5 Rheswm Rhaid i Chi Ymdrechu I Adnabod Duw yn Well

0
857

Heddiw, byddwn yn delio â 5 rheswm y mae'n rhaid i chi ymdrechu i adnabod Duw yn well. Perthynas safonol â Duw yw'r peth gorau a all ddigwydd i gredwr erioed. Hanfod ein creadigaeth yw cael koinonia gyda Duw. Mae gwneuthurwr nefoedd a daear eisiau ffurf ddirwystr o berthynas â'i bobl. Does ryfedd y bydd Duw yn disgyn i ardd Eden yn cŵl y noson i gael sgwrs gydag Adam. Roedd y math o berthynas rhwng Duw ac Adda yn amddifad o gyfryngwr. Bydd Duw ei Hun yn disgyn ac yn siarad ag Adda. Dyna'r math o berthynas mae Duw eisiau ei chael gyda phob credadun.

Fodd bynnag, pan fydd pechod yn digwydd, cafodd y berthynas hon ei lleihau a Duw trwy ei gariad a trugaredd gorfod dod o hyd i ffordd well o uniaethu â dyn. A arweiniodd at ddyfodiad yr ysbryd sanctaidd. Roedd gan yr apostolion a oedd yn gweithio gyda Christ fynediad diymwad i Grist, i raddau roeddent yn adnabod Duw yn well na neb arall. Apostol Paul yn ystod ei amser, er na chyfarfu â Christ, fodd bynnag, cafodd gyfarfyddiad â nadolig ac mae wedi clywed cymaint am Grist. Dywedodd yr Apostol Paul yn llyfr  Philipiaid 3:10 er mwyn imi ei adnabod a nerth ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau, gan gydymffurfio â’i farwolaeth. Mae gwybodaeth Duw yn anfeidrol, Mae'n ei ddatgelu ei hun i ddyn yn ôl lefel y syched a'r newyn yng nghalon dyn.

Pan rydyn ni'n ymdrechu i adnabod Duw yn well, mae'n dod yn fwy gweladwy i ni ac rydyn ni'n dod i'w adnabod yn well. Mae adnabod Duw yn well yn golygu na fyddwch chi byth ar eich pen eich hun mewn eiliad o angen neu drafferth. Os nad yw hyn yn ddigon o reswm ichi ymdrechu i adnabod Duw yn well, gadewch inni dynnu sylw at bum rheswm arall:

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Am Koinonia

Fel y dywedwyd yn gynharach, y prif reswm y mae'n rhaid i chi ymdrechu i adnabod Duw yn well yw adeiladu perthynas gynaliadwy ag Ef. Mae Duw yn siarad trwy'r amser, Mae eisiau cael gwrandawiad trwy'r amser. Ond pan nad oes perthynas gyson rhwng dyn a Duw, gall ymddangos nad yw Duw ond yn siarad unwaith mewn ychydig.

Mae ysbryd Duw yn siarad trwy'r amser. Mae eisiau siarad â ni trwy'r amser. Mae cael koinonia gyda Duw fel aros yn weithredol ar-lein trwy'r dydd. Rydych chi'n gwybod na fyddwch chi byth yn colli allan o'r holl hwyl ar-lein. Fodd bynnag, pan mai dim ond unwaith mewn ychydig y gallwch gael mynediad i'r rhyngrwyd, mae cymaint o bethau na fyddwch yn eu hadnabod. Dyma hefyd sut mae Duw yn gweithio, pan fydd gennych chi berthynas dda â Duw, mae'n siarad â chi trwy'r amser.

Cawn ymateb cyflym i weddi

Oherwydd Ef Yw'r Creawdwr

Ydych chi erioed wedi meddwl ble oedd lluoedd y nefoedd pan adawodd Duw ei balas yn uchel i gael sgwrs ag Adda? A yw'n golygu nad oedd unrhyw un yn y nefoedd y gallai Duw siarad ag ef iddo benderfynu dod i lawr i'r ddaear i gwrdd ag Adda? Y rheswm y creodd Duw ddyn yw iddo gael koinonia gyda dyn. Does ryfedd pan fydd dyn yn methu yng ngardd Eden, wnaeth Duw ddim stopio ar hynny o hyd. Anfonodd ei unig fab anedig i farw ar y groes yn union fel y gellir dod ag iachawdwriaeth i ddynolryw a gellir bendithio pobl â rhodd y ysbryd sanctaidd.

Yr hyn y mae Duw ei eisiau yw perthynas safonol ag Ef a dyna pam mae'n rhaid i ni ymdrechu i'w adnabod yn well. Pan fyddwch chi'n cael eich bendithio â rhodd yr ysbryd sanctaidd heddiw, rydych chi'n dechrau tyfu ynddo. Efallai y gall Duw fod yn ymweld â chi unwaith mewn mis, fodd bynnag, mae Duw eisiau mwy na hynny. Mae am ichi gamu i'r pwynt y bydd ganddo fynediad diymwad i chi trwy'r amser. Mae Duw yn ymwybodol o ddyn, dyna pam ei fod yn adeiladu math o berthynas â dyn nad oes ganddo Ef ag unrhyw un arall sy'n cael ei greu ganddo.

Mae'n ein helpu ni i goncro pechod

Gorau oll yr ydym yn adnabod Duw, y cryfaf yw ysbryd Duw y tu mewn i ni. Ac mae'r ysgrythur yn dweud os yw pŵer yr Hwn a gododd Grist oddi wrth y meirw yn trigo ynoch chi, bydd yn cyflymu eich corff marwol. Mae angen cyflymu ein corff marwol yn erbyn pechod ac anwiredd. Mae ysbryd Duw yn ein helpu i goncro pechod.

Mae yna drafferth bob amser rhwng y cnawd a'r ysbryd. Does ryfedd i'r apostol Paul lefain yn uchel am help ei fod yn ei chael hi'n anodd gwneud y pethau y mae am eu gwneud, ond yn argyhoeddiadol gwneud y pethau nad yw am eu gwneud. Fodd bynnag, pan fydd ysbryd Duw yn cael ei ddwysáu ynom ni, bydd pechod yn cael ei orchfygu oherwydd bydd yr ysbryd yn rhoi nerth inni oresgyn antics y cnawd. Dywed yr ysgrythur fod y rhai sy'n cael eu harwain gan ysbryd Duw yn cael eu galw'n feibion ​​Duw.

Cawn ymateb cyflym i weddi

Mae yna lawer iawn wrth ymdrechu i adnabod Duw yn well. Pan weddïwn, cawn ymateb yn gyflymach i'n gweddi. Fe ddown yn agosach at Dduw pan fyddwn yn ymdrechu i'w adnabod yn well. Mae Duw yn datgelu ei Hun yn yr un gyfran â'n syched a'n newyn amdano. Pan ddown yn nes at Dduw, mae'n hawdd adnabod ein llais ar adeg gweddi ac rydym yn cael ymateb cyflymach i'n cais.

Rydyn ni'n tyfu'n ysbrydol

Rhaid inni ymdrechu i raddio o'r dosbarth Cristion babi. Rydyn ni'n ymdrechu i adnabod Duw yn well yn ein rhoi mewn sefyllfa well i dyfu'n ysbrydol. Mae pŵer tywyllwch, sef ein gwrthwynebwr, yn tyfu mewn llamu a rhwymo bob dydd, ni allwn fforddio aros yn araf. Pan fyddwn yn ymdrechu i adnabod Duw yn well, mae'n ein helpu i dyfu'n ysbrydol.

Pan dyfwn yn ysbrydol, gallwn sathru ar dywyllwch a'i weithredoedd. Trwy wneud hynny, rydyn ni'n dod yn derfysgaeth i bŵer tywyllwch yn unrhyw le rydyn ni'n ei gael ein hunain. Rhaid i bob Cristion dyfu'n ysbrydol, fel arall bydd pŵer y gelyn yn ei sathru. Dywed yr ysgrythur nad yw'ch gwrthwynebwr yn gorffwys, mae'n mynd o gwmpas fel llew rhuo yn chwilio am bwy i'w ysbeilio. Rhaid inni beidio â chaniatáu i'n gelyn gael ein difetha, rhaid inni dyfu ac mae ein hymdrechion i adnabod Duw yn ein helpu i dyfu'n ysbrydol yn well.

 

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.