Gweddïau I Fod Yn Ddi-ddyled

3
4776
Gweddïau I Fod Yn Ddi-ddyled

Diarhebion 22: 7: Mae'r rheol gyfoethog dros y tlawd, a'r benthyciwr yn gaethwas i'r benthyciwr.

Gweddïo i fod di-ddyled yn bwysig iawn fel unigolion ac fel cenedl oherwydd bod dyled yn iau ac yn fath o gaethwasiaeth. Mae’r Beibl yn llyfr Diarhebion 22: 7 yn ei gwneud yn glir i ni mai’r rheolau cyfoethog dros y tlawd a’r benthyciwr yw’r caethwas i’r benthyciwr. Lawer gwaith gall bywyd fod yn eithaf heriol i'r pwynt lle gallem ddechrau ei chael hi'n anodd cwrdd â'r gofynion gan bawb ohonom yn enwedig pan fydd galw ariannol amdano.

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn ennill fawr ddim ond eto mae ganddynt lawer o gyfrifoldebau i ddarparu ar eu cyfer. Mae yna ffi ysgol y plant i'w thalu, rhent tŷ i'w dalu, perthnasau agos i ofalu amdanyn nhw a llawer mwy ac mae'r rhain i gyd yn bancio ar un incwm prin sy'n cael ei godi bob mis. Ac oherwydd hyn mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael eu gwthio i gymryd benthyciadau, benthyca gan ffrindiau neu mewn rhai systemau, prynwch bopeth sydd ei angen arnynt gan ddefnyddio cardiau credyd, a'r rhan fwyaf o weithiau hyd yn oed cyn i'w hincwm gyrraedd, mae ganddyn nhw lawer iawn o ddyled eisoes i'w chlirio.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Y gwir amdani yw mai dim ond dros dro yw'r rhyddhad a gafwyd o ddyledion, dim ond am y cyfnod y darperir ar gyfer yr anghenion hynny y mae ofn a sut i'w dalu yn dechrau ymgripio. Mae llawer o unigolion wedi marw o drawiad ar y galon a gafwyd oherwydd o ddyledion tra bod rhai wedi gorfod treulio rhan fawr o'u bywydau yn y carchar at yr achos hwn.

Yn anffodus nid dyma ewyllys Duw inni a dyna pam y mae'n dweud wrthym yn Deuteronomium 28:12 hynny Bydd yn agor inni Ei drysorfa dda, y nefoedd i roi glaw i'n gwlad yn ei thymor ac i fendithio gwaith ein dwylo; a byddwn yn benthyca i lawer o genhedloedd ond ni fyddwn yn benthyca. Mae'r Ysgrythur hefyd yn dweud wrthym fod Crist trwy Ei farwolaeth wedi mynd yn dlawd er mwyn inni ddod yn gyfoethog, 2 Corinthiaid 8: 9. Roedd Duw eisoes yn deall cyn amser mai un o anghenion mwyaf dyn yw’r angen am gynhaliaeth a sefydlogrwydd ariannol ac felly cynlluniodd Duw system sy’n caniatáu i bawb sy’n uniaethu ag ef fod yn fenthycwyr yn unig ac nid yn fenthycwyr. Dyma pam ei fod yn dweud wrthym yn llyfr Phil 4:19 nid yn unig am ei fod eisiau inni fod yn gyfoethog ond oherwydd ei fod eisiau ein helpu i ddileu'r caethwasiaeth a ddaw yn sgil dyled.

Y broblem yw ein bod y rhan fwyaf o weithiau'n ceisio cario ein baich ariannol ar ein pennau ein hunain ac oherwydd hynny, rydym yn y pen draw yn gwneud penderfyniadau sy'n troi allan i fod yn niweidiol i'n heddwch ein hunain. Mae Crist yn dweud wrthym yn llyfr Mathew 6:25, na ddylem boeni am ein bywyd, yr hyn y byddwn yn ei fwyta na’r hyn y byddwn yn ei yfed, nac am ein bywyd, yr hyn y byddwn yn ei fwyta na’r hyn y byddwn yn ei yfed, nac am yr hyn y byddwn yn ei yfed rhoi ymlaen am fod ein Tad Nefol yn gwybod bod angen y pethau hynny arnom. Mae'n wir weithiau y gall yr anghenion hyn ddod yn eithaf beichus ein bod bron yn meddwl y byddwn yn gwastraffu mwy o amser pan fyddwn yn penderfynu cymryd amser i weddïo amdanynt yn gyntaf.

Fodd bynnag, yn yr amseroedd hynny hefyd mae Duw yn disgwyl inni ddod i osod y beichiau hynny wrth ei draed. Dywed y dylem ddod ato pan fyddwn yn llafurio ac yn llwythog trwm fel y gall roi gorffwys inni. Mae'n dweud y dylem gymryd ei iau arnom oherwydd mae ei iau yn hawdd a'i faich yn ysgafn.

Mae llyfr 2Kings 4: 1-7 yn adrodd hanes gweddw dlawd a oedd gynt yn briod â phroffwyd. Sut yr oedd y proffwyd amseroedd hwnnw wedi ysgwyddo llawer o ddyled cyn ei dranc ac yn awr ar ei farwolaeth, mynnodd ei gredydwyr gael ei ddau fab yn gaethweision fel iawndal am ddyled eu tad. Roedd yn rhaid i'r weddw allan o anobaith fynd i wylo am gymorth gan y proffwyd Eliseus a bu'n rhaid i Dduw ddefnyddio'r proffwyd i agor eu llygaid i'r ffordd allan o bob dyled. Y gwir yw bod gan Dduw ffordd allan o bob sefyllfa ddyled eisoes, y cyfan sydd angen iddo ei wneud yw agor ein llygaid i weld y pethau hyn a dyma pam mae'n rhaid i ni beidio â rhoi'r gorau i weddïo'r gweddïau hyn. Dywed wrthym yn llyfr 1cor 10 nad oes temtasiwn nad yw’n gyffredin i ddyn, ond ei fod, yng nghanol y cyfan, eisoes wedi gwneud ffordd o ddianc. Felly'r peth cyntaf i'w wneud mewn sefyllfa o ddyled yw deall yn gyntaf bod y ddyled honno wedi dod o ganlyniad i bwysau, ein hawydd am hunan-foddhad, ein diofalwch ein hunain neu beth bynnag yw'r achos bod Duw eisoes wedi gwneud a ffordd o ddianc i ni. Mae'n dweud wrthym yn Galatiaid 5: 1 y dylem sefyll yn gyntaf yn y rhyddid lle mae wedi ein gwneud ni'n rhydd ac ni ddylem gael ein clymu eto ag iau o gaethiwed. Weithiau gall yr iau hon hefyd fod ar ffurf dyled, ond mae Duw eisoes wedi ein rhyddhau ni hyd yn oed cyn nawr.

Gyda'r ddealltwriaeth hon yr ydym yn mynd i weddïo'r gweddïau canlynol. P'un ai chi yw'r un sy'n ymwneud yn uniongyrchol â sefyllfa dyled neu a yw'n rhywun sy'n agos iawn atoch chi, mae gan y gweddïau hyn i fod yn rhydd o ddyled y pŵer i newid statws credwr o fod yn fenthyciwr i fenthyciwr.

GWEDDI

• Dad Diolch i chi oherwydd bod eich ewyllys i mi i fod yn rhydd o ddyled, dywedasoch yn eich gair y byddaf yn rhoi benthyg i lawer o genhedloedd ac nid yn benthyca. Gofynnaf felly yn ôl eich ewyllys ichi dynnu’r baich dyled hwn oddi arnaf ac y byddaf o hyn ymlaen yn rhoi benthyg i bobl yn unig ac nid yn benthyca yn enw Iesu.

• Arglwydd, gofynnaf, ym mha bynnag ffordd y deuthum â'r baich hwn arnaf fy hun trwy ddisgyblaeth neu ddymuniadau hunanol, gofynnaf ichi drugarhau wrthyf a bod trugarha wrthyf ac o ganlyniad help i fod yn fwy disgybledig ym maes fy sefyllfa ariannol. yn enw Iesu.

• Fe ddywedoch chi yn eich gair yn Galatiaid 5 y dylwn sefyll yn gyflym yn y rhyddid lle rydych chi wedi fy ngwneud yn rhydd ac ni ddylwn gael fy maglu eto ag iau o gaethiwed. Rwy'n datgan felly fy mod yn rhydd o iau dyled ac felly o hyn ymlaen rwy'n peidio â bod yn ddyledwr o unrhyw fath yn enw Iesu.

• Arglwydd Rwy'n datgan yn ôl eich gair eich bod wedi cyflenwi fy holl anghenion yn ôl eich cyfoeth mewn gogoniant gan Grist Iesu ac felly rwy'n derbyn yr holl ddarpariaeth sydd ei hangen arnaf i dalu fy holl ddyledion a hefyd i ddarparu ar gyfer anghenion cyfredol eraill yn fy mywyd yn Enw Iesu.

• Dad Nefol, dywedodd eich gair yn llyfr y Diarhebion fod calon brenin yn eich dwylo ac fel afonydd dŵr yr ydych chi'n ei droi yn gwywo fel rydych chi ei eisiau. Arglwydd, gofynnaf ichi gyffwrdd â chalon y rhai yr wyf yn ddyledus iddynt ddileu fy nyledion a rhoi’r gras imi ddod yn fwy sefydlog yn ariannol yn enw Iesu.

• Arglwydd dywedasoch yn eich gair y dylwn fod yn bryderus am ddim ond gweddïo am bopeth. Gofynnaf felly y byddwch yn fy helpu i ymddiried ynoch yn fwy o ran fy sefyllfa ariannol ac i boeni llai am sut y daw fy nghynnal fel y byddaf bob amser yn osgoi rhedeg i ddyled yn enw Iesu.

• Dad, agorwch fy llygaid i weld beth i'w wneud i fod yn rhydd o'r ddyled hon am byth yn enw Iesu Grist.

• Dad, gwared fi rhag pob pechod, arferion drwg a chysylltiadau drygioni sydd wedi achosi dyled yn fy mywyd yn enw Iesu Grist.

• Dad, yn union fel y gwnaeth gwaed Iesu Grist ddileu fy mhechodau, Gadewch i'r un gwaed hwnnw ddileu fy holl ddyledion yn enw Iesu Grist.

• Diolch Iesu Grist am atebion i'm gweddïau.

 


erthygl flaenorolGweddïau Am Fedd Dryslyd
erthygl nesafGweddïau i'w Dweud Cyn Cymun Sanctaidd
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

SYLWADAU 3

  1. Pastor, rwyf am ddiolch ichi am y gweddïau hyn. Maen nhw wir wedi bod yn help i mi ym mhob sefyllfa rydw i wedi bod yn ei hwynebu. Boed i Dduw barhau i fendithio'ch gweinidogaeth.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.