Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd
==============

Dyddiad dod i rym: Hydref 09, 2018

mae gweddi (“ni”, “ni”, neu “ein”) yn gweithredu’r https://everydayprayerguide.com/
gwefan (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y “Gwasanaeth”).

Mae'r dudalen hon yn eich hysbysu o'n polisïau ynghylch casglu, defnyddio a
datgelu data personol pan ddefnyddiwch ein Gwasanaeth a'r dewisiadau sydd gennych
yn gysylltiedig â'r data hwnnw. Mae ein Polisi Preifatrwydd yn cael ei reoli gan y
gweddi yw [Generadur Polisi Preifatrwydd TermFeed] (https://termsfeed.com
/ preifatrwydd-polisi / generadur /).

Rydym yn defnyddio'ch data i ddarparu a gwella'r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, chi
cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â'r polisi hwn.
Oni bai y diffinnir yn wahanol yn y Polisi Preifatrwydd hwn, y termau a ddefnyddir yn hyn
Mae gan Bolisi Preifatrwydd yr un ystyron ag yn ein Telerau ac Amodau,
yn hygyrch o https://everydayprayerguide.com/

Diffiniadau
----

* Gwasanaeth

Gwasanaeth yw'r wefan https://everydayprayerguide.com/ a weithredir gan weddi

* Data personol

Mae Data Personol yn golygu data am unigolyn byw y gellir ei adnabod
o'r data hynny (neu o'r rheini a gwybodaeth arall naill ai yn ein
meddiant neu'n debygol o ddod i'n meddiant).

* Data Defnydd

Data Defnydd yw data a gesglir yn awtomatig naill ai a gynhyrchir trwy ddefnyddio
y Gwasanaeth neu o seilwaith y Gwasanaeth ei hun (er enghraifft, y
hyd ymweliad tudalen).

* Cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau bach wedi'u storio ar eich dyfais (cyfrifiadur neu ddyfais symudol).

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth
----------

Rydym yn casglu sawl math gwahanol o wybodaeth at wahanol ddibenion i
darparu a gwella ein Gwasanaeth i chi.

Mathau o ddata a gasglwyd
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Personol Data
*************

Wrth ddefnyddio ein Gwasanaeth, efallai y byddwn yn gofyn ichi ddarparu rhai personol inni
gwybodaeth adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i gysylltu â chi neu i'ch adnabod chi
("Data personol"). Gall gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gynnwys, ond nid yw
wedi'i gyfyngu i:

* Cyfeiriad ebost
* Enw cyntaf ac enw olaf
* Cwcis a Data Defnydd

Data ynghylch Defnydd
**********

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth sut mae'r Gwasanaeth yn cael ei gyrchu a'i ddefnyddio (“Defnydd
Data ”). Gall y Data Defnydd hwn gynnwys gwybodaeth fel eich cyfrifiadur
Cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (ee cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn porwr,
tudalennau ein Gwasanaeth yr ymwelwch â hwy, amser a dyddiad eich ymweliad, y
amser a dreulir ar y tudalennau hynny, dynodwyr dyfeisiau unigryw a diagnostig arall
data.

Data Olrhain a Chwcis
************

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain tebyg i olrhain y gweithgaredd ar ein
Gwasanaeth ac mae gennym wybodaeth benodol.

Mae cwcis yn ffeiliau sydd ag ychydig bach o ddata a all gynnwys anhysbys
dynodwr unigryw. Anfonir cwcis i'ch porwr o wefan a'u storio
ar eich dyfais. Defnyddir technolegau olrhain eraill hefyd fel bannau,
tagiau a sgriptiau i gasglu ac olrhain gwybodaeth ac i wella a dadansoddi
ein Gwasanaeth.

Gallwch gyfarwyddo'ch porwr i wrthod pob cwci neu nodi pryd a
cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os na dderbyniwch gwcis, efallai na fyddwch
gallu defnyddio rhai rhannau o'n Gwasanaeth.

Enghreifftiau o Gasglenni a ddefnyddiwn:

* Cwcis Sesiwn. Rydym yn defnyddio Cwcis Sesiwn i weithredu ein Gwasanaeth.
* Cwcis Dewis. Rydym yn defnyddio Cwcis Dewis i gofio'ch dewisiadau
a lleoliadau amrywiol.
* Cwcis Diogelwch. Rydym yn defnyddio Cwcis Diogelwch at ddibenion diogelwch.

Defnyddio Data
----

mae gweddi yn defnyddio'r data a gasglwyd at wahanol ddibenion:

* Darparu a chynnal y Gwasanaeth
* Eich hysbysu am newidiadau i'n Gwasanaeth
* Caniatáu i chi gymryd rhan yn nodweddion rhyngweithiol ein Gwasanaeth pan
rydych chi'n dewis gwneud hynny
* Darparu gofal a chefnogaeth i gwsmeriaid
* Darparu dadansoddiad neu wybodaeth werthfawr fel y gallwn wella'r
Gwasanaeth
* Monitro'r defnydd o'r Gwasanaeth
* Canfod, atal a mynd i'r afael â materion technegol

Trosglwyddo Data
------

Gellir trosglwyddo'ch gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, i - a
a gynhelir ar - gyfrifiaduron y tu allan i'ch gwladwriaeth, talaith, gwlad neu
awdurdodaeth lywodraethol arall lle gall y deddfau diogelu data fod yn wahanol na
y rhai o'ch awdurdodaeth.

Os ydych chi wedi'ch lleoli y tu allan i India ac yn dewis darparu gwybodaeth i ni,
Sylwch ein bod yn trosglwyddo'r data, gan gynnwys Data Personol, i India a
ei brosesu yno.

Eich caniatâd i'r Polisi Preifatrwydd hwn ac yna'ch cyflwyniad
mae gwybodaeth yn cynrychioli'ch cytundeb â'r trosglwyddiad hwnnw.

bydd gweddi yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data
yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn a dim trosglwyddiad
bydd eich Data Personol yn digwydd i sefydliad neu wlad oni bai
mae rheolaethau digonol ar waith gan gynnwys diogelwch eich data a
gwybodaeth bersonol arall.

Datgelu Data
------

Gofynion Cyfreithiol
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

gall gweddi ddatgelu eich Data Personol yn y gred ddidwyll bod y cyfryw
mae angen gweithredu i:

* Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
* Amddiffyn ac amddiffyn hawliau neu eiddo gweddi
* Atal neu ymchwilio i gamwedd posibl mewn cysylltiad â'r
Gwasanaeth
* Amddiffyn diogelwch personol defnyddwyr y Gwasanaeth neu'r cyhoedd
* I amddiffyn rhag atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch Data
------

Mae diogelwch eich data yn bwysig i ni ond cofiwch nad oes unrhyw ddull o
mae trosglwyddiad dros y Rhyngrwyd neu ddull storio electronig 100% yn ddiogel.
Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau sy'n fasnachol dderbyniol i amddiffyn eich Personol
Data, ni allwn warantu ei ddiogelwch llwyr.

Darparwyr Gwasanaeth
------

Efallai y byddwn yn cyflogi cwmnïau ac unigolion trydydd parti i hwyluso ein Gwasanaeth
(“Darparwyr Gwasanaeth”), i ddarparu'r Gwasanaeth ar ein rhan, i berfformio
Gwasanaethau cysylltiedig â gwasanaeth neu i'n cynorthwyo i ddadansoddi sut mae ein Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.

Dim ond i gyflawni'r rhain y mae gan y trydydd partïon hyn fynediad i'ch Data Personol
tasgau ar ein rhan ac mae'n ofynnol i ni beidio â'i ddatgelu na'i ddefnyddio ar gyfer unrhyw un arall
pwrpas.

Cysylltiadau â Safleoedd Eraill
-------

Efallai y bydd ein Gwasanaeth yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydyn ni'n cael eu gweithredu gennym ni. Os
byddwch yn clicio dolen trydydd parti, cewch eich cyfeirio at safle'r trydydd parti hwnnw.
Rydym yn eich cynghori'n gryf i adolygu Polisi Preifatrwydd pob gwefan rydych chi'n ymweld â hi.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y cynnwys, preifatrwydd ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb amdano
polisïau neu arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti.

Preifatrwydd y Plant
------

Nid yw ein Gwasanaeth yn mynd i'r afael ag unrhyw un dan 18 ("Plant").

Nid ydym yn fwriadol yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gan unrhyw un
o dan 18 oed. Os ydych chi'n rhiant neu'n warcheidwad ac yn ymwybodol o hynny
mae eich Plentyn wedi darparu Data Personol i ni, cysylltwch â ni. Os deuwn
yn ymwybodol ein bod wedi casglu Data Personol gan blant heb eu dilysu
o gydsyniad rhieni, rydym yn cymryd camau i dynnu'r wybodaeth honno o'n
gweinyddwyr.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn
----------

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o bryd i'w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw
yn newid trwy bostio'r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod ichi trwy e-bost a / neu hysbysiad amlwg ar ein Gwasanaeth, ymlaen llaw
i'r newid ddod yn effeithiol a diweddaru'r “dyddiad effeithiol” ar frig
y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe'ch cynghorir i adolygu'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd ar gyfer unrhyw newidiadau.
Mae newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn yn effeithiol pan gânt eu postio ar hyn
dudalen.

Cysylltwch â ni
----

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni:

* Trwy ymweld â'r dudalen hon ar ein gwefan: https://everydayprayerguide.com/contact-
ni /