5 Ffordd i Ddwyn godineb mewn Priodas

1
252

Heddiw, byddwn yn delio â 5 ffordd i siomi godineb mewn priodas. Yn llyfr Exodus 20:14 Peidiwch â godinebu. Godineb yn drosedd fawr gerbron Duw Hollalluog. Mae Duw eisiau sancteiddrwydd, Mae eisiau purdeb a dyna pam y nododd y dylid godinebu godineb.

Daeth y Brenin Dafydd â thrafferth i'w deulu pan ddaeth yn odinebus. Cyflawnodd y weithred yn erbyn gwraig ei was ffyddlon, Uriah. Gorweddodd Dafydd gydag Uriah a'i beichiogi. Fel pe na bai hynny'n ddigonol, roedd Uriah wedi'i ladd ym maes y frwydr i gwmpasu ei bechod. Nid oedd Duw yn falch o Ddafydd am yr hyn y mae wedi'i wneud, felly bu farw'r plentyn a gafodd ei genhedlu o'r cenhedlu rhwng David a gwraig Uriah. Roedd yn rhaid i Dduw dynnu had anenwogrwydd.

Mae llawer o gredinwyr yn ei chael mor anodd ymatal rhag godinebu er eu bod yn bregethwr selog neu'n Weddi. Weithiau, tybed pam ei bod mor anodd siomi godineb. Yn gyntaf mae'n rhaid i ni ddeall pam y cyfarwyddodd Duw na ddylem odinebu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Pam na ddywedodd Duw er na fydd yn godinebu

Mae'n Dinistrio Bwriad Gwreiddiol Duw ar gyfer Priodas

Mae godineb yn dinistrio bwriad gwreiddiol Duw ar gyfer priodas. Nododd Duw nad oedd yn ddigon da i ddyn aros ar ei ben ei hun a dyna pam y gwnaeth Duw fenyw yn ddyn. Bwriad naturiol Duw oedd i ddyn fod gyda dynes. Does ryfedd fod yr ysgrythur yn dweud yn llyfr Genesis 2:24 Felly bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn cael ei ymuno â'i wraig, a byddan nhw'n dod yn un cnawd. Pwrpas rhyw yw iddo gael ei wneud o fewn cyfyngiadau priodas. Mae unrhyw weithgaredd rhywiol y tu allan i gloi yn bechod a phwrpas priodas yw i ddyn a menyw fod gyda'i gilydd a ffurfio un corff.

Mae godineb yn dinistrio priodas

Mae godineb yn dinistrio priodas. Pan fydd dyn neu fenyw yn godinebu, bydd yn effeithio ar lif pethau yn y briodas. Bydd eu partneriaid yn ei ddioddef a bydd eu plant yn dioddef ohono. Mae yna gyfamod goruwchnaturiol sydd ynghlwm â ​​rhyw, mae'n dod ag ymrwymiad ac undod, dyna pam y cyfarwyddodd Duw y dylid ei wneud o fewn cyfyngiadau priodas.

Teimlai teulu’r Brenin Dafydd wres godinebu cryf ar ôl i’r brenin ddodwy gyda gwraig Uriah a beichiogi plentyn. Daeth marwolaeth i mewn i dŷ'r dyn a oedd yn cael ei ystyried yn ddyn ar ôl calon Duw. Er i David weddïo'n ffyrnig ar Dduw i sbario bywyd y plentyn, roedd Duw yn dal i fynd â'r plentyn i ffwrdd. Mae godineb yn dinistrio heddwch a teulu.

Nid yw godineb yn gogoneddu Duw

Mae Duw eisiau inni siomi popeth nad yw'n gogoneddu Ei enw sanctaidd. Pwrpas ein bodolaeth yw cael koinonia gyda Duw. Un o'r pethau sy'n torri'r sianel gyfathrebu rhwng dyn a Duw yw pechod. Mae godineb yn bechod y gwnaeth ysbryd Duw wgu arno'n fawr a dyna pam y cyfarwyddodd Duw y dylem ymatal ohono.

Mae Duw eisiau inni fwynhau yn y pethau sy'n gogoneddu Ei enw Sanctaidd yn unig. Pan ddechreuwn odinebu, dechreuwn roi enw negyddol i efengyl Crist nad yw'n ddigon da.

Pum Ffordd i Ddifetha godineb

Cael Ofn Duw

Dywed yr ysgrythur mai ofn doethineb yw ofn yr arglwydd. Mae arnom angen Doethineb Duw i odinebu. Roedd Joseff yn gyflym i gydnabod ofn yr Arglwydd a dyna pam ei fod yn ddigon doeth i ffoi. Llyfr Genesis 39: 9 Nid oes neb yn fwy yn y tŷ hwn na minnau, ac nid yw wedi cadw dim yn ôl oddi wrthyf fi ond chi, oherwydd mai chi yw ei wraig. Sut felly y gallaf wneud y drygioni mawr hwn, a phechu yn erbyn Duw? ”

Roedd Joseff yn deall bod y drygioni y mae am ei wneud nid yn unig yn erbyn ei fos ond hefyd ei fod yn bechod yn erbyn Duw. Ac oherwydd ei fod yn ofni Duw yn fawr, fe allai ymatal rhag dodwy gyda gwraig ei feistr.

Gwybod Pryd i Ffoi

Mae hyn yn dal i ymwneud â doethineb. Dywed yr ysgrythur fod doethineb yn broffidiol i arweinydd. Ni ddylech aros i gastio a rhwymo cythraul nad ydych chi'n ei weld pan rydych chi'n cael eich temtio i fynd i mewn gyda menyw arall nad yw'n wraig i chi. Mor mucha ag yr ydych yn weddigar iawn, rhaid i chi wybod hefyd pryd i ffoi a pheidiwch byth ag edrych yn ôl.

Llwyddodd Joseff i oresgyn y demtasiwn o ddodwy gyda gwraig ei feistr nid oherwydd bod ganddo ofn Duw yn unig, ond oherwydd ei fod yn gwybod pryd i redeg. Rhaid i chi wybod yr amser iawn i redeg a pheidiwch byth ag edrych yn ôl pan ddaw'r demtasiwn. Syrthiodd y Brenin Dafydd am y demtasiwn oherwydd ei fod yn edrych i lawer ac nad oedd yn gwybod pryd i ffoi. Nid oes angen castio a rhwymo unrhyw gythraul, mae'r ateb yn gorwedd yn eich bod chi'n gwybod yr amser gorau i redeg a pheidiwch byth ag edrych yn ôl.

Astudiwch Air Duw a Gweddïwch


Mae cyfran o weddi’r arglwydd yn nodi sy’n ein harwain nid i demtasiwn ond ein gwaredu rhag pob drwg. Rhaid i chi wylio a gweddïo. Dywed yr ysgrythur fod gair yr arglwydd yn lamp i'm traed, yn olau i'm llwybr. Pan rydyn ni'n astudio gair Duw, rydyn ni'n cael gwell dealltwriaeth o bwy yw Duw mewn gwirionedd a beth nad yw Ef.

Wrth inni weddïo ar Dduw, rhaid inni erfyn nad ydym yn cael ein harwain i demtasiwn a fydd yn fwy na'r hyn yr ydym yn ei noethi.

Caru Eich Priod Yn annwyl
Un o achosion mwyaf godineb yw diffyg cariad. Ar ôl i Dduw roi'r 10 gorchymyn pan ddaeth Crist, gofynnwyd iddo pa un o'r gorchmynion oedd y dilys a'r pwysicaf, dywedodd Crist mai cariad ydyw.

Pan fyddwch chi'n caru'ch cymydog gymaint â'ch bod chi'n byw eich hun, ni fyddech chi eisiau gwneud unrhyw beth i brofi'ch gwraig. Bydd cariad yn eich gwneud chi wedi ymrwymo i'r undeb, pan fydd lefel eich ymrwymiad yn cyrraedd i raddau, mae'n dod yn eithaf anodd i chi fynd gyda dynes neu ddyn arall.

Siaradwch â Rhywun Am Gymorth

Un o'r problemau y mae credinwyr yn eu gwneud yw meddwl nad oes angen help arnyn nhw gan unrhyw un. Gallwch, gallwch wneud popeth trwy Grist sy'n eich cryfhau, fodd bynnag, rhaid peidio â gwrthod casglu'r brodyr hefyd. Pan fydd temtasiwn godineb yn dechrau cronni yn eich calon, peidiwch â nyrsio neu ymgodymu â'r teimlad hwnnw'n unig, rhaid i chi geisio siarad â phobl fel y gallwch gael syniad o'r hyn sy'n bod.

Weithiau efallai y bydd angen i chi siarad â'ch gweinidog neu gwnselydd. Maen nhw mewn sefyllfa i'ch helpu chi i oresgyn ysbryd godineb.

 

 

 

 


1 SYLW

  1. Diolch gymaint am eich mewnwelediad gwych am odineb. Rwy'n gweddïo i'r rhai yr effeithir arnynt gael eu rhyddhau yn Iesu Mighty Enw.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.