Salm 6 Yr Adnod Neges Trwy Adnod

0
4417
Salm 6 Yr Adnod Neges Trwy Adnod

Heddiw, byddwn yn edrych ar Salm 6, y neges o bennill i bennill. Dyma'r 6ed salm o Lyfr y Salmau. Mae'r Salm yn rhoi ei awdur fel Brenin Dafydd (I'r prif Gerddor ar Neginoth upon Sheminith, Salm Dafydd.). Credir bod Salm 6 wedi'i hysgrifennu pan oedd y Brenin Dafydd yn wynebu gwahanol heriau yn ei deyrnas ac roedd hefyd yn sâl. Y bwriad wrth ysgrifennu'r salm hon oedd y byddai ar gyfer unrhyw un sy'n dioddef o salwch neu drallod. Mae hefyd ar gyfer y rhai sy'n dioddef o'r gormes gelynion.

Ysgrifennwyd Salm 6 i roi dealltwriaeth inni o gyflwr yr heriau y mae'n eu hwynebu sy'n achosi'r trallod hwn sy'n cael ei achosi gan y broblem berthynol. Ond nid yw'n eglur a yw'n ddieuog. Fodd bynnag, dywed y bydd yn cael ei adfer ac y bydd ei wrthwynebwyr yn cael eu gwaradwyddo. Mae trafferth yn ymddangos yn seicolegol yn bennaf ond mae hefyd yn cael ei fynegi trwy'r corff. Mae'n gymaint o gorff ag y mae enaid y salmydd yn gweiddi ar Dduw. Mae hefyd yn cael ei gyffwrdd yn ei fod ysbrydol, yn wynebu cefnu ar Dduw. Yn absenoldeb Duw daw gobaith olaf y Salmydd i'r amlwg, mynegodd gri hyder yn y tair pennill olaf. Maent yn datgelu’r ddibyniaeth lwyr ar Dduw am gymorth, gyda chydnabyddiaeth o’n gwendid gerbron Duw, oherwydd nad oes gan y dynol unrhyw gyfiawn, mae ein hymddangosiad o gyfiawnder yn dod i weithgarwch trwy gyfiawnder Duw y mae gennym hawl iddo, trwy ffydd yng Nghrist Iesu, Datgelodd yr Ysgrythur fod Iesu wedi ei wneud yn bechod drosom fel y gallwn allu dwyn y cyfiawnder sy'n dod trwy ffydd. Felly, cyfaddefiad o bechod, cydnabod pris a dalwyd am ein pechod, a phwyso ar drugaredd Duw, rydyn ni'n rhoi awdurdod i Dduw ein gwaredu rhag pob her a gelynion ein henaid.

Salm 6 Ystyr Adnod Yn ôl Adnod

Adnod 1: O ARGLWYDD, na gerydda fi yn dy ddicter, na'm herlid yn dy anfodlonrwydd poeth.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Mae'r pennill yn disgrifio iaith calon sy'n wirioneddol ostyngedig o dan ragluniaethau gostyngedig, o ysbryd toredig a gwrthun dan gystuddiau mawr, a anfonwyd i'r pwrpas i ddeffro cydwybod a marwoli llygredd. Y rhai sy'n pentyrru digofaint nad ydyn nhw'n crio pan fydd Duw yn eu clymu; ond mae'r rheini'n paratoi ar gyfer trugaredd sydd, dan geryddon Duw, yn hau mewn dagrau, fel y mae Dafydd yn ei wneud yma.

Mae hyn yn galw am gydnabod ein gwendid gerbron Duw nid yn unig ar adegau o heriau neu pan fydd Duw yn disgyblu i wneud inni ildio i gywiriad. Dywed yr ysgrythur heb bechod, ni fydd cosb ond yr hyn yr oedd Duw yn ei ddisgwyl o fywyd unigol yw ymostwng iddo, felly mae'n rhaid i ni bwyso ar Dduw bob amser ar Grace i or-herio heriau bywyd. Weithiau pan fydd sefyllfa anodd yn codi, mae Duw yn bwriadu tynnu ein sylw ato a gweld ein hangen i ennill mwy o'i gryfder sydd ei angen i oresgyn gelynion ein henaid, ond ar yr un pryd, mae'n rhaid i ni gydnabod digonolrwydd Duw.

Penillion 2 a 3: Trugarha wrthyf, ARGLWYDD; canys gwan ydw i: O ARGLWYDD, iacha fi; canys y mae fy esgyrn yn flinderus.3 Mae fy enaid hefyd wedi ei flino'n arw: ond ti, O ARGLWYDD, pa mor hir?

Mae'r pennill yn tynnu at ein hangen i weddïo ar Dduw gan nad oes gennym nerth ein hunain, dywed yr ysgrythur gan neb na nerth na fydd neb yn drech. Soniodd datganiad Dafydd yn yr adnod hon am ei wendid ac esboniodd yr hyn y mae Ef yn ei basio drwodd i Dduw, y rhan fwyaf o'r amser mae llawer o gredinwyr yn tybio, gan fod Duw yn gwybod popeth, nad oes angen iddynt fynegi i Dduw, yr hyn yr ydym yn mynd drwyddo a chrio am drugaredd Duw pan fydd yn fwyaf priodol, nid pan fyddwn wedi disbyddu ein hegni wrth ddelio â heriau i gyd gennym ni ein hunain, nid Duw ddylai fod ein gobaith olaf, ond y dewis cyntaf i alw arno i fynd i'r afael â'n heriau. Mae Duw yn drugarog ac mae bob amser yn barod i ateb ein gweddi bob amser ond mae hefyd yn mynnu aberth amynedd wrth geisio ei wyneb am ateb na ddylem ni hefyd fethu yn lle amynedd.

Adnod 4: Dychwel, O ARGLWYDD, gwared fy enaid: o achub fi er mwyn dy drugareddau.

Mae'r pennill hwn yn gosod mwy o bwyslais ar newyn Dafydd am gryfder Duw, atgoffwch ni o'r doethineb sy'n dweud Os ydych chi'n llewygu yn nydd adfyd, mae eich cryfder yn fach, mae lefel ein cryfder mewn sefyllfa anodd yn penderfynu pa mor ymprydio y gallwn oresgyn ein heriau, y cryfder sy'n bodoli yw'r cryfder rydyn ni wedi'i dynnu oddi wrth Dduw, dywedodd Iesu ei fod o hwyl dda, oherwydd fy mod i wedi goresgyn y byd. Mae angen mwy na chryfder corfforol arnom os ydym yn methu yn lle cryfder; rydyn ni'n rhoi mwy o gryfder i'n trin ni'r ffordd rydyn ni eisiau.

Penillion 5-7:  Oherwydd yn angau nid oes coffa amdanat: yn y bedd pwy a ddiolch i ti? Rwy'n flinedig gyda fy griddfan; trwy'r nos yn gwneud i'm gwely nofio; Rwy'n dyfrio fy soffa gyda fy nagrau. Mae llygad yn cael ei fwyta oherwydd galar; mae'n gwyro'n hen oherwydd fy holl elynion.

Mae'r pennill yn disgrifio poen a phoen Dafydd, wedi atgoffa Duw o'i ewyllys dros ddynolryw. Y rheswm yw tynnu sylw at ei gyfamod a'i addewid oherwydd bod un o briodoleddau Duw yn ffyddlon diderfyn, na all newid ar gyfer unrhyw gwrs waeth beth yw anffyddlondeb, yn ogystal â charedigrwydd a chariad sy'n para am byth, a thrwy hynny ddatgelu gair Duw sy'n ddigon i'n gwneud ni'n gyfan a darparu ar gyfer ein hanghenion. Mae'r pennill yn galw ein sylw at y modd yr oedd Duw yn gwerthfawrogi canmoliaeth i'w bobl.

Penillion 8-10: Ymadaw â mi, holl weithwyr anwiredd; oherwydd clywodd yr ARGLWYDD lais fy wylofain. Clywodd yr ARGLWYDD fy ymbil; bydd yr ARGLWYDD yn derbyn fy ngweddi. Bydded cywilydd a dolur ar fy holl elynion: gadewch iddynt ddychwelyd a chywilyddio yn sydyn.

Pa newid sydyn sydd yma er gwell! Mae'r sawl a oedd yn griddfan ac yn wylo, ac yn rhoi'r gorau i bawb am fynd (adn. 6, 7), yma yn edrych ac yn siarad yn ddymunol iawn. Ar ôl gwneud ei geisiadau yn hysbys i Dduw, a chyflwyno ei achos gydag ef, mae'n hyderus iawn y bydd y mater yn dda ac mae ei dristwch yn cael ei droi'n llawenydd. Nid yw hanfod ffydd wedi'i sefydlu ar faint y weddi y gallwn weddïo ynddo yn anodd ond yr ymrwymiad i hyder a chariad sydd gennym tuag ato, heb ddibynnu ar ein dymuniad a'n disgwyliadau gan Dduw.

Wrth ganu hyn, a gweddïo drosto, rhaid inni roi gogoniant i Dduw, fel Duw sy'n barod i glywed gweddi, rhaid iddo fod yn berchen ar ei ddaioni inni wrth glywed ein gweddïau, a rhaid inni annog ein hunain i aros arno ac i ymddiried ynddo yn y y culfor a'r anawsterau mwyaf.

Pryd fydd angen i mi ddefnyddio'r salm hon?

Ar ôl sefydlu ystyr y salm hon, mae'n bwysig gwybod pryd i'w defnyddio. Yma ychydig o weithiau lle gall y salm ateb pwrpas i chi:

  1. Pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi wedi colli'ch pwyll ac angen trugaredd Duw.
  2. Pan fyddwch chi'n teimlo colli'ch ymddiriedaeth yn Nuw ac mae angen cryfder arnoch chi i wrthsefyll yr amser anodd.
  3. Pan fyddwch chi'n dioddef gormes demonig ac mae angen ymwared arnoch chi
  4. Pan fyddwch chi'n sâl ac angen iachâd Duw.

Salm 6 Gweddïau:

Os ydych chi yn unrhyw un o'r sefyllfaoedd a restrir uchod neu fwy, yna mae'r gweddïau salm 6 pwerus hyn ar eich cyfer chi:

1). Arglwydd Iesu, rwy’n cydnabod fy ngwendid o’r blaen, yr wyf yn torri eich gogoniant yn fyr, Arglwydd fel sori fy mod wedi dy fethu, Maddeuwch a sancteiddiwch fi yn enw Iesu. Amen.

2). Arglwydd Iesu, rwy'n wan ac mae angen eich cryfderau arnaf, os gwelwch yn dda Arglwydd, llenwch fi â'ch cryfderau a gwnewch fi'n gryfach fel erioed o'r blaen

3). Arglwydd Iesu Grist, rwy’n cydnabod eich gwaith gorffenedig ar Groes Calfaria, gadewch i’ch gwaed wella fy afiechydon, ac Arglwydd trwy eich streipiau rwy’n cael fy iacháu, diolch, Iesu.

4). Arglwydd Iesu Grist, diolch i chi am gariad di-ffael sydd gennych chi tuag at fy ngras a'ch gras a fydd yn ddigonol i ddiwallu fy anghenion, bendigedig fyddo dy enw sanctaidd. Amen.

5). O Dduw trugaredd! Trugarha wrthyf heddiw a gadewch i'ch trugaredd fy nghipio oddi wrth y rhai sy'n ceisio fy marwolaeth yn enw Iesu.

6). O Arglwydd, trwy dy drugaredd tawelwch bob llais satanaidd yn siarad yn fy erbyn i ddinistrio fy mywyd yn enw Iesu.

7). O Arglwydd! Defnyddiwch bopeth o'm cwmpas i fy ffafrio yn enw Iesu Amen.

8) O Arglwydd! Rwy'n ceisio'ch wyneb wrth i'r plentyn geisio wyneb y rhieni. Dangoswch eich ffafr i mi ym mhob rhan o fy mywyd yn enw Iesu.

9). O Arglwydd, galwaf arnoch yn fy ngofid heddiw. Gwrandewch arnaf a thrugarha wrthyf yn enw Iesu.

10). Arglwydd, bydded fy nghalon yn llawn llawenydd wrth ichi ateb fy ngweddïau yn ôl eich trugaredd yn enw Iesu.

11). O Arglwydd, rwy'n datgan na fydd eich daioni a'ch trugareddau byth yn gwyro oddi wrthyf yn enw Iesu.

12). O Arglwydd, ymyrryd yn y rhifyn hwn o fy mywyd (soniwch am y mater) cyn imi ddod yn stoc chwerthin o flaen fy ngelynion. Trugarha wrthyf cyn i'm gelynion weld arwyddion fy rhwystredigaeth yn enw Iesu.

13). O Arglwydd, mae angen help arnaf yr awr hon. Helpa fi ar y mater hwn cyn ei bod hi'n rhy hwyr yn enw Iesu.

14). O Arglwydd, ti yw'r Duw sy'n codi'r tlawd o'r llwch, yr anghenus o'r bryn tail, dangos i mi dy drugaredd Arglwydd ac ymyrryd yn y sefyllfa hon yn enw Iesu.

15). O Arglwydd, wrth i mi dy wasanaethu di yn barhaus, bydded i'ch trugaredd bob amser ddiystyru barn yn fy mywyd yn enw Iesu.

16). O Dduw trugaredd, cyfod ac amddiffyn fi rhag pob cyhuddiad ffug o'r gelyn yn enw Iesu.

17). O Arglwydd, mae heriau fy mywyd yn llethol, maen nhw mor gryf i mi eu trin dangoswch eich trugaredd i mi a helpwch fi yn enw Iesu.

18). O Arglwydd, trugarha wrthyf heddiw. Peidiwch â gadael i'm gelynion fy rhoi y tu mewn i bwll yn enw Iesu.

19). Iesu Grist fab Dafydd, trugarha wrthyf ac ymladd brwydrau fy mywyd yn enw Iesu.

20). O Arglwydd, trugarha wrthyf a chodwch gynorthwywyr drosof ar y cyfnod hwn o fy mywyd yn enw Iesu.

 


erthygl flaenorolSalm 150 Ystyr Adnod Yn ôl Adnod
erthygl nesafSalm 8 Y neges adnod wrth adnod
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.