Gweddïau Pwerus I Ennill Achosion Llys

15
8876
GWEDDI I ENNILL ACHOSION LLYS

Salm 27: 1-2,
”Yr ARGLWYDD yw fy ngoleuni a'm hiachawdwriaeth; pwy a ofnaf? Yr ARGLWYDD yw cryfder fy mywyd, pwy fydd arnaf ofn? Pan ddaeth yr annuwiol, hyd yn oed fy ngelynion a'm gelynion, arnaf i fwyta fy nghnawd, baglasant a chwympo. "

Ennill a achos llys nad yw'n chwarae plentyn i'r diffynnydd a'r sawl a gyhuddir, i ennill achos llys ar lefel gweddïau ac ympryd rhaid bod yn uchel. Yn gyntaf rhaid ceisio trugaredd Duw a gweddi am i'w ogoniant belydru dros ei fywydau er mwyn derbyn ffafr yn ystod y treial neu'r broses llys arall mae tueddiad i golli'r achos llys.

Pwrpas eithaf mynd i'r llys yw i'r barnwyr benderfynu ar achos rhwng dau barti. Fel Cristion, Iesu Grist yw ein Eiriolwr mwyaf (1 Ioan 2: 1-2). Atwrnai neu gyfreithiwr mewn achos barnwrol yw eiriolwr. Mae eiriolwr yn pledio achos ei gleient mewn llys barn. Felly mae Iesu'n amddiffyn ac yn ein cynrychioli yn Llysoedd y Nefoedd ond mae rhwystredigaeth proses y llys yn arwain at bobl hyd yn oed Cristnogion i ddefnyddio dulliau amgen o ennill fel llwgrwobrwyo, bygwth y blaid arall dan sylw neu'r barnwr.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Heddiw, rydyn ni'n mynd i fod yn cymryd rhan mewn gweddïau pwerus er mwyn ennill achosion llys, mae'r gweddïau pwerus hyn ar gyfer y bobl hynny sy'n wynebu achosion llys anodd hefyd, mae hefyd i'r rhai sydd wedi'u cyhuddo ar gam yn y llys barn, y Duw bydd y nefoedd yn eich gwaredu yn enw Iesu Grist.

Duw cyfiawn yw ein Duw ni. Os bydd unrhyw un o'i blant yn cael eu dwyn i'r llys yn anghyfiawn, mae'n sicr y bydd yn ennill yr achos drosom. Mae'n cynrychioli ein diddordeb ac yn sicrhau nad yw'r achos byth yn cael ei golli. Nid oes unrhyw gyfreithwyr na barnwyr sy'n fwy pwerus a doethach na Duw. Mae Iesu'n pledio ein hachos. Mae'n dadlau ar ein rhan. Ysgrifennodd yr ysgrifennwr Hebraeg, “Felly mae hefyd yn gallu achub i’r eithaf y rhai sy’n dod at Dduw trwyddo Ef gan ei fod bob amser yn byw i wneud ymyrraeth drostyn nhw.” (Hebreaid 7:25).

Mae yna lawer o achosion llys sydd wedi dod â llawer i ben yn y carchar. Mae rhai yn cael eu herlid am y drosedd na wnaethant ei chyflawni. Disgwyliad llawer dros yr achos oedd ennill eu gwrthwynebydd, ond darganfod bod yr achos wedi gwyrdroi a gweithio yn eu herbyn. Fel Cristnogion, mae sicrwydd y byddwn yn ennill pob achos llys os mai dim ond ein bod ni'n eirwir, yn dryloyw ac yn gredadwy yn y mater. Ni all Duw ennill achos rhywun sydd â hanes o ffeil goch neu sydd wedi cyflawni trosedd neu wedi torri cyfraith gwladwriaeth neu wlad benodol.

Mae'r Beibl yn dysgu bod pawb wedi pechu. Ysgrifennodd Paul, “Oherwydd mae pawb wedi pechu ac yn methu â chyrraedd gogoniant Duw” (Rhufeiniaid 3:23). Y foment y byddwch yn euog o'r drosedd, a'ch bod yn cyflawni'r drosedd yn fwriadol, yna bydd canlyniadau, bydd presenoldeb Duw yn gadael a bydd ei ganlyniadau yn arwain at gosb. Dywed y Beibl, “Pan fydd ffyrdd dyn yn plesio’r ARGLWYDD, mae’n gwneud i hyd yn oed ei elynion fod mewn heddwch ag ef.” Diarhebion 16: 7. Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n eirwir a ddim yn euog, bydd yr Arglwydd Iesu ei hun yn ymladd eich achos.

Dyma rai pwyntiau gweddïau pwerus am fuddugoliaeth mewn achosion llys

GWEDDI

1. Diolch Arglwydd Iesu yw fy Eiriolwr nefol a hyderaf yn y mater hwn y byddaf yn fuan yn cael fy rhyddhau'n llwyr ac yn hollol gyfiawn ac na fydd unrhyw slyri ar gymeriad na bwriadau unrhyw un yn enw Iesu.

2. Rwy’n gweddïo ar yr Arglwydd eich bod yn maddau i unrhyw Bechod y gallwn fod wedi ymrwymo i warantu’r gosb hon ac rwy’n gweddïo ar yr Arglwydd eich bod yn fy nglanhau’n llwyr ac yn trugarhau wrthyf yn enw Iesu.

3. Arglwydd, rwyt ti'n gwybod y rheswm dros y gwrandawiad llys hwn ac rydyn ni'n gweddïo y byddwch chi'n goruchwylio'r weithdrefn gyfan, ac yn gofyn yn dy ras y gellir cyflawni gwir gyfiawnder, gyda didueddrwydd yn enw Iesu.

4. O Dad, gwnewch yn bosibl imi ddod o hyd i ffafr yng ngolwg y barnwr, yn enw Iesu, gadewch imi ddod o hyd i ffafr, tosturi, a charedigrwydd cariadus gyda’r rheithgor, yn enw Iesu.

5. Bydded yr holl rwystrau demonig a sefydlwyd yng nghalon unrhyw un yn fy erbyn yn cael eu dinistrio, yn enw Iesu.

6. Arglwydd, rhowch freuddwydion, gweledigaethau ac aflonyddwch i'r holl bartïon dan sylw a fyddai'n hyrwyddo fy achos.

7. Rwy'n rhwymo ac yn hedfan yr holl ysbrydion ofn, pryder a digalondid a all achosi rhwystredigaeth yn enw Iesu.

8. Arglwydd, gadewch i ddoethineb ddwyfol ddisgyn ar bawb sy'n ymwneud â'r achos hwn gyda mi ac, rwy'n torri asgwrn cefn ysbryd cynllwyn a brad, yn enw Iesu.

9. Arglwydd cariadus, gofynnaf am dy ras a thrugaredd wrth i mi baratoi i wynebu rheithfarn yr achos llys hwn a gofynnaf yn dy garedigrwydd cariadus a daioni mawr, y byddai'r holl gyhuddiadau yn fy erbyn yn cael eu gollwng a'u diswyddo'n barhaol yn Enw Iesu.

10. Arglwydd, dim ond Rydych chi'n gwybod y drafferth a'r trallod y mae hyn wedi'i achosi i mi ac mae fy nghalon yn bryderus ac yn ofnus. oherwydd gwn pa mor anwadal y gall pobl fod - ond Arglwydd yr wyf yn ymddiried yn dy ras anhygoel a'ch amseriad perffaith, a gweddïaf y byddech yn mynd ger fy mron i gael yr achos llys hwn wedi'i ollwng yn llwyr ac wedi'i ddiswyddo'n llawn, a rhoddaf yr holl ganmoliaeth i chi a gogoniant.

11. Rwy’n gweddïo y byddech yn mynd o fy mlaen ac yn ymladd dros fy achos a gofynnaf na fyddaf yn cael fy nghywilyddio. Diolch bod Eich clustiau byth yn agored i grio Eich plant a diolch i Chi eich bod wedi addo bod yn Amddiffynwr i mi ac mae fy Amddiffynwr yn diolch i chi fod Eich braich yn gyflym i achub pawb sy'n ymddiried ynoch chi - a diolch yn Iesu. enw

12. Rwy’n gweddïo ar yr Arglwydd eich bod yn peri cywilydd i fy holl elynion ac rwy’n parlysu gwaith llaw gelynion cartref ac asiantau cenfigennus yn y mater hwn, yn enw Iesu.

13. Dad nefol cariadus, diolch i ti dy fod yn Dduw cyfiawnder ac yn Arglwydd cyfiawnder a'ch bod Chi hefyd yn ffynhonnell pob gwirionedd ac yn ffynnon ffynnon pob doethineb. Rwy'n codi heddiw pawb sy'n ymwneud ag achosion llys, p'un ai yw'r un sy'n cael ei gyhuddo neu'r rhai sy'n ymwneud â chyflawni tegwch a chyfiawnder.

14. Gweddïaf y byddech yn arwain ac yn arwain pawb sy'n ymwneud â choridorau cyfiawnder ac yn rhoi'r uniondeb iddynt weinyddu heb ragfarn a gobeithion .. a'r doethineb a'r gras i ddirnad y gwir ac i weithredu arno, hebddo ofn neu ffafr Yn enw nerthol Iesu, Amen.

 


SYLWADAU 15

 1. Priez pour que mon conjoint aille pas en prison il a une famille un petit garçon il n'a pas commis de meurtre des petit deli soyez avec lui le 27.01.2021 a 9h priez pr que l'on reste unis tous les 3 svp sont petit garçon à besoin de sont papa amen ❤️

 2. Prière pour que mon frère sort de sa détention provisoire et ne part par en prison, oui il a comit un pêché de prend un arme blanche mais il ne la pa fait cette blessur a la main de la (victime), il avait jamais eu de problème avec la cyfiawnder aucun casiers judiciaire aucune infraction dan sa vie, il sera jugé le 01/02/2021, mon frère es un père de familles marié 2 enfant de lui c'est quel qu'un de bien il a même pris la gyfrifolabilité de donné un bon éducation à la fille de sa compagne qu'il considère aujourd'hui comme sa fille aîné, il a son boulot pour venir au besoin de sa familles c'est quelqu'un de croyant il ne mange pas de viande le vendredi , s'il vous plaît priez pour sa liberté que mon frère rentre à la maison et reste près de sa familles au nom de Jésus.
  Amen.

  • Je je vous demande de prier pour mon fils Yoann qui sera jugé le 26 avril 2021qui est en ce moment en détention provisoire et qui ne retourne pas en car car c'est trop dur pour moi qui suis sa mère

 3. Je demande de gagner mon procès contre le casino de granville ou je dois tombee sur mon bras dans leurs
  Portes tournantes le 15,12,2019 et que mon bras q souffert et dont le chirurgien ne meut tien faire
  Ilx ne veulent pas reconnaître leur gyfrifolabilité
  J ai donc pris une avocate en octobre 2020 et je demande qu elle plaide ma cause pour le préjudice subi et que je dois très prochainement indemniser
  Merci

 4. Bonjour

  Prier pour mon fils Joann pour que les juges ne le recondamne pas pour paiement en retard de son Amende dû pour problèmes pénal combat en bande il a un bin boulot et a déjà fait 8 mois ferme
  Priez pour lui svp demandez la grâce de Dieu au nom de Jésus amen

 5. Je je vous demande de prier pour mon fils Yoann qui sera jugé le 26 avril 2021qui est en ce moment en détention provisoire et qui ne retourne pas en car car c'est trop dur pour moi qui suis sa mère .au nom de Jésus mon sauveur . Amen

 6. Je vous demande de prier pour mon fils Clément qui passe au tribiwnlys aujourd'hui aidé moi stp je suis sa maman je n'en peux plus de le voir en carchar amen

 7. Je vous demande de prier pour mon compagnon qui est en carchar et demain ces le verdict de la juge. Priez pour qu'il sortent amen

 8. priez pour moi, que je gagne mon procés contre mon encien gweithiwrur
  que le juge décide que je n ai pas démissionn ”mais que c'est un licenciement sans achosi réelle et sérieuse
  et que j'obtienne les indemnités qui me sont dû
  amen

 9. Priez pour ma petite soeur Nadège qui est en détention provisoire en ce moment afin qu'elle obtienne grâce et tosturi auprès du juge et de tous ceux qui ont la charge de décidé pour son cas.

 10. Diolch am eich gweddïau wedi'u postio! Gweddïo dros fy mrawd yng nghyfraith a gyhuddwyd ar gam o gamwedd. Cafodd ei arestio. Mae'n straen mawr i'r teulu cyfan ond credwn y bydd Iesu'n ymladd yr un hwn drosto a bod y diafol yn cael ei wasgu o dan ei sawdl!

 11. le procès aux assises aura lieu le25et26 novembre 2021 priez pour moi lors de mon audition en tant que victime c'est trop dur merci seigneur de me rendre grâce Amen

 12. victime de tentative de meurtre par mon ex mari le procès aux assises aura lieu le 25 et 26 novembre 2021 priez pour moi lors de mon audition en tant que victime c'est trop dur merci seigneur de me rendre grâce Amen

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.