Salm 4 Gweddi Am Gymorth

2
6058
Salm 4 Gweddi Am Gymorth

Heddiw, byddwn yn edrych ar Salm 4, gweddi am help. Dyma salm bwerus iawn y Brenin Dafydd. Yn y salmau hyn, mae Dafydd yn galw ar yr Arglwydd am gymorth mewn cyfnod o drallod. Mae'n salm sy'n ein dysgu i ymddiried yn yr Arglwydd yng nghyfnod tywyll a chythryblus ein bywydau. Mae hefyd yn Salm sy'n galw dynion i edifeirwch, rhag ymddiried mewn celwyddau ac oferedd. Cyn belled â'n bod ni'n parhau i ymddiried yn yr Arglwydd, byddwn ni bob amser yn goresgyn treialon a helyntion bywyd.

Mae ymgysylltu gweddi am help gan ddefnyddio salm 4 yn ffordd effeithiol iawn o ennyn diddordeb y nefoedd i ddod i'ch achub. Bydd pob gweddi a gefnogir gan ddealltwriaeth ysbrydol o'r ysgrythurau bob amser yn cynhyrchu canlyniadau. Dyna pam cyn i ni fynd i mewn i'r gweddïau am help gan ddefnyddio salm 4, byddwn yn gyntaf yn edrych ar ystyr salm 4 pennill wrth adnod.

PSALM 4 YN CYFARFOD IAWN GAN IAWN

Adnod 1:    ATEB ME PAN WYF YN GALW, O DDUW FY HAWL! THOU HAST A RODDWYD ME YSTAFELL PAN WYF YN I. DOSBARTH. BYDDWCH YN GRACIOUS I MI, AC YN CLYWIO FY GWEDDI

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Dyma'r pennill cyntaf yn y bennod hon a gallwn ddyfalu nad oes gan unrhyw ddyn hawl i ddisgwyl i Dduw ei glywed os na fydd yn galw. Mae yna dyrfaoedd sy'n disgwyl bendithion Duw mor hyderus â phe bydden nhw wedi gweddïo drostyn nhw yn ffyrnig; ac eto nid yw pobl o'r fath yn gweddïo o gwbl.

Pan oedd Dafydd mewn trallod, yn pwyso neu'n gyfyngedig, ac yn gwybod sut i ddianc, roedd Duw wedi ymyrryd ac wedi rhoi lle iddo fel ei fod yn teimlo'n rhydd. Mae bellach yn impio'r un drugaredd eto. Mae'n teimlo y gallai'r Duw a wnaeth mewn trafferthion blaenorol ei wneud eto, ac mae'n gofyn iddo ailadrodd ei drugaredd. Mae’r weddi yn dynodi hyder yng ngrym Duw ac yn profi ei bod yn iawn yn ein gweddïau i gofio’r achosion blaenorol fel sail gobaith y byddai Duw eto’n clywed ein gweddïau.

Adnod 2:  O DDYN, SUT Y BYDD HIR YN RHANNU FY SIAM SUFFER ANRHYDEDD? SUT HIR FYDDWCH YN CARU GEIRIAU VAINS AC YN CEISIO AR ÔL LIES?

Y broblem uchod yw eu bod yn feibion ​​i ddynion, dynion o bwer ac awdurdod, o urddas ac anrhydedd, ac a oedd mewn lleoedd uchel, ac yn ymffrostio yn eu teitlau a'u mawredd. Byddai hyn yn ddynion bydol sydd â'u meddyliau wedi aros ar bethau o hyn byd. Dyma mewn gwirionedd yw cyflwr ein byd heddiw. 2 Tim. Mae 3: 2-4 yn disgrifio'r bobl hyn yn union. Nid oes ganddynt amser i Dduw ac mae eu rhagolygon i gyd yn ofer, ac y mae eu haddewidion i gyd yn wag!

Hyd nes y bydd person, gwryw neu fenyw, yn derbyn Iesu Grist fel eu Gwaredwr ac yn dod yn fab i Dduw, byddant yn gwneud pob math o bethau sy'n cywilyddio Duw. Gallai hyn olygu llawer o bethau. Maen nhw'n gelwyddgi, neu efallai eu bod nhw'n chwilio am dduwiau ffug. Gallai fod yn ddau hyd yn oed. Mae “gwagedd cariad”, yn golygu caru'r byd hwn a phob peth ynddo.

Adnod 3: OND GWYBOD BOD YR ARGLWYDD YN DECHRAU'R DUW AM HIMSER; YR ARGLWYDD YN CEISIO PAN WYF YN GALW DIM.

Cyfeirir hyn at y rhai yr oedd, yn yr adnod flaenorol, wedi eu galw’n “feibion ​​dynion;” hynny yw, ei elynion. Mae hyn er mwyn dangos iddynt fod yn rhaid i'w gwrthwynebiad iddo fod yn ofer, gan fod Duw wedi penderfynu ei osod ar wahân ar gyfer ei wasanaeth ei hun, ac y byddai, felly, yn clywed ei weddi am ryddhad ac amddiffyniad.

Adnod 4: BYDD YN ANGRY, OND SIN NID; CYMUNED Â'CH GWRANDAU EICH HUN AR EICH GWELY, A BYDDWCH YN SILENT.

Mae'r adnod hon yn ddig, ac os ydych chi'n meddwl bod gennych achos i fod yn ddig; peidiwch â gadael i'ch dicter eich cario i weithredoedd gwrthryfel yn erbyn Duw a'ch brenin. Ystyriwch y pwnc yn ddwfn cyn i chi geisio gweithredu. Nid yw bod yn y wladwriaeth hon yn esgus i ildio i emosiynau a phechod, nid oes raid i ddig na phechod fynd law yn llaw.

Mae cymudo â'ch calon eich hun yn golygu meddwl yn eich calon ar Dduw. Weithiau, yn ein gwely, yw'r unig amser tawel y gallwn feddwl yn ein calon am Dduw. 

Adnod 5: CYNNIG CYFLEUSTER HAWL AC ALLAN EICH YMDDIRIEDOLAETH YN YR ARGLWYDD.

Aberthion cyfiawnder yn gwneud ymdrech arbennig i beidio â phechu oherwydd bod cyfiawnder yn plesio Duw. Nid yw ein gwir gyfiawnder, fel y gwnaethom drafod yn gynharach, yn bod yn ddigon da ond yn derbyn ein cyfiawnder gan Iesu Grist. Cymerodd ein pechod a chawsom Ei gyfiawnder. Mae ymddiriedaeth y tu hwnt i ffydd. Mae'n gorffwys yn Iesu, gan wybod iddo Ef eich achub chi. Mae ymddiriedaeth yn gwybod yn eich calon bod popeth yn iawn. Ni allwn ymddiried mewn dyn. Rhaid i'n hymddiriedaeth fod yn yr ARGLWYDD Iesu Grist. Ymddiriedwch yr ARGLWYDD â'ch holl galon, a bydd yn eich gwobrwyo

Adnod 6: MAE LLAWER PWY SY'N DWEUD, ”O BYDDWN NI'N GWELD RHAI DA! BYWYD YN GOLEUNI'R GWLAD YN UWCH NI, O ARGLWYDD.

Mae'r salmydd yma yn ymyrryd am gynifer sy'n edrych i fyny at Dduw am i'w ddaioni orffwys arnyn nhw. Ni siomir pawb sy'n aros ar yr Arglwydd mewn cyfnod o drallod. 

Adnod 7: THOU HAST PUT MWY JOY YN FY GALON NA CHI WEDI PAN EU GRAIN A GWIN YN UWCH.

Mae'r adnod hon yn sôn am sut y gwnaeth Crist roi i'n henaid yr hyn yr oedd arno ei eisiau a'i ddymuno. Rydym bellach yn dod o hyd i hapusrwydd na allai pethau daearol ei gynhyrchu. Mae gennym heddwch cydwybod, a llawenydd yn yr Ysbryd Glân, ar hyn o bryd mae gennym foddhad annhraethol yn nhystiolaethau dy gariad at fy enaid; mae gan fwy nag unigolion bydol yn amser cynhaeaf toreithiog.

Adnod 8:  MEWN HEDDWCH, BYDDWCH YN DDAU LIE I LAWR A SLEEP; AM FWY YN UNIG, O ARGLWYDD, GWNEUD ME DWELL MEWN DIOGELWCH

Dyma bennill olaf Salm 4 ac ni ellid cadw ei bwyslais ar y modd y mae'r rhan fwyaf o ddynion yn gorwedd i gysgu'n feunyddiol, oherwydd heb orffwys; ond ychydig sy'n gorwedd mewn heddwch! heddwch â'u cydwybodau eu hunain a heddwch â Duw, oherwydd nid oes gennym bwer i amddiffyn ein hunain, ac eto roeddem yn teimlo'n sicr y byddem yn ddiogel, oherwydd rhoesom ei ymddiriedaeth yn llwyr yn yr Arglwydd. Yna cafodd Dafydd ddau fendith fawr, gorffwys trwy gwsg ac ymddiried yn yr Arglwydd 

 PAN FYDD ANGEN I DDEFNYDDIO'R PSALM 4 HON?

Ar ôl sefydlu ystyr y salm hon, mae'n bwysig gwybod pryd i'w defnyddio. Yma ychydig o weithiau lle gall y salm ateb pwrpas i chi:

 • Pan fydd angen help arnoch o ran anawsterau
 • Pan fydd angen heddwch arnoch i ailgyflwyno yn eich bywyd
 • Pan fydd angen cadwraeth Duw arnoch chi
 • Pan fyddwch chi mewn trallod ac mae angen i chi edifarhau am eich ffyrdd

PSALM 4 GWEDDI:

Os ydych chi yn unrhyw un o'r sefyllfaoedd a restrir uchod neu fwy, yna mae'r gweddïau salm 4 pwerus hyn ar eich cyfer chi:

 • Gofynnwch faddeuant am ffyrdd rydych chi wedi ymateb yn bechadurus yn eich dicter.
 • Byddwch yn raslon i mi a chlywed fy ngweddi yn amser fy ngofid
 • Arglwydd wrth imi ymddiried ynoch, ni fydd fy anrhydedd yn troi at gywilydd
 • Codwch olau dy wyneb arnon ni, O ARGLWYDD! ”
 • Codwch olau eich wyneb arnom a rhowch fwy o lawenydd yn ein calon
 • Dad helpwch fi gan y rhai sy'n rhy gryf i mi yn enw Iesu.
 • O Arglwydd, bydd fy nghymorth presennol ac ymladd fy mrwydrau heddiw yn enw Iesu.
 • O Arglwydd, helpa fi a gwared fi o fraich nerthol y byd hwn yn enw Iesu.
 • O Arglwydd, siomi pawb sy'n dweud amdanaf nad oes help i mi yn enw Iesu.
 • O Arglwydd, anfon help ataf o'r cysegr a chryfhau fi allan o Seion yn enw Iesu.
 • O Arglwydd, does gen i neb yma ar y ddaear a fydd yn fy helpu. Helpwch fi am drafferth yn agos. Gwared fi fel na fydd fy ngelynion yn peri imi wylo yn enw Iesu.
 • O Arglwydd, peidiwch ag oedi cyn fy helpu, anfonwch help ataf yn gyflym a thawelwch y rhai sy'n fy watwar yn enw Iesu.
 • O Arglwydd! Peidiwch â chuddio'ch wyneb oddi wrthyf yn y cyfnod anodd hwn. Byddwch drugarog wrthyf fy Nuw, cyfod ac amddiffyn fi yn enw Iesu.
 • O Arglwydd, dangos i mi dy garedigrwydd cariadus, codwch gynorthwywyr i mi ar y cyfnod hwn o fy mywyd yn enw Iesu.
 • O Arglwydd, mae gobaith gohiriedig yn gwneud y galon yn sâl, yno arglwydd anfon help ataf cyn ei bod hi'n rhy hwyr i mi yn enw Iesu.
 • O Arglwydd! Cydiwch yn y darian a'r bwciwr a sefyll dros fy nghymorth yn enw Iesu.
 • O Arglwydd, helpa fi a defnyddio fi i helpu eraill yn enw Iesu.
 • O Arglwydd, ymladd yn erbyn y rhai sy'n ymladd yn erbyn fy nghynorthwywyr tynged heddiw yn enw Iesu.
 • O Arglwydd, oherwydd gogoniant eich enw, helpwch fi ar y mater hwn (soniwch amdano) yn enw Iesu.
 • O Arglwydd, o heddiw ymlaen, rwy'n datgan na fyddaf byth yn brin o help yn enw Iesu.

 

 


erthygl flaenorolSalm 3 Gweddi Am Gymorth
erthygl nesafSalm 86 Yr Adnod Neges Trwy Adnod
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

SYLWADAU 2

 1. Helpa fi i weddïo dros yr holl blant dros i Dduw roi cyfarwyddiadau Iawn a Duwiol iddyn nhw ac iddyn nhw adnabod a gwasanaethu Duw oherwydd mai nhw yw'r genhedlaeth nesaf a fydd yn gogoneddu enw ein Harglwydd Iesu Grist.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.