30 Pwynt Gweddi Hanner Nos Ar Gyfer Datblygiad Ariannol yn 2023

49
108820

Salm 84:11:
11 Ar gyfer yr Arglwydd Dduw mae haul a tharian: bydd yr Arglwydd yn rhoi gras a gogoniant: ni fydd yn beth da y bydd yn ei atal rhag cerdded yn unionsyth.

Mae hanner nos awr yw yr amser mwyaf effeithiol i geisio wyneb Duw. Am hanner nos y gweddïodd paul a Silas yno allan o gaethiwed, Actau 16:25, ac ar hanner nos y rhyddhawyd Peter tra oedd yr eglwys yn gweddïo, mae Actau 12:6-19, Mathew 13:25 yn dweud wrthym, tra bod dynion yn cysgu , hauodd y gelyn efrau. Rhaid inni fanteisio ar oriau canol nos i weddïo ein hunain allan o gaethiwed. Heddiw rydym yn edrych ar 30 pwynt gweddi hanner nos ar gyfer datblygiad ariannol arloesol yn 2023 a thu hwnt. Rhaid inni ddeall bod gweddïo am ddatblygiad ariannol yn hynod bwysig. Mae'n wir nad ydych chi'n dod yn gyfoethog trwy weddïo trwy'r dydd heb weithio, ond pan weddïwn, rydyn ni'n dod â'r goruwchnaturiol i lawr i helpu ein hymdrechion naturiol. Mae gweddi yn achosi i rymoedd Duw ein cynorthwyo yn ein hanturiaethau ariannol mewn bywyd. Hefyd pan rydyn ni’n gweddïo, mae cariad Duw yn llenwi ein calonnau ac felly’n ei gwneud hi’n anodd i gariad arian lygru ein bywydau.

Bydd y pwyntiau gweddi hanner nos hyn ar gyfer datblygiad ariannol yn agor drysau ariannol i chi, wrth i chi weddïo mewn ffydd, gan wneud y mwyaf o'r oriau hanner nos, fe welwch rym Duw yn codi i'ch ffafrio yn eich llafur. Bydd Duw yn achosi i unrhyw fusnes cyfreithiol a wnewch ffynnu, bydd hyd yn oed digwyddiadau amgylchiadol ar hap yn eich ffafrio. Bydd yr Arglwydd yn eich cynnal trwy ei ddeheulaw ac yn eich gwneud yn ben yn eich diwydiant. Wrth i chi weddïo'r pwyntiau gweddi hyn, bydd yr arglwydd yn caniatáu syniadau ffres i chi a fydd yn eich gwneud chi'n ffigwr byd-eang ac felly'n eich defnyddio chi i wneud y byd yn lle gwell. Credaf heddiw y bydd y weddi hon yn arwain at eich datblygiad ariannol yn enw Iesu.

30 Pwynt Gweddi Canol Nos ar gyfer Datblygiad Ariannol

1. Rwy'n gorchymyn i bob rhwystr demonig i'm datblygiad ariannol gael ei barlysu'n llwyr, yn enw Iesu.

2. Gadewch i bob cyfrif cynilo demonig sy'n cadw fy sefyllfa ariannol gael ei ddinistrio ac rwy'n gorchymyn i'm holl arian gael ei ryddhau nawr !!!, yn enw Iesu.
3. Rwy'n rhwymo pob dyn cryf sy'n sefyll rhyngof fi a'm datblygiad ariannol, yn enw Iesu.

4. Rwy'n meddu ar fy holl eiddo o law'r gelyn, yn enw Iesu.

5. Rwy'n torri ac yn rhyddhau fy hun rhag pob melltith o gaethiwed ariannol a thlodi, yn enw Iesu.

6. Rwy'n rhyddhau fy hun o bob cyfamod ymwybodol ac anymwybodol ag ysbryd tlodi, yn enw Iesu.

7. Bydded i Dduw godi a gadael i bob gelyn o'm datblygiad ariannol gael ei wasgaru. yn enw Iesu.

8. O Arglwydd, adferwch fy holl flynyddoedd ac ymdrechion a wastraffwyd a'u trosi i'm datblygiad ariannol, yn enw Iesu.

9. Bydded ysbryd ffafr ariannol arnaf ym mhobman yr af yn enw Iesu.

10. O Dad, gofynnaf ichi, yn enw Iesu, anfon ysbrydion gweinidogaethol i'm cysylltu â'm cynorthwywyr tynged ariannol yn enw Iesu.

11. Gadewch i ddynion fy mendithio’n ariannol yn unrhyw le yr af, yn enw Iesu.

12. Rwy'n rhyddhau fy sefyllfa ariannol o grafangau newyn ariannol, yn enw Iesu.

13. Rwy'n rhyddhau angylion, yn enw nerthol Iesu, i fynd i greu ffafr i'm cyllid.

14. Gadewch i'r holl rwystrau ariannol sy'n sefyll ar fy ffordd gael eu dileu, yn enw Iesu.

15. Rwy'n tynnu fy enw i ac enw fy nghartref o'r llyfr methdaliad ariannol, yn enw Iesu.

16. Ysbryd Glân, byddwch yn uwch bartner i mi yn fy sefyllfa ariannol.

17. Mae pob peth da ar hyn o bryd, gan gynnwys fy niweddariad ariannol, yn dechrau llifo iddo nawr !!! yn enw nerthol Iesu.

18. Gwrthodaf bob ysbryd o gywilydd ariannol ac embaras, yn enw Iesu.

19. Dad, blociwch bob gollyngiad i'm cyllid, yn enw nerthol Iesu.

20. Gadewch i'm cyllid fynd yn rhy boeth i'w drin ar gyfer lladron a chwsmeriaid demonig, yn enw Iesu.

21. Gadewch i bwer magnetig ysbrydol sy'n denu ac yn cadw cyfoeth gael ei adneuo yn fy sefyllfa ariannol, yn enw Iesu.

22. Rwy'n rhyddhau fy sefyllfa ariannol o ddylanwadau, rheolaeth a thra-arglwyddiaeth drygioni cartref, yn enw Iesu.

23. Bydded i bob angel satanaidd sy'n gwyro bendithion oddi wrthyf gael ei barlysu'n llwyr, yn enw Iesu.

24. Gadewch i effaith ddrwg unrhyw arian rhyfedd yr wyf wedi'i dderbyn neu ei gyffwrdd gael ei niwtraleiddio, yn enw Iesu.

25. O Arglwydd, dysg i mi gyfrinach ddwyfol ffyniant.

26. Gadewch i lawenydd y gelyn dros fy mywyd ariannol gael ei drawsnewid yn dristwch, yn enw Iesu.

27. Gadewch i'm holl fendithion sy'n cael eu dal yn gaeth yn lleol neu'n rhyngwladol gael eu rhyddhau i mi, yn enw Iesu.

28. Rwy'n rhwymo pob llu gwrth ffyniant, yn enw Iesu.

29. Gadewch i'm cyllid fod yn rhy boeth i unrhyw bŵer drwg eistedd arno, yn enw Iesu.

30. Dad Diolch i chi am fy ngwneud i'n ddyn / dynes gyfoethog yn enw Iesu.

 

 

SYLWADAU 49

 1. Ystyr geiriau: DankUwel voor uw geweldige zegenbede!
  U plygu een voorbidder!
  Ystyr geiriau: Een strijder van licht en ruimte!
  Uw gebeden hebben een weerklank op aarde en in de hemel.
  U kunt gevangenen ketenen los bidden en bevrijden.
  U leert mij de grootheid van Duw te zien en erkennen.
  Om tot volledige erkentenis der waarheid te komen.

  Liefs Veel Margret😍❤️

 2. Mae hyn mor bwerus ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr. Byddaf yn gweddïo ar yr holl bwyntiau hyn am hanner nos. Bendith Duw arnoch chi!

 3. Rhaid i'r gweddïau hyn a ddywedais nawr agor drysau o blaid ariannol i mi a hefyd bydd y gweddïau hyn yn gwneud i mi symud o Gogoniant i Ogoniant yn enw Iesu Amen

 4. Rhaid i'r gweddïau hyn a ddywedais nawr newid fy stori yn fuan iawn yn enw Iesu Amen

 5. Waw ! Mae hyn mor bwerus ac rwyf wedi fy mendithio ac yn cael fy ffafrio gyda'r gweddïau hyn. Mae popeth yn gweithio o gwmpas er fy lles o hyn ymlaen yn enw Iesu, Amen. Diolch yn fawr ichi am y gweddïau.

 6. Waw! Rwyf mor fendigedig a ffafriol gyda'r gweddïau hyn. Mae popeth yn gweithio i'm ffefryn yn enw Iesu, Amen. Diolch ddyn o Dduw.

 7. Diolch gymaint syr, bydded i Dduw gadw dy nerth ynddo ef. Bydd yn gweddïo, ac yn credu bod y drws ariannol wedi agor yn barod

 8. Annwyl Dduw, helpwch fi os gwelwch yn dda. Rwy'n ei chael hi'n anodd iawn yn fy mywyd am ddyledion rupees 3lakhs helpwch fi Dduw.

 9. Annwyl Dduw, clywch fy nghri wrth imi ddod yn eofn o flaen eich gorsedd oherwydd gwn eich bod yn Dduw hollalluog a anfonodd eich unig fab anedig i farw dros fy mhechodau a byddaf am byth yn diolch i chi ac yn anrhydeddu eich enw gan beri eich bod yn Arglwydd y Lluoedd. Rwy'n penlinio o'ch blaen chi i Chi glywed fy nghri ...
  amen

 10. Annwyl Dduw .. Rwy'n dod atoch chi mor bechadurus â minnau. Yn cardota am eich Trugaredd a'ch gras. Gan ddechrau i'ch ymyrraeth yn fy sefyllfa ariannol. Rwyf wedi blino ar ddyledion, wedi blino ar dlodi, mae angen i mi adfer fy nghyfoeth ariannol a dinistrio unrhyw gyfamod sydd wedi fy gwahardd rhag ffyniant ariannol ... amser. i mi godi uwch fy ngelynion a hawlio fy holl gyfoeth ariannol yn ôl. Enw Iesu rwy'n ei dderbyn yw fy nghyfoeth yn ôl fil gwaith yn fwy ... gan y tân gostyngedig sanctaidd… ..Amen..for mae'n cael ei wneud

 11. Bendith Duw yn gyfoethog ddyn Duw, arhoswch yn fendigedig, rwy’n credu, rwy’n ei dderbyn trwy ras trwy ffydd, yn enw nerthol Iesu o Nasareth .Amen

 12. Hollalluog Dduw Rwy'n eich gwerthfawrogi oherwydd rydych chi wedi ateb fy ngweddïau a gwn y bydd popeth yn iawn yn fy mywyd ariannol yn Enw nerthol Iesu Grist 🙏🙏🙏

 13. Mae hwn yn ddyfyniad rhyfeddol. Ond pasiodd rhai seiber hoodlums hysbyseb anweddus yno.
  Yn dymuno y gellir ei ddileu syr.
  Bendith Duw arnoch chi syr.

 14. Ei BRYS Cofiwch fy nheulu yn eich Gweddïau beunyddiol:

  Diwrnod da i chi i gyd, dwi'n dod atoch chi yn enw Iesu: fy enw i yw Munawar James Rwy'n perthyn gyda theulu Cristnogol ac rydw i'n dod o Bacistan, gwnewch Weddi dros dlodi ac amgylchiadau ariannol gwael fy nheulu, bod Iesu Grist yn gwneud Gwych Gwyrth i mi heddiw ac mae bondiau tlodi yn torri allan o fy nheulu, oherwydd oherwydd y tlodi a'r argyfyngau ariannol gwael rydym i deimlo cywilydd mawr yn ein hardal, oherwydd y firws corona collais fy swydd a nawr does gen i ddim swydd, dim arian a dim ffynhonnell incwm. Os gwelwch yn dda, er mwyn Duw, gwnewch Weddi Wyrth i mi a fy nheulu.
  Diolch. Bendith Duw bob un ohonoch
  Ac os oes unrhyw fab / merch i Dduw eisiau gwneud ein helpu ni, anfonwch eich anrhegion cariad atom ni a chysylltwch â mi yn fy nghyfeiriad e-bost hwn:
  munawar-james@hotmail.com / 0092-344-5728200

  (Yn Iesu Grist eich brawd)
  Munawar James / Pacistan

 15. Diolch Dyn Duw. Y weddi hon yw fy ngobaith am ddatblygiad ariannol. Gallaf weld ffyniant yn dod fy ffordd. ni fydd fy mywyd yr un peth eto

 16. Rwy'n dweud Amen mawr, ni chaiff y mis hwn byth fynd heibio i mi ... bydded bendithion yr Arglwydd bob amser gyda mi, mis fy adferiad llwyr 🤗❤🙊❤🐶🙏🙏🤲🤲🤲🤲🤲🤲

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.