PSALM 103 sy'n golygu pennill wrth adnod

1
3941
PSALM 103 sy'n golygu pennill wrth adnod

Byddwn yn mynd trwy lyfr Salm 103, yr ystyr pennill wrth adnod heddiw. Mae'r ysgrythur beiblaidd hon yn Salm y Brenin Dafydd, fel llawer o rai eraill llyfrau Salmau. Cân o fawl i Dduw yw Salm 103, gan ei addoli am ddangos trugaredd annymunol inni. Roedd y Brenin Dafydd yn gwybod am bwysigrwydd gras Duw, sut mae'n dangos trugaredd i'r rhai sy'n ei haeddu, a'r rhai nad ydyn nhw'n ei haeddu. Cân o fawl yw'r Salm hon, ac mae'n dangos rhesymau i fendithio ac anrhydeddu Duw.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

Ar ben hynny, mae’r Salm 103 hon yn bennaf am foli Duw am ei drugareddau parhaus, daioni Duw, ac un nad yw byth yn methu â dangos ei garedigrwydd i ddyn. Mae Duw wedi ein bendithio ac wedi dangos trugareddau diderfyn inni mewn sawl goblygiadau, a’r unig ffordd y gallwn ddangos diolchgarwch yw ei anrhydeddu â’n mawl.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Ers i ni egluro defnyddioldeb a phryd y gellir defnyddio'r ysgrythur i weddïo, mae'n hwylus ein bod ni'n datgelu pob un o'r ysgrythur hon i gael gwell dealltwriaeth:

PSALM 103 sy'n golygu pennill wrth adnod

  Adnodau 1-2 Bendithiwch yr Arglwydd, O fy enaid: a phopeth sydd ynof, bendithiwch ei enw sanctaidd. Bendithia'r Arglwydd, O fy enaid, ac anghofiwch am ei holl fuddion.

Gellir gweddïo ar yr adnodau hyn i fendithio Duw am ei holl fuddion. Roedd y Brenin Dafydd yn deall pwysigrwydd bendithio Duw, felly gwnaeth hynny gyda'i galon gyfan. Felly mae'r datganiad yn bendithio'r Arglwydd o fy enaid a phopeth sydd ynof. Gellir canu’r adnodau hyn fel cân o fawl i Dduw fel ffordd o ddangos i Dduw nad ydych yn cymryd dim o’i fendithion dros eich bywyd yn ganiataol. Ni ddylai canmol Duw fod yn addoliad allanol yn unig ond dylid ei wneud yn galonnog. Hefyd, wrth ddiolch, ni ddylem anghofio diolch iddo am yr holl fuddion yr ydym yn eu mwynhau.

Adnodau 3-4 Pwy sy'n maddau dy holl anwireddau; sy'n iacháu dy holl afiechydon; Pwy sy'n achub dy fywyd rhag dinistr; sy'n eich coroni â charedigrwydd a thrugareddau tyner;

Gellir gweddïo ar yr adnodau hyn wrth fendithio Duw am ei fuddion. Rydyn ni'n deall ein bod ni'n pechu llawer, ac eto mae Duw bob amser wedi bod yn ddigon caredig i faddau i ni. Dyma ddigon o reswm i'w Foli. Budd mawr arall rydyn ni'n ei fwynhau yw iachâd Duw. Mae'n rhoi iachâd i ni, iachâd corfforol ac ysbrydol. Mae'n ein hiacháu o bob un o'n gwendidau a hefyd yn ein sbario rhag dinistr. Gellir gweddïo ar y ddau bennill hyn i ddiolch i Dduw am faddau i ni am bob un o'n pechodau a'n hachub rhag dinistrio am achub ein heneidiau hefyd.

Adnodau 5-6: Pwy sy'n bodloni'ch ceg â phethau da; fel bod dy ieuenctid yn cael ei adnewyddu fel eryr: Mae'r Arglwydd yn gweithredu cyfiawnder a barn dros bawb sy'n cael eu gorthrymu.

Gellir rhoi’r ddau bennill hyn wrth foli Duw am ein bodloni bob amser a chaniatáu i bethau da ddigwydd i ni drwy’r amser. Gallwn hefyd ddiolch i Dduw am adnewyddu ein cryfder bob amser ac am ymladd ein brwydrau bob amser a sefyll dros y gorthrymedig. Mae'n rhoi pŵer i'r di-rym ac yn cyfiawnhau'r cyfiawn. Mae Duw yn fawr ac yn nerthol.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

Adnodau 7-10 Gwnaeth ei ffyrdd yn hysbys i Moses, ei weithredoedd i blant Israel. Mae'r Arglwydd yn drugarog ac yn raslon, yn araf i ddicter, ac yn llawn trugaredd. Ni fydd bob amser yn canu: ni fydd ychwaith yn cadw ei ddicter am byth. Nid yw wedi delio â ni ar ôl ein pechodau; na’n gwobrwyo yn ôl ein anwireddau.

Gellir rhoi’r adnodau hyn fel cân o fawl i Dduw am beidio â chuddio’r bwriadau da sydd ganddo ar ein cyfer er ein bod yn anufuddhau iddo weithiau. Mae Duw yn llawn gras a thosturi tuag at ddyn. Mae'n gwylltio ond yn araf ac ar ôl dangos trugaredd a chariad yn helaeth. Mae hyn er mwyn dangos bod Duw yn wirioneddol Dduw trugarog. Mae'n dda, yn garedig, ac yn gariadus. Ni fydd Duw yn ymladd â ni i beidio â delio â ni yn ôl ein pechodau ond i ddangos ffafr annymunol inni. Mae'n caniatáu i'w drugaredd gymylu Ei farn drosom. Nid yw'n gwylltio gyda ni am amser hir iawn. Mae hefyd yn rhoi lle inni newid. Gallwn fendithio enw'r Arglwydd gan ddefnyddio'r adnodau hyn oherwydd ei fod yn raslon, yn gariadus, ac yn anad dim, MERCIFUL.

Penillion 11-13; Oherwydd fel y mae'r nefoedd yn uchel uwch y ddaear, cymaint yw ei drugaredd tuag at y rhai sy'n ei ofni. Cyn belled ag y mae'r dwyrain o'r gorllewin, hyd yn hyn a yw wedi tynnu ein camweddau oddi wrthym? Fel fel y mae tad yn pitieth ei blant, felly y mae yr Arglwydd yn eu twyllo hynny ei ofni.

Mae'r adnodau hyn yn dangos i ni pa mor niferus yw trugareddau Duw. Defnyddir y pellter rhwng y nefoedd a'r ddaear i fynegi pa mor ddidrugaredd yw trugareddau Duw tuag atom. Mae Duw yn ein caru ni gymaint yn ddiamod. Mae'n dangos cydymdeimlad â'i blant. Y ffordd mae tad da yn gofalu am ei blant yw sut mae Duw yn gofalu amdanon ni hefyd.

Adnodau 14-16: Oherwydd ei fod yn adnabod ein ffrâm; mae'n cofio ein bod ni'n llwch. O ran dyn, mae ei ddyddiau mor laswellt: fel blodyn y maes, felly mae'n ffynnu. Oherwydd mae'r gwynt yn pasio drosti, ac mae wedi mynd, ac ni fydd ei le yn ei wybod mwy.

Mae Duw yn ein hadnabod, Ef a'n creodd, Ef a'n ffurfiodd ni, ac mae'n gwybod ein gwendidau a'n cryfder. Mae'r penillion hyn yn disgrifio creadigaethau dyn. Sut mae dyn yn ffynnu yn y dydd ac yn gwywo yn y nos.

Adnodau 17-19: Ond mae trugaredd yr Arglwydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb ar y rhai sy'n ei ofni, a'i gyfiawnder i blant plant; I'r cyfryw gadw ei gyfamod, ac i'r rhai sy'n cofio ei orchmynion i'w gwneud. Paratôdd yr Arglwydd ei orsedd yn y nefoedd; a'i deyrnas yn llywodraethu ar y cyfan.

Esboniodd yr adnodau hyn fod trugareddau'r Arglwydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Mae'n ddiderfyn. Dangosir cyfrinachau Duw i'r rhai sy'n ofni'r Arglwydd; maent yn derbyn bendithion a ffafr Duw o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae Duw yn Dduw sy'n cadw cyfamod, mae ei addewidion yn dragwyddol, a dangosir ei drugareddau heb roi amodau. Mae Duw yn teyrnasu ar bopeth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Mae wedi sefydlu ei hun yn y nefoedd ac yn rheoli dros bopeth. Mae hyn yn dangos mawredd Duw a'i Ganmol am fod yn Dduw mawr

Adnodau 20-22 Bendithiwch yr Arglwydd, chwi ei angylion, sy'n rhagori mewn nerth, sy'n gwneud ei orchmynion, gan wrando ar lais ei air: Bendithia'r Arglwydd, chwi oll ei luoedd; chwi weinidogion ei, sy'n gwneud ei bleser: Bendithiwch yr Arglwydd, ei holl weithredoedd ym mhob man o'i oruchafiaeth: bendithiwch yr Arglwydd, O fy enaid.

Mae'r adnodau hyn yn dangos y gwahaniaeth rhwng Duw a'i angylion. Roedd yr angylion hefyd yn gwybod pa mor bwysig oedd addoli'r Bod Goruchaf ac ufuddhau i'w eiriau. Roedd y Brenin Dafydd yma yn ceryddu popeth mae Duw wedi'i greu i gydnabod Duw i'w foli, oherwydd mae'n dda a'i drugareddau am byth. Dylai holl waith Duw fendithio Ei enw sanctaidd am byth gan ei fod yn nerthol, yn gyfiawn, yn ffyddlon, ac yn llawn trugaredd.

      PAM MAE ANGEN Y PSALM HON

  • Pryd bynnag rydych chi am foli Duw
  • Pryd bynnag rydych chi am ddangos i Dduw eich bod chi'n ddiolchgar am ei holl fuddion rydych chi'n eu mwynhau
  • Pryd bynnag yr ydych am fendithio enw'r Arglwydd
  • Pryd bynnag rydych chi am i Dduw ymladd drosoch chi
  • Pryd bynnag y bydd angen i chi atgoffa'ch hun bod Duw gyda chi bob amser.

       PSALMS 103 GWEDDI

  • Arglwydd, Dduw, bendithiaf chwi am bob un ohonoch Gariad yr ydych wedi ei ddangos imi
  • Dduw, diolch i chi am ganiatáu imi fwynhau'ch buddion
  • Duw Rwy'n addoli Eich enw Sanctaidd am ymladd fy mrwydrau bob amser
  • Duw helpwch fi o hyd i gael rhesymau i ganmol eich enw sanctaidd yn feunyddiol.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

 


1 SYLW

  1. Waw'r ddysgeidiaeth hon ymlaen, mae Salm 103 wir yn bendithio fy enaid, Diolch i ddyn Duw, am y ddysgeidiaeth bwerus hon. Amen…

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.