Gweddïau Am Purdeb Rhywiol

0
7157
Gweddïau Am Purdeb Rhywiol

Rydyn ni'n byw mewn byd rhydd heddiw, mewn byd lle mae bron yn anodd neu'n amhosibl gwahaniaethu rhwng da neu anghywir, da neu ddrwg. Yn y dyddiau diwethaf hyn mae rhyddid rhywiol a Liberty wedi dod yn drefn y dydd. Nid yw pobl bellach yn gweld unrhyw beth drwg wrth fynegi eu hunain yn rhywiol, mae pobl ifanc yn eu harddegau yn teimlo mai'r unig ffordd i gael eu derbyn yn y gymuned yw rhoi'r gorau i'ch urddas rhywiol. mae diweirdeb wedi dod yn hen ysgol yn ein cenhedlaeth ni heddiw.

Heddiw, byddwn yn edrych ar weddïau am burdeb rhywiol, crëwyd rhyw gan Dduw I'w consummated o dan ymbarél priodas.  Priodas yw'r undeb sanctaidd rhwng dyn a dynes. Os mai dim ond y byd a allai weithredu yn ôl gair duw bydd llai o argyfwng emosiynol yn y byd heddiw. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar beth yw pwrpas purdeb rhywiol a sut i gadw'ch hun yn rhywiol pur, byddwn hefyd yn edrych ar weddïau a fydd yn eich galluogi i gynnal os yw'ch bywyd rhywiol. fy ngweddi drosoch chi naill ai erbyn diwedd yr erthygl hon mae'r gras i fyw bywyd rhywiol pur yn gorffwys arnoch chi yn enw Iesu Grist.

Beth Yw Purdeb Rhywiol?

Mae purdeb rhywiol yn wladwriaeth lle mae rhywun yn byw bywyd heb ryw neu fywyd rhywiol ffyddlon. Os ydych chi'n sengl mae Duw yn disgwyl ichi adael bywyd heb ryw yn rhywiol, mae hyn yn golygu bod Duw yn disgwyl ichi ymatal rhag pob arfer sy'n gysylltiedig â rhywiol nes eich bod yn briod yn ogoneddus. Os ydych chi'n briod mae Duw yn disgwyl ichi fod yn ffyddlon i'ch partner yn eich priodas. Purdeb rhywiol yw ewyllys berffaith Duw ar gyfer ein priodas ac mae'n byw fel ei blant. Gan y bydd purdeb rhywiol pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc yn helpu i warchod eich dyfodol, bydd yn gwella'ch cynhyrchiant ac yn eich grymuso i lwyddo mewn bywyd.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Yn anffodus mae llawer o bobl yn teimlo bod safonau'r Beibl yn amhosibl eu cadw, maen nhw hyd yn oed yn teimlo ei bod yn gosb i beidio â mynegi awydd rhywiol rhywun, felly maen nhw'n mynd ati i Ddiffinio eu hunain ac ymrwymo pob math o anfoesoldeb rhywiol a gwyrdroadau. Does ryfedd fod ein byd heddiw yn llawn cartrefi sydd wedi torri, priodasau wedi torri, pobl ifanc wedi'u difrodi ac oedolion ifanc sydd wedi'u difrodi. Mae'r byd rydyn ni'n byw ynddo heddiw yn llawn mamau sengl isel eu hysbryd a thadau ffo. Mae'r holl anhrefn hwn yn y byd heddiw yn gysylltiedig ag amhuredd rhywiol. Y cwestiwn y gall rhywun ei ofyn nawr yw hwn, a yw Duw yn ein cosbi trwy ofyn inni ymatal rhag amhuredd rhywiol?

Pam Cant Fi Newydd Cael Rhyw?

1 Corinthiaid 6:18: Ffugio ffug. Mae pob pechod y mae dyn yn ei wneud heb y corff; ond y mae'r hwn sydd yn traddodi trallod, yn pechu yn erbyn ei gorff ei hun.

Efallai y bydd rhywun yn gofyn na, pam na allaf i gael rhyw yn unig? Pam na allaf i ddim ond mynegi fy nheimladau rhywiol y ffordd rwy'n hoffi? Y gwir yw bod yn rhaid i bob cynnyrch ddilyn llawlyfr y gwneuthurwr un arall er mwyn i'r cynnyrch hwnnw lwyddo. Duw yw ein gwneuthurwr, ni yw ei gynhyrchion y Beibl yw ein llawlyfr gweithredu. Mae'r Beibl yn dweud wrthym am ffoi rhag ffugio oherwydd pan fyddwn ni'n cyflawni godineb neu odineb rydyn ni'n pechu yn erbyn ein corff ein hunain. Rwy’n mynd i egluro beth mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd, beth yw gwir ystyr pechu yn erbyn eich corff eich hun. mae rhyw yn antur ysbrydol ond nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod eu bod yn meddwl mai dim ond emosiynol a synhwyrol ydyw, rwyf am fod yn rhannu ysgrythur gyda chi ychydig cyn i mi fynd ymlaen i egluro ichi beth mae'n ei olygu i bechu yn erbyn eich corff eich hun.

1 Corinthiaid 6:16: Neu a ydych chi ddim yn gwybod bod yr un sydd wedi ymuno â butain yn un corff â hi? Yn lle “y ddau,” meddai, “fe ddaw yn un cnawd.”

Mae'r ysgrythur uchod yn gwneud inni ddeall bod cyfathrach rywiol yn ymuno â chi gyda'ch partner mewn ffyrdd na allwch ddechrau dychmygu. Rydw i'n mynd i fod yn tynnu sylw atoch chi rai o'r pethau sy'n digwydd i chi pan fyddwch chi'n actif yn rhywiol.

Beth Sy'n Digwydd Pan Gaf Gyfathrach Rywiol â Rhywun?

Unrhyw bryd y byddwch chi'n cael cyfathrach rywiol â rhywun, rydych chi'n dod yn un gyda'r person hwnnw. Mae'r ddau ohonoch chi'n dod yn un cnawd. Mae ei fywyd ef neu hi yn dod yn fywyd i chi, daw ei heriau ef neu hi yn heriau, daw ei salwch yn salwch, ac yn bwysicaf oll mae'r ddau ohonoch bellach yn rhannu'r un cysylltiad ysbrydol.

Gan fod rhyw yn eich cysylltu â'r person rydych chi'n ei wneud ag ef, bydd yn ddoeth ichi ddewis yn ddoeth gyda phwy rydych chi am fondio. Dyna pam y mae'n rhaid gwneud rhyw yn y ffordd iawn. Ni all unrhyw ddyn neu fenyw yr ydych chi'n ei weld yn cael rhyw gyda phartneriaid lluosog, ddod i ben yn dda mewn bywyd, mae hyn oherwydd bod bywydau wedi cael eu pla gan ysbrydion lluosog, ysbrydion sydd ar waith ym mywydau partneriaid rhywiol. Er enghraifft, os ydych chi'n cyflawni camwedd gyda putain, byddwch chi bob amser yn dymuno cysgu gydag unrhyw butain sydd ar gael trwy'r amser. Hefyd os ydych chi'n cysgu gyda menywod priod, rydych chi'n darganfod y byddwch chi bob amser yn chwilio am unrhyw fenyw briod sydd ar gael i gysgu gyda hi, mae'r un peth yn wir am bobl ifanc a gweddwon. A ydych erioed wedi clywed y newyddion am wraig twyllo a lofruddiodd ei gŵr gyda chymorth ei phartner mewn trosedd? Mae hynny oherwydd bod y ddynes yn cysgu gyda llofruddiaeth a seicopath.

Rhaid i chi ddeall eich bod chi'n dod yn bwy rydych chi'n cysgu â nhw, mae'r ysbryd wrth eu gwaith yn eich meddiant y diwrnod rydych chi'n rhannu agosatrwydd â nhw. Nid oes ots a ydych chi'n defnyddio condom ai peidio. Dechreuodd Solomon addoli eilunod oherwydd iddo ddechrau cysgu gydag eilun yn addoli menywod. Yn llyfr Rhifau, ni ellid melltithio plant Isreal, oherwydd eu bod yn addoli Duw, ond pan anfonodd y Brenin Balak ei delynorion i hudo’r Israeliaid a dechrau cael rhyw gyda nhw, troisant oddi wrth Dduw a dechrau addoli eilunod. Gweler Rhifau 31:16.

Felly rydych chi'n gweld, pam mae Duw eisiau inni ymatal rhag rhyw a chynnal ein purdeb rhywiol, yw oherwydd nad yw am i ni lygru ein hysbryd a'n corff â rhyw cyn priodasol. Mae am inni fod yn bur tan ddiwrnod ein priodas, fodd bynnag, rhag ofn eich bod wedi methu â phurdeb rhywiol, ac yn fy nghredu i, mae gan y mwyafrif ohonom obaith i chi o hyd, mae ein Duw yn Dduw cariadus diamod, a fydd yn eich glanhau oddi wrth bob anghyfiawnder. Isod mae rhai camau i'w cymryd.

Sut i Edifarhau O Amhuredd Rhywiol?

 1. Iachawdwriaeth: Mae'n dechrau gyda chi yn cydnabod eich beiau ac yn dychwelyd yn ôl at Dduw. Y foment y byddwch chi'n derbyn Iesu Grist fel eich Arglwydd a'ch Gwaredwr, fe'ch achubir rhag pechod a'ch glanhau rhag pob amhuredd a ddaw gyda godineb a godineb.  Iachawdwriaeth yn eich gwneud chi'n Gread Newydd, rydych chi'n dod yn newydd ac yn lân gerbron Duw. Nid oes ots pa mor ofnadwy y bu eich bywyd rhywiol yn y gorffennol, bydd gras Duw yn golchi popeth i ffwrdd ac yn gwneud ichi lanhau eto.

2. Y gair: Daeth gair Duw yw ewyllys Duw, mae gan air Duw y pŵer i'n helpu ni i fyw bywyd rhywiol pur. Nawr eich bod chi'n cael eich geni eto, ymgyfarwyddo â gair Duw. Yn ôl Actau 20:32, mae gair Duw yn gallu ein hadeiladu i fyny a rhoi inni ein hetifeddiaeth ordeiniedig gan Dduw, hefyd fe wnaeth Peter ein ceryddu i ddymuno llaeth diffuant gair Duw er mwyn inni dyfu yn ein hiachawdwriaeth, 1 Pedr 2 : 2. Os ydych chi am dyfu yng Nghrist a byw bywyd rhywiol pur? Yna ymgyfarwyddo â gair Duw. Byddwch yn fyfyriwr yng Ngair Duw.

3. Gweddïau: Yn Mathew 26:41, dywedodd Iesu Grist wrthym am weddïo fel nad ydym yn syrthio i demtasiwn. Mae Gweddïau yn arf mawr a all ein hatal rhag syrthio i demtasiynau, yn enwedig temtasiynau rhywiol. Rhaid inni fod yn weddigar, rhaid inni weddïo am i gryfder ysbrydol a gras ffoi rhag amhuredd rhywiol. Rhaid inni weddïo am sensitifrwydd ysbrydol i wybod pan fydd y diafol yn dod â themtasiynau ein ffordd. Mae llawer o bobl wedi cwympo i rywiol oherwydd eu bod nhw, lle nad ydyn nhw'n sensitif yn ysbrydol, yn gyfrwys ac mae'n cymryd i gredwr sy'n sensitif yn ysbrydol sylwi ar driciau'r diafol. Dywedodd Iesu, “Gwyliwch a Gweddïwch” Er mwyn i wardiau fod yn effro yn ysbrydol ac yn sensitif a gweddïo. Rwyf wedi llunio rhai gweddïau pwerus dros burdeb rhywiol, bydd y gweddïau hyn yn ein helpu wrth inni redeg ein ras Gristnogol gyda chymorth Duw.

4. Ffoi: Rhedeg, Rhedeg, Rhedeg o bechod rhywiol, rhedeg o odineb, rhedeg o odinebu, rhedeg o bob ymddangosiad o bechod rhywiol. Pan fyddwch chi'n sylwi ar densiwn rhywiol mewn unrhyw berthynas, rydych chi'n rhedeg i ffwrdd oddi wrtho. Ni allwch weddïo pechodau rhywiol, ni allwch fwrw allan gythraul godineb a godineb, dim ond oddi wrthynt y gallwch redeg i ffwrdd. Gallwch chi ddim ond gweddïo am i'r gras redeg i ffwrdd oddi wrth bechodau rhywiol. Rwy'n gweld Duw yn rhoi gras i chi yn enw Iesu Grist.

Gweddïau Am Purdeb Rhywiol

 1. Dad, diolchaf ichi am y gras i fyw bywyd sanctaidd yn enw Iesu Grist
 2. Dad trugarha wrthyf a glanhewch fi o'm holl anghyfiawnder yn enw Iesu Grist
 3. Rwy'n derbyn Grace i fyw Bywyd Pur rhywiol yn enw Iesu Grist
 4. Derbyniais ras i ddatgysylltu oddi wrth bob Cymdeithas annuwiol yn enw Iesu Grist
 5. Rwy'n gorchymyn i Ysbryd chwant gael ei dynnu o fy mywyd a rhoi Ysbryd cariad yn Iesu Grist yn ei le
 6. Grymuso fi bob Arglwydd i ffoi rhag pob Ymddangosiad Drygioni yn enw Iesu Grist
 7. Rwy'n datgysylltu fy hun oddi wrth bob perthynas annuwiol yn enw Iesu Grist
 8. Rwy'n datgysylltu fy hun oddi wrth enw pob ffrind annuwiol Iesu Grist
 9. Rwy'n datgysylltu fy hun oddi wrth bob Cymdeithas annuwiol yn enw Iesu Grist
 10.  O arglwydd helpa fi i adnewyddu fy nghalon yn enw Iesu Grist
 11. Dad Purge fi o bob math o amhureddau rhywiol yn Enw Iesu Grist
 12. Dad, gwared fi o pornograffi a deunyddiau pornograffig yn enw Iesu Grist.
 13. Dad, gwared fi rhag fastyrbio yn enw Iesu Grist.
 14. Dad, cadwch fi'n brysur gyda dyletswyddau perthnasol, er mwyn i mi gael fy nhynnu oddi wrth bechodau rhywiol yn Enw Iesu Grist.
 15.  Rwy'n torri pob cysylltiad drwg ac yn eu golchi i ffwrdd â gwaed yr Arglwydd Iesu.
 16.  Rwy'n tynnu fy hun oddi wrth unrhyw awdurdod rhyfedd sy'n cael ei ymarfer drosof, yn enw Iesu.
 17.  Rwy'n dileu pob meddwl sy'n rheoli ystrywiau rhyngof fi ac unrhyw ffrind neu aelod o'r teulu, yn enw Iesu.
 18.  Rwy’n honni ymwared o unrhyw hoffter negyddol tuag at unrhyw un, yn enw Iesu.
 19.  Gadewch i serchiadau drwg tuag ataf gael eu dileu oddi ar feddwl seducers demonig yn enw Iesu.
 20.  Arglwydd Iesu, rwy'n ildio fy serchiadau, emosiynau a dyheadau a gofynnaf iddynt fod yn ymostwng i'r Ysbryd Glân.

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.