Salm100 yn golygu pennill wrth adnod

1
3859
Salm100 yn golygu pennill wrth adnod

Heddiw, byddwn yn astudio salm 100 sy'n golygu pennill wrth adnod. Gelwir Salm 100 yn salm am diolchgarwch, a chymell mawl i Dduw. Dylid ystyried y gân hon o fawl fel proffwydoliaeth, a hyd yn oed ei defnyddio fel gweddi, ar gyfer dyfodiad yr amser hwnnw pan fydd pawb yn gwybod mai'r Arglwydd ei fod yn Dduw ac y bydd yn dod yn addolwyr iddo, ac yn ddefaid ei borfa. Rhoddir anogaeth fawr inni wrth addoli Duw, i'w wneud yn siriol. Os, pan grwydrasom fel crwydro defaid, ei fod wedi dod â ni eto i'w blyg, mae gennym achos toreithiog i fendithio ei enw.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

Mae mater canmoliaeth, a'r cymhellion iddo, yn hanfodol. Rhaid inni ddysgu canmol Duw am bwy ydyw, ac nid am yr hyn y mae wedi'i wneud yn unig. Gwybod ef; ei ystyried a'i gymhwyso, yna byddwch yn agosach ac yn fwy cyson, yn eich addoliad. Mae'r cyfamod gras a nodir yn Ysgrythurau'r Hen Destament a'r Newydd, gyda chymaint o addewidion cyfoethog, i gryfhau ffydd pob credadun gwan, yn gwneud mater clod Duw a llawenydd ei bobl mor sicr. Bod mor drist ag erioed ein hysbryd efallai wrth edrych tuag at ein hunain, ac eto bydd gennym reswm i ganmol yr Arglwydd pan edrychwn at ei ddaioni a'i drugaredd. Ac i'r hyn y mae wedi'i ddweud yn ei air er ein cysur.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Mae Salm 100 yn ein dysgu sut a pham i addoli Duw. Mae rhai yn credu mai’r salm hon oedd casgliad chwe salm a ddefnyddiwyd wrth addoli wrth agosáu at y deml, ac felly eu canu pan ddaeth y gynulleidfa o’r diwedd i’r deml yn iawn. Ar adegau, roedd hefyd yn cyd-fynd â'r offrwm diolch. Byddai addolwyr yn adrodd, canu, neu lafarganu’r salm hon fel rhan o’u canmoliaeth.

Salm 100 yn golygu pennill wrth adnod

Salm 100: 1 “GWNEWCH SŴN JOYFUL I'R ARGLWYDD BOB TIR.”

Dyma bennill cyntaf y bennod, ac wrth sôn am ein haddoliad i’r arglwydd, nodweddwyd addoliad gan frwdfrydedd llawen a bywiogrwydd eu mawl i Dduw, “sŵn llawen.” Ni ddylai addoli fyth fod yn oddefol

Mae'r Salm hon yn alwad i ganmol. Mae'r alwad hon i'r holl genhedloedd. Mae Duw yn clywed clod y rhai sy'n galw i mewn iddo gyda'r un rheoleidd-dra. Rydyn ni i gyd yn blant iddo, ac mae'n clywed ein clod. Dywedir wrthym yn yr Ysgrythurau ei fod yn preswylio clodydd ei holl bobl.

Salm 100: 2 “GWASANAETHU'R ARGLWYDD GYDA LLWYDDIANT! DEWCH I MEWN CYFLWYNO Â CANU ”

Dyma'r ail bennill, ac mae'n dweud wrthym am wasanaethu'r Arglwydd gyda hapusrwydd, nid gydag ofn, o dan ysbryd caethiwed, ond yn newydd-deb yr Ysbryd. Gyda llawenydd ysbrydol a rhyddid enaid. Yn barod, yn ewyllysgar, yn siriol ydyn ni i wasanaethu'r Arglwydd heb ymddangos yn ddrwg nac yn beryglus ac yn hunanol. Cymryd hyfrydwch ynddo a phleser yn ei wasanaeth, llawenhau ynddo, heb fod ag unrhyw hyder yn y cnawd.

“Dewch o flaen ei bresenoldeb gyda chanu”: I orsedd ei ras gyda diolchgarwch am y trugareddau a dderbyniwyd, yn ogystal ag erfyn ar eraill. Os nad ydym wir yn mwynhau gwasanaethu Duw, nid ydym yn iawn gyda Duw. Dylai fod yn beth llawen mynd i'r eglwys a chymdeithas â Duw. Un o'r pethau rwy'n credu sydd wedi troi'r byd i Gristnogaeth yw nad ydyn ni'n dangos y llawenydd iddyn nhw wrth addoli. Fe ddylen ni hyd yn oed fynd i mewn i'r eglwys yn canu clodydd i'n Duw. Os ydym yn wirioneddol yn briodferch Crist.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

Salm 100: 3 "GWYBOD BOD YR ARGLWYDD YN DDUW! MAE'N HEFYD A WNAED NI, AC RYDYM EI HUN, RYDYM YN EI BOBL, A'R DEFAID, A DEFAID EI GORFFENNOL. ”

Mae'r adnod hon o'r Beibl yn dweud wrthym am gydnabod ym mhob ffordd bosibl, yn gyhoeddus ac yn breifat, mai Jehofa yw'r hunan-fodolaeth, a Bod tragwyddol yw Elohim, mae'r Duw a wnaeth ddyn ar ei ddelw mewn cyfamod â dyn. Ni ddylai fod cwestiwn yn ein meddwl byth ynghylch pwy yw Duw na pham yr ydym yn ei addoli. Ni yw ei greadigaeth ac mae ein bodolaeth yn ddyledus iddo. Mae Salm 23ain yn rhoi enghraifft berffaith inni o'r ddarpariaeth ogoneddus y mae'r Bugail mawr wedi'i gwneud ar gyfer ei ddefaid.

Salm 100: 4 "ENTER I EI ENNILL GYDA DIOLCH YNGHYLCH AC I MEWN LLYSOEDD GYDA GWEDDI, BYDD YN DIOLCH YN UNIG Â'I ENW A'I BLESS EI ENW. "

Y gatiau a'r llysoedd oedd rhai'r deml, y mae traed y saint yn sefyll gyda phleser. Gatiau Doethineb, lle mae ei ddilynwyr yn gwylio ac yn aros. Y gatiau i'w dŷ, yr eglwys, i fynd i mewn gyda diolchgarwch; am yr Efengyl, a chyfleoedd ac ordinhadau’r Efengyl. Aeth y bobl Iddewig i mewn i'r gatiau ar eu ffordd i'r deml a mynd i mewn i'w lysoedd gyda chanmoliaeth ar eu gwefusau. Mae hyn yn mynd yn llawer pellach na hynny i'r credinwyr nawr. Ni ddylem fyth fynd i'r eglwys yn flêr a chanfod bai ar bawb a phopeth. Sicrhewch fod calon lawen yn barod i'w addoli Ef a'n hachubodd. Dangoswch eich diolch trwy'r aberth mawl sy'n llifo o'ch gwefusau, gan ddod o galon ddiolchgar.

Salm 100: 5 "AM YR ARGLWYDD YN DA, MAE EI FERCHER YN BOBL AC YN DIWEDD Y GWIR I BOB CENHADAETH. ”

Dyma'r pennill olaf, ac mae'n dweud wrthym pa mor dda yw ein Duw. Duw yw ffynhonnell ac esiampl berffaith daioni, trugaredd, gwirionedd. Mae'n anochel bod y gair “trugaredd” yn gysylltiedig â phrynedigaeth yng Nghrist. Mae ei drugaredd yn achub pechaduriaid. Mae’r ymadrodd “Mae ei wirionedd yn para i bob cenhedlaeth” yn darlunio’r cenedlaethau’n cael eu geni a’u marw, y naill yn dilyn ar ôl y llall, tra bod ffyddlondeb Duw yn aros yn gyson. Ni fydd ei Wirionedd byth yn stopio. Fe ddarparodd Iesu iachawdwriaeth i bob cenhedlaeth yn Ei un aberth ei Hun ar y groes. Mae'n dda. Bydd bob amser yn dda. Nid oes dim da heblaw yr Arglwydd.

Pryd mae angen Salm 100 arnoch chi?

 • Gallwch ddefnyddio Salm 100 pan rydych chi am ddiolch i Dduw am ei drugaredd
 • Pan rydych chi eisiau chwyddo Duw am fod mor garedig â chi
 • Pan fyddwch chi eisiau llawenhau gerbron Sanct Israel
 • Pan fyddwch chi eisiau canmol enw'r Arglwydd.

Pwyntiau gweddi o Salm 100

 • Arglwydd Dduw, atolwg y byddaf bob amser yn dod o hyd i reswm i ganmol eich enw Sanctaidd yn enw Iesu.
 • Dywed yr ysgrythur fod eich trugaredd yn para am byth, a gofynnaf y bydd eich trugaredd bob amser yn siarad dros fy mywyd yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw, gofynnaf ichi roi imi y gras i'ch gwasanaethu hyd y diwedd yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw, gwrthodaf gerdded i ffwrdd o'ch plyg; Gofynnaf ichi roi’r gras imi beidio â dod yn ddafad goll yn enw Iesu.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

 


1 SYLW

 1. Helo Pastor,
  Digwyddais ddod o hyd i'ch gweddïau ar-lein a chredaf eu bod yn anhygoel! Diolch i chi am roi canllaw i ni ar sut i weddïo. Parhewch â'ch gweinidogaeth ryfeddol a diolch eto.
  Rhyfelwr Mam

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.