Pwyntiau Gweddi I Rywun A Gollodd Eu Mam

0
6255

Heddiw byddwn yn delio â phwyntiau gweddi ar gyfer rhywun a gollodd eu mam. Fel Cristnogion pan fyddwn ni’n galaru rydyn ni’n tueddu i ddod o hyd i gysur wrth weddïo. Mae'n ffordd wych o gael ein cysuro gan ein crëwr gan ei fod yn ein helpu i ddeall cariad Duw tuag at y bobl rydyn ni wedi'u colli neu rydyn ni'n galaru amdanyn nhw. Dywedir mai un piler yw ein mam, a gall ei rhyddhau ddod â phoen mawr a dwys i ni. Mewn sefyllfaoedd fel hyn mae'n ddoeth troi at Dduw a gofyn iddo am help a chysur.

Efallai y byddwch chi hefyd yn hoffi darllen: 20 Cydymdeimlad Adnod o'r Beibl Am Golli Mam

Gall galaru wneud i rywun deimlo’n anobeithiol ac yn ddigysur, ond mae troi at ein hadnodau o’r Beibl a gweddïo yn dod â chymorth mawr i ni. Wrth weddïo dros y meirw, mae hefyd yn ffordd i gysuro'r byw ein bod ni i symud ymlaen a hefyd i beidio â theimlo'n unig. Mae Duw gyda ni a bydd bob amser yn peri i'w oleuni ddisgleirio arnom bob amser ac am byth ac ni fydd byth yn gadael inni fod ar ein pennau ein hunain.

Mae'r pwynt gweddi wedi'i gasglu ar gyfer y rhai sy'n galaru ar eu mamau ac sydd mewn poenau mawr sy'n gwneud iddyn nhw deimlo'n anobeithiol ac yn ddigysur. Rhowch eich ymddiriedaeth yn Nuw a bydd Ef yno bob amser i chi waeth pa mor ddwys yw'ch poen. Gweddiwch y gweddiau hyn, ;

Pwyntiau Gweddi

 1. Arglwydd Iesu, diolch yn fawr iawn ichi am bopeth wnaethoch chi i fami pan oedd hi'n fyw
 2. Diolch am y dyddiau gogoneddus a rhyfeddol a dreuliodd gyda chi yn ystod ei dyddiau ar y ddaear
 3. Diolch i ti Iesu am ddangos iddi mai ti yw’r gwirionedd, y bywyd a’r ffordd ac am wneud iddi gredu yn dy eiriau
 4. Diolch i ti Dad yn y nefoedd am fod yn waredwr iddi tra oedd yn fyw ac ar ôl ei marwolaeth
 5. Iesu gogoneddus, ni allwn ddiolch digon i ti am drechu marwolaeth drosom a rhoi bywyd tragwyddol inni gyda thi yn y Nefoedd, diolch am drechu marwolaeth ar ran ein mam y gwyddom yn sicr ei bod yn gorffwys yn dy bennaeth.
 6. Arglwydd cydnabyddwn ein pechodau a phechodau'r eneidiau coll hefyd, plesio Iesu yn dy drugaredd anfeidrol, caniatâ iddi faddeuant yn dy Garedigrwydd a'th Drugaredd.
 7. Arglwydd Iesu gofynnwn iti lewyrchu dy oleuni ar yr eneidiau coll wrth iddynt deithio i dy deyrnas a phuro eu heneidiau.
 8. Cysurwch bob aelod o'u teulu a ffrindiau a adawyd ar ôl sydd mewn cymaint o boenau a gofid
 9. Helpa’r rhai sy’n annwyl i ddeall nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain a bydd ti Dduw yn gwneud eu ffyrdd yn llewyrchus ac yn eu harwain trwy daith bywyd.
 10. Rhowch heddwch i'w hanwyliaid.
 11. Arglwydd Iesu, mae dy air yn dweud y byddwch chi'n cysuro'r digysur a'r rhai sy'n galaru, os gwelwch yn dda iacháu'r boen hon yn eu calon a gwneud iddynt ddod o hyd i heddwch a chysur yn eu poenau yn enw Iesu
 12. Arglwydd Iesu y mae dy air yn dywedyd: "Am hynny gwaredigion yr ARGLWYDD a ddychwel, ac a ddeuant i Seion â chanu; a llawenydd tragywyddol fydd ar eu pen : hwy a gânt orfoledd a llawenydd ; a bydd tristwch a galar yn ffoi”, gwnaethoch eisoes addo gwneud i'r boen hon ddiflannu, Arglwydd gwna yn ôl yr hyn a addawyd gennych yn enw Iesu.
 13. Yn dy air dywedaist drachefn, “Gwelais ei ffyrdd ef, ac fe'i hiachâf ef: fe'i harweiniaf hefyd, ac a adferaf gysur iddo ef ac i'w alarwyr”, Arglwydd hefyd a ddywedaist y dylem dy atgoffa o'th air, yr hyn a wnawn. yn gwneud yn awr, gwnewch yn ôl yr hyn a ddywedasoch am ein bywydau.
 14. Gweddïwn dros yr eneidiau coll y byddwch chi'n eu helpu i ddod o hyd i'w ffordd atoch chi a'u helpu i win a chiniawa gyda chi yn eich teyrnas yn enw Iesu.
 15. Gweddïwn dros yr eneidiau, aelodau’r teulu, ffrindiau a adawyd ar ôl i’r rhai coll y byddwch yn parhau i’w gwarchod, eu harwain, dod o hyd i’w llwybrau, eu helpu i barhau ar daith yr iachawdwriaeth yr ydych wedi’i gosod ar eu cyfer a pheidio â mynd ar goll.
 16. Yn Eseia 61 vs 3 dywedaist yn dy air, “i benodi i'r rhai sy'n galaru yn Seion, i roi iddynt harddwch lludw, olew llawenydd i alaru, gwisg mawl i ysbryd trymder; fel y gelwid hwynt yn goed cyfiawnder, yn blaniad yr ARGLWYDD, i'w ogoneddu.” Bendithiwch ein calon alarus ac iachâ ein poenau dwys, sefydlwch ni fel y gellir ein galw yn goed cyfiawnder a chael ein bendithio â harddwch ffynidwydd ein lludw, olew llawenydd i alaru a'n gwisgo â gwisgoedd mawl am ein tristwch a'n galar.
 17. Arglwydd, nac arwain aelodau y teulu a chyfeillion yr eneidiau colledig a adawyd ar ol mewn poenau, nac arwain hwynt i demtasiynau, trefnwch eu cam, agorwch ddrysau cyfleusderau iddynt, tywys hwynt i rodio yng nghyngor y duwiol.
 18. Arglwydd Iesu paid â gadael i eneidiau'r bore fod ar eu pennau eu hunain , helpa nhw i fyw trwy eu poenau a gweld na fyddi di gyda nhw ym mhob cam a gymerant , yn eu harwain ar gyfeiliorn Arglwydd Iesu.
 19. Gweddïwn na fydd cystuddiau yn codi eto yn y teulu, ac ni fydd neb yn marw yn y teulu yn annhymig ond yn byw i gyd i ogoneddu a datgan enw’r Arglwydd Crist Iesu yn enw Iesu.
 20. Daw Duw â chysur mawr i'r teulu a'u helpu i anghofio eu poenau a llenwi eu calon â hapusrwydd, llawenydd, boddhad, a datblygiad arloesol.
 21. Helpwch y teulu sy'n cael eu gadael ar ôl i fynd o gwmpas eu gweithgareddau dyddiol gyda dioddefaint a chrio eto, helpwch nhw i ddeall eich bod chi'n caru eu mam gymaint a'ch bod chi wedi mynd â hi cyn y dyddiau drwg o'ch blaen i win a chiniawa gyda chi a gwnewch iddyn nhw weld eich bod chi' ail solidify y tu ôl iddynt a hefyd ymladd drostynt yn enw Iesu
 22. Helpwch nhw i'ch gweld chi fel eu hunig gysur a'u gwir gysur yn enw Iesu
 23. Diolch Arglwydd Iesu am y gweddïau atebion, gogoneddwn dy wir enw a hefyd bendithiwn chi am aros yn driw i'ch gair bob amser.
 24. Rydym yn cydnabod eich presenoldeb gyda’r bobl anhapus, ac yn eich bendithio am wneud cymaint o addewidion gyda nhw fel y gallant ddod o hyd i gysur yn eich enw a symud ymlaen yn hapus â’u gweithgareddau beunyddiol yn enw Iesu. Amen
 25. Diolch Iesu am bopeth wyt ti, boed i ti ddyrchafu yn enw Iesu. Amen
  Diolch i Iesu Grist am y gweddïau a atebwyd.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.