Pwyntiau Gweddi Am Ysbryd Maddeuant

0
1035

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi am ysbryd maddeuant. Mae ysbryd anfaddeuol yn un peth sydd wedi rhwystro'r mwyafrif o bobl rhag dod o hyd i drugaredd, ffafr a gras yng ngolwg Duw. Mae gweddi’r Arglwydd yn pwysleisio’r angen i faddau i bobl eraill. Maddeuwch heddiw wrth inni faddau i'r rhai sy'n tresmasu yn ein herbyn mae hyn yn golygu, cymaint ein bod ni'n troseddu Duw a'i fod yn maddau i ni, mae'n rhaid i ni hefyd ddysgu maddau i eraill.

Yn llyfr Effesiaid 4:32 A byddwch garedig yn un i'ch gilydd, yn dyner, yn maddau i'ch gilydd, hyd yn oed fel y mae Duw er mwyn Crist wedi maddau i chi. Mae'r ysgrythur yn ein ceryddu i fod yn garedig gyda'n gilydd, maddau i un arall gan fod Duw wedi maddau i ni. Mae yna boenau a gwaradwydd y mae'n rhaid i ni ddysgu gadael i fynd. Dwyn i gof stori'r mab afradlon a faddeuwyd gan ei dad.

Roedd yr afradlon wedi cymryd ei holl enedigaeth reit oddi wrth ei dad mewn cyfnod unripe a cherdded i ffwrdd i wlad bell i fwynhau ei gyfoeth. Er nad oedd y tad yn hapus i adael iddo adael, fodd bynnag, ni allai ei rwystro chwaith. Treuliodd y mab afradlon bopeth a roddwyd iddo gan ei dad a daeth yn torri. Nid hir y daeth yn amddifad mewn gwlad ddieithr. Un diwrnod, blinodd ar yr holl sefyllfa a phenderfynodd ddychwelyd at ei dad i erfyn arno am faddeuant a chaniatáu iddo weithio fel un o'i wasanaeth.

Yn rhyfeddol, cymerodd ei dad ef i mewn gyda dathliad. Mae'r ddameg hon yn egluro ein bywyd gerbron Duw a sut mae Duw wedi parhau i faddau i ni ein holl bechodau. Mae Duw yn disgwyl i ni faddau ar un arall hefyd. Mae yna rai pobl sy'n ei chael hi'n anodd maddau yn llwyr. Ni waeth pa mor galed y maent yn ceisio, ni allant ollwng gafael yn llwyr. Rhaid i chi ddeall bod Crist eisiau inni fod yn union fel ef yn ein holl ymwneud. Un o ffrwyth yr ysbryd yw Maddeuant. Pan fyddwn ni'n grym yr ysbryd sanctaidd yn ein bywydau, mae'n dod yn hawdd iawn i ni faddau i bobl eraill pan maen nhw'n ein tramgwyddo.

Pam Rhaid i Chi faddau

Rhaid inni faddau am y rhesymau canlynol

Er ein hapusrwydd

Os buoch erioed yn ddig, byddwch yn deall bod anhapusrwydd yn dod pryd bynnag y gwelwch yr unigolyn hwnnw sydd wedi eich tramgwyddo. Mae hyn yn golygu y byddai presenoldeb yr unigolyn hwnnw yn penderfynu a fyddwch chi'n ddig neu'n hapus. Ond pan ollyngwch chi a maddau’n llwyr, bydd y boen, y dicter a’r drwgdeimlad yn diflannu a bydd eich hapusrwydd yn cael ei adfer.

Ni wyddai Esau unrhyw hapusrwydd tan y diwrnod y gwnaeth faddau i Jacob. Am bob tro mae Esau yn cofio Jacob, roedd bob amser yn llawn dicter a chynddaredd. Ond dechreuodd brofi dimensiwn newydd o hapusrwydd a llawenydd y diwrnod y gwnaeth faddau i Jacob.

Maddeuant gadewch ichi anghofio gorffennol poenus

Er mwyn symud ymlaen mewn bywyd yn gyflym, rhaid inni gael ysbryd maddau. Pan ddaliwch gafael ar y poen a dicter, byddwch yn parhau i fyw yn y gorffennol. Tan y diwrnod y byddwch chi'n penderfynu gadael i fynd, mae'n datgloi'r llwyfan i chi ar unwaith.

Peidiwch â gadael i anfaddeugarwch eich cloi yng ngharchar y gorffennol. Dywed yr ysgrythur nad ydyn nhw'n cofio pethau'r hen am fod popeth wedi'i wneud yn newydd. Ni fyddwch yn profi newydd-deb nes i chi ddysgu maddau.

I Dduw faddau i ni ein pechodau hefyd

Y ffordd hawsaf o ennill maddeuant Duw yw trwy faddau i eraill. Yr ysgrythur yn llyfr Mathew 6: 14-15 Oherwydd os maddeuwch i ddynion eu camweddau, bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chi: Ond os na faddeuwch i ddynion eu camweddau, ni fydd eich Tad chwaith yn maddau i'ch camweddau. Mae Duw yn coleddu'r galon sy'n maddau i eraill. Mae yna lefel o aeddfedrwydd ysbrydol y mae'n rhaid i ni gyrraedd o'r blaen sy'n gallu deall sut i faddau i bobl am eu pechod.

Mae maddeuant yn gwella ein clwyf

Rydych chi'n cael eich brifo pan fydd rhywun yn eich tramgwyddo. Yn y cyfamser, ni fydd dial yn gwella'r boen rydych chi'n mynd drwyddo. Byddwch yn darganfod, hyd yn oed pan fyddwch chi'n dial ar y person hwnnw sydd wedi eich tramgwyddo, nad yw'n gwella'r boen o hyd.

Fodd bynnag, gellir gwella'r boen trwy faddau i'r person hwnnw. Pan fyddwch chi'n maddau i bobl, rydych chi'n rhyddhau'ch hun rhag hualau poen a caethwasiaeth mae'r dicter hwnnw wedi eich cadw chi ac unwaith eto rydych chi'n dod yn ddyn rhydd.

Pwyntiau Gweddi

Arglwydd Iesu, yr wyf yn dy ddyrchafu am rodd bywyd yr ydych wedi ei rhoi imi ei dystio heddiw. Diolchaf i chi oherwydd eich bod wedi bod yn amddiffynwr fy Goshen a thrwy eich trugaredd nad wyf yn cael fy nifetha. Arglwydd, bydded i'ch enw gael ei ddyrchafu yn enw Iesu.

Arglwydd Iesu, atolwg am ysbryd Maddeuant. Gofynnaf y byddwch yn fy mendithio ag ysbryd maddeuant yn enw Iesu. Arglwydd, dwi ddim eisiau cael fy ninistrio gan y boen, y dicter a'r drwgdeimlad, rydw i eisiau cael fy rhyddhau trwy faddau i bobl eraill. Arglwydd, dyro i mi ysbryd maddeuant yn enw Iesu.

Arglwydd Iesu, atolwg y byddwch yn datgloi’r holl fendithion y mae anfaddeugarwch wedi gwadu imi, gweddïaf y byddwch yn eu rhyddhau ataf heddiw yn enw Iesu.

Arglwydd, atolwg am ysbryd ufudd-dod i'ch gair sy'n dweud y dylem faddau i eraill yn union fel y mae Duw wedi maddau i ni ein holl bechodau. Dad Arglwydd, atolwg am aeddfedrwydd ysbrydol i gyrraedd y cam hwn yn enw Iesu.

Dad Arglwydd, deuaf yn erbyn pob ysbryd ystyfnigrwydd. Pob ysbryd satanaidd caethiwed mae hynny am fy nghadw mewn caethiwed trwy'r ysbryd anfaddeuol, rwy'n ei ddinistrio gan dân yr ysbryd sanctaidd.

Arglwydd Iesu, atolwg ymwared o rym caethiwed. Bob am gaethwasiaeth yr wyf wedi cael fy nhaflu ynddo gan ysbryd anfaddeugarwch, rwy'n eu torri heddiw yn enw Iesu.

Arglwydd o nawr, dwi'n derbyn gras i faddau ac anghofio. Rwy'n derbyn gras i ddechrau gweithredu mewn dimensiwn mwy yn enw Iesu. Y gras i beidio â chynhyrfu poen, dicter na drwgdeimlad, atolwg i chi ei roi i mi yn enw Iesu.

hysbysebion

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma