Gweddïau Glanhau Ysbrydol

0
4292
Gweddïau Glanhau Ysbrydol

Mae glanhau ysbrydol yn fath o waredigaeth y mae'n rhaid iddo ddigwydd ym mywyd person neu gredwr i'r unigolyn hwnnw fod yn hollol rhydd o boenydio'r diafol. Mae'r gwaed Iesu yw'r golchwr perffaith a fydd yn ein glanhau rhag pob ffrwyth drwg a adneuwyd ynom gan y gelyn. Lawer gwaith, y rhai sydd wir angen glanhau ysbrydol yw dynion a menywod sy'n dal i gael trafferth gyda ffydd.

Nid oes ganddyn nhw'r dyn o'r enw Ysbryd Glân ar y tu mewn iddyn nhw, felly, mae'r diafol yn eu meddiant. Hefyd, a barnu yn ôl y drwg sy'n byw yn y byd rydyn ni'n byw ynddo mae yna rai protocolau hynafol demonig sy'n effeithio ar bobl o linach neu deulu penodol. Heddiw, byddwn yn cymryd rhan mewn gweddïau glanhau ysbrydol. Bydd y gweddïau hyn yn eich helpu i ddelio â'r holl problemau sylfaenol yn eich bywyd.

Gellir olrhain llawer o heriau ym mywydau llawer o bobl heddiw i'w gwreiddiau, ac mae cefndir hynafol. Mae'n cymryd bod glanhau ysbrydol yn rhydd o heriau o'r fath.
Mae'n bwysig gwybod nad y math hwn o lanhau ysbrydol yw'r un y mae unigolyn yn ei wneud trwy fynd i faddon neu olchi o afon sy'n llifo. Dywed y Beibl fod y gwaed sy'n siarad cyfiawnder na gwaed Abel wedi'i daflu inni. Hyd yn oed tra ein bod ni eto'n bechaduriaid, roedd Crist wedi marw droson ni, mae ei waed wedi'i ladd o sylfaen y byd.

Yn y bôn, gall y rhai sydd eto i dderbyn y cysurwr sy'n Ysbryd Glân feddu ar y diafol a fydd yn peri iddynt fod angen glanhau ysbrydol.
Fodd bynnag, fel gwir Gristion, mae'n amhosibl cael eich meddiannu'n llawn gan y diafol neu'r ysbryd drwg oherwydd yr Ysbryd Glân sy'n trigo ar du mewn pob gwir gredwr. Mae presenoldeb yr Ysbryd Glân fel goleuni sy'n tywynnu yn nhywyllwch bywyd. Fodd bynnag, gall diafol boenydio a rhwystro Cristion. Gall y diafol, gan wybod yn iawn na all feddu na thrigo ym mywyd gwir gredwr, benderfynu dioddef dioddefaint a fydd yn gormesu credadun o'r fath.

Dyna pam mae llawer o gredinwyr neu Gristnogion heddiw yn dioddef o dlodi, salwch, siomedigaethau, oedi priodasol, marwolaethau annhymig, marweidd-dra a llawer mwy. Wrth ichi ymgysylltu â'r gweddïau glanhau ysbrydol hyn heddiw, cewch eich rhyddhau

Lawer gwaith, efallai y bydd y diafol yn ein gormesu ac ni wyddom nes inni ddod i'r ymwybyddiaeth trwy nerth yr Ysbryd Glân. Dyma rai o symptomau gormeswr ym mywyd credadun; Salwch, Dicter, Ofn, Dyled, anallu i wrthsefyll pechod a llawer mwy.

P'un a ydych wedi derbyn rhodd yr Ysbryd Glân ai peidio, p'un a ydych chi bob amser wedi'ch meddiannu neu'ch poenydio gan y diafol, mae angen gweddi ar lanhau ysbrydol arnoch chi i gyd a fydd yn dileu pob anwiredd, gwendidau a phob is-ddiawl arall i'ch dal caeth fel credadun.

Ar unrhyw adeg y gwnaethoch sylwi ar rai pethau rhyfedd amdanoch chi'ch hun, neu fe wnaethoch chi ddarganfod eich bod chi'n gwneud pethau nad ydyn nhw'n tueddu yn ysbrydol, neu fod pethau'n digwydd i chi nad ydyn nhw'n cynrychioli'r meddyliau sydd gan Dduw ar eich cyfer chi, mae'n bwysig eich bod chi'n dweud y gweddïau glanhau ysbrydol canlynol:

GWEDDI

Arglwydd Iesu, rwy'n cyfaddef yn ostyngedig fy mhechodau ac anwireddau. Cyn i chi a dim ond i mi bechu a gwneud drwg yn eich golwg, Arglwydd gofynnaf i chi faddau fy mhechod yn enw Iesu.

• Arglwydd Dduw, rwy'n datgysylltu fy hun oddi wrth bob protocol hynafol sy'n gweithio yn erbyn fy mywyd a'm tynged yn enw Iesu.

• Mae pob pŵer a thywysogaeth sy'n fy mhoenydio ac yn rhwystredig fy ymdrechion yn cael eu dinistrio yn enw Iesu.

• Arglwydd Iesu, rwy'n ymwrthod â phob gwaith gan y diafol. Dywed y Beibl wrthsefyll y diafol a bydd yn ffoi, rwy'n gwrthsefyll pob gwaith gan y diafol yn fy mywyd yn enw Iesu.

• Rwy'n honni fy nglanhau ysbrydol gan awdurdod y nefoedd. Rwy'n glanhau fy hun o bob pŵer a thywysogaethau a chyfamodau sy'n gweithio yn erbyn fy modolaeth yn enw Iesu.

• Rwy'n dyfarnu fy mod, trwy waed Crist, yn dinistrio pob melltith sy'n gweithio yn fy erbyn. Mae'r Beibl yn dweud bod Crist wedi cael ei wneud yn felltith i ni oherwydd mai melltigedig yw'r un sy'n cael ei grogi ar y goeden. Cyhoeddaf fy rhyddid rhag melltith y gyfraith yn enw Iesu.

• Arglwydd Iesu, rwy'n torri pob iau o dywyllwch ar fy mywyd. Mae pob cadwyn ddemonig sydd wedi'i defnyddio i'm clymu i fan a'r lle yn cael ei thorri yn enw Iesu.

• Arglwydd Iesu, rhoddaf fynediad diymwad i Grist at fy mywyd. Rwy'n selio pob sail a phob twll a allai fod gan y diafol yn fy mywyd yn enw Iesu.

• O hyn ymlaen, dwi'n dechrau cerdded yng ngoleuni Crist. Rwy'n dyfarnu fy mod, trwy'r pŵer yn enw Iesu, yn rhyddhau goleuni Crist yn fy mywyd, na fyddaf byth yn cerdded mewn tywyllwch yn enw Iesu.

• Arglwydd Iesu, rwy'n dyfarnu fy mod, yn enw Iesu, yn arfogi arfwisg lawn Duw yn enw Iesu.

• Arglwydd Dduw, dywed y Beibl trwy eneinio y bydd pob iau yn cael ei dinistrio. Rwy'n torri pob iau o'r diafol yn fy mywyd yn enw Iesu
• Dywed y Beibl ein bod yn eistedd mewn lleoedd nefol ymhell uwchlaw pwerau a thywysogaethau. Rwy'n derbyn y bywiogrwydd a'r awdurdod ysbrydol i eistedd yn y parthau nefol yn enw Iesu.

• Rwy'n codi fy hun uwchlaw pob pŵer a thywysogaethau, yn erbyn llywodraethwyr tywyllwch, rwy'n dyfarnu fy ngrym goruchafiaeth yn enw Iesu.

• Rwy'n bwrw allan pŵer Satan a'i gythreuliaid yn enw Iesu.

• Mae'r ysgrythur yn dweud golch fi a byddaf yn fy ngolchi a byddaf yn wynnach na, rwy'n glanhau fy hun â'ch gwaed gwerthfawr ac rwy'n cyfaddef fy newydd-deb mor llachar â sêr y bore yn enw Iesu.

• Rwy'n dyfarnu fy rhyddid rhag pob ysbryd morol gan beri imi gael problem briodasol yn enw Iesu.

• Dywed yr ysgrythur ei fod y mab wedi ei ryddhau yn rhydd yn wir, rwy'n cyhoeddi fy rhyddid rhag pŵer caethwasiaeth yn enw Iesu.

• Dad Arglwydd, gofynnaf ichi greu calon lân ynof ac adnewyddu ysbryd iawn yn enw Iesu.

• Rwy'n gweddïo am rym a gras na fyddaf o hyn ymlaen yn cydymffurfio â'r byd yn enw Iesu

hysbysebion

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma