Sut Ydw i'n Gwybod Pan Atebir Fy Ngweddi?

3
6033

Rydyn ni'n gwasanaethu gweddi sy'n ateb Duw, Duw nad yw'n storio gweddïau ond sy'n eu hateb. Dim ond sut i weddïo y mae llawer o gredinwyr heddiw yn gwybod, ond ddim yn gwybod pryd y cyflwynir atebion. Gweddi yn gyfathrebu dwy ffordd rhwng Duw a dyn, pan weddïwch ar yr Arglwydd, ac nad ydych yn derbyn atebion gan Dduw, nid yw eich gweddïau yn gyflawn. Nid ymarfer crefyddol mo gweddi, yn hytrach mae'n gyfathrebu ymwybodol rhwng dyn a Duw, wrth weddïo, rydyn ni'n siarad â Duw am ein hanghenion personol neu anghenion eraill, mae'n rhaid i ni hefyd ddisgwyl cael atebion ganddo.

Yn Actau 12: 5-12, gwelsom enghraifft o gredinwyr yn gweddïo yn nhŷ Mair am achub Pedr o’r carchar, ond pan ddaeth yr ateb i weddïau yno, nid oeddent byth yn ei wybod, hyd yn oed pan ddywedwyd wrthynt gan Rhoda, nid oeddent yn credu hynny. Dyma brif her llawer o gredinwyr yng nghorff Crist heddiw. Nid yw llawer yn gwybod wnen yno mae gweddïau yn cael eu hateb. Heddiw, byddwn yn edrych ar y pwnc hwn, sut ydw i'n gwybod pan fydd fy ngweddi yn cael ei hateb? Byddwn yn archwilio 10 ffordd i wybod pryd yr atebir eich gweddïau. Y 10 ffordd hon yw ein tywys wrth i ni weddïo, nid ydynt i'w defnyddio fel deddfau na fformwlâu, ac nid ydynt wedi'u trefnu mewn unrhyw drefn benodol. Maen nhw yno i ddangos i ni beth sy'n wirioneddol bwysig wrth i ni adeiladu ein bywyd gweddi. Rwy'n gweddïo, wrth ichi fynd trwy'r 10 ffordd hon, y bydd eich bywyd gweddi yn fwy effeithiol, a byddwch yn dechrau gweld a derbyn atebion i'ch gweddïau yn enw Iesu Grist.

10 Ffordd i wybod bod eich gweddi yn cael ei hateb

1.Pan wyt ti'n blentyn i Dduw:

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Luc 11:11 Os bydd mab yn gofyn bara i unrhyw un ohonoch sy'n dad, a fydd yn rhoi carreg iddo? neu os bydd yn gofyn pysgodyn, a wnaiff am bysgodyn roi sarff iddo? 11:12 Neu os bydd yn gofyn wy, a fydd yn cynnig sgorpion iddo? 11:13 Os ydych chi, gan fod yn ddrwg, yn gwybod sut i roi rhoddion da i'ch plant: faint mwy y bydd eich Tad nefol yn ei roi i'r Ysbryd Glân i'r rhai sy'n ei ofyn?

Mae gan bob plentyn a anwyd eto yn Dduw hawl i atebion i'w gweddïau. Ni fydd Duw byth yn gwrthod unrhyw beth da oddi wrth Ei blant. Pan oedd Iesu wrth feddrod Lasarus, Gweddïodd fel hyn 'Dad, gwn eich bod bob amser yn fy nghlywed', Ioan 11:42. Os ydych chi'n blentyn i Dduw, mae gennych fynediad wedi'i urddo at Dduw a phob tro rydych chi'n gweddïo, bydd Duw bob amser yn eich clywed chi ac yn ateb eich gweddïau.

2. Pan fyddwch chi'n Gweddïo Yn Enw Iesu Grist:

Ioan 16:23 Ac yn y dydd hwnnw ni ofynnwch ddim i mi. Yn wir, yn wir, yr wyf yn dweud wrthych, Beth bynnag a ofynnwch i'r Tad yn fy enw i, fe rydd i chi ef. 16:24 Hyd yma ni ofynasoch ddim yn fy enw i: gofynnwch, a byddwch yn derbyn, er mwyn i'ch llawenydd fod yn llawn.

Enw Iesu Grist, yw ein tocyn un ffordd i weddïau a atebwyd. Rhaid gweddïo pob gweddi yn enw Iesu Grist. Enw Iesu Grist yw'r enw uwchlaw pob enw arall, ac wrth sôn am enw Iesu Grist rhaid i bob pen-glin ar y Ddaear a thu hwnt ymgrymu. Mae pob mynydd yn cael ei symud a'i daflu i'r môr wrth sôn am enw Iesu Grist. Bob amser rydych chi'n gweddïo, ewch i'r afael â'r materion sy'n peri pryder i chi yn enw Iesu Grist, pan fyddwch chi'n dawel eich meddwl y bydd eich gweddïau'n cael eu hateb.

3.Pan Ti'n Gweddïo Gyda Diolchgarwch:

Philipiaid 4: 6 Byddwch yn ofalus am ddim; ond ym mhob peth trwy weddi ac ymbil gyda diolchgarwch gadewch i'ch ceisiadau gael eu gwneud yn hysbys i Dduw.

Rhaid i'n gweddïau ddechrau a gorffen gyda diolchgarwch. Diolchgarwch yn gwerthfawrogi Duw am bwy ydyw, yr hyn y gall ei wneud, a'r hyn y mae wedi'i wneud. Bob amser rydyn ni'n diolch i'r Arglwydd mewn gweddïau, rydyn ni'n ymrwymo iddo i'n hateb trwy roi dymuniadau ein calonnau inni. Mae llyfr 1 Thesaloniaid 5:18, yn dweud wrthym y dylem, ym mhopeth, ddiolch i’r Arglwydd, oherwydd diolchgarwch yw ewyllys Duw inni. Hefyd mae 1John 5:14 yn dweud wrthym, pan weddïwn yn ôl ei ewyllys, ei fod yn ein clywed, ac oherwydd ei fod yn ein clywed, mae ein hatebion yn sicr. Bydd Duw bob amser yn ateb gweddi a ddaw o galon diolchgarwch.

4. Pan Gefnogir Eich Gweddïau Gan Y Gair:

Eseia 41:21 Cynhyrchwch dy achos, medd yr ARGLWYDD; dod allan eich rhesymau cryf, meddai Brenin Jacob.

Mae gweddi heb y Wod yn araith wag. Mae'r gair Duw yw'r hyn sy'n rhoi pŵer i'ch gweddi. Er mwyn i'ch gweddïau fod yn effeithiol, rhaid iddo gael ei ategu gan ysgrythurau perthnasol. Mae'r allor gweddi, fel ystafell llys, Duw yw'r Barnwr, chi yw'r cyfreithiwr, yn cyflwyno'ch achos gerbron y Barnwr. Eich achos chi yw eich gweddi. Rhaid i bob cyfreithiwr da argyhoeddi'r barnwr trwy ddyfynnu deddfau perthnasol yn y llyfr i gefnogi ei honiadau. Heb ffeithiau, bydd eich hawliadau yn ddi-sail. Ni fydd unrhyw farnwr yn gwrando ar honiadau nad oes tystiolaeth yn gefn iddynt. Dyna'n union sut weddi, er mwyn i Dduw ateb eich gweddïau, rhaid i chi gefnogi'ch gweddïau gyda'r ysgrythurau perthnasol, yr ysgrythurau hyn yw eich tystiolaeth, nhw yw'r ffeithiau a fydd yn rhoi hwb i ddilysrwydd eich gweddïau. Nawr cyn i chi fynd at Dduw mewn gweddïau ynghylch unrhyw faterion yn eich bywyd, yn gyntaf oll, chwiliwch yr ysgrythurau, chwiliwch hi i ddod o hyd i adnodau o'r Beibl a fydd yn eich helpu i ddilysu'ch ceisiadau gerbron Duw. Er enghraifft, os ydych chi'n gweddïo ar Dduw am ffrwyth y groth, atgoffwch ef o Exodus 23: 25-26, yn yr ysgrythur honno maen nhw'n dweud gair Duw, ni fydd unrhyw un sy'n gwasanaethu Duw yn ddiffrwyth. Pan fydd gair Duw yn cefnogi'ch gweddïau, mae eich atebion wedi'u gwarantu.

5. Pan Ti'n Synnwyr Heddwch Yn Eich Calon:

Philipiaid 4: 6 Byddwch yn ofalus am ddim; ond ym mhob peth trwy weddi ac ymbil gyda diolchgarwch gadewch i'ch ceisiadau gael eu gwneud yn hysbys i Dduw. 4: 7 A bydd heddwch Duw, sy'n pasio pob deall, yn cadw'ch calonnau a'ch meddyliau trwy Grist Iesu.

Ar unrhyw adeg rydyn ni'n profi heddwch yn ein calon ynglŷn â mater rydyn ni'n gweddïo amdano, mae hynny'n arwydd clir bod Duw wedi ateb ein gweddïau. Heddwch Duw yn ein calonnau yw'r Ysbryd Glân yn dweud wrthym fod ein gweddïau wedi'u hateb.

6.Pan Ti'n Gweddïo Mewn Ffydd:

Iago 1: 6 Ond gadewch iddo ofyn mewn ffydd, dim byd yn chwifio. Oherwydd y mae'r don honno'n debyg i don o'r môr yn cael ei gyrru gyda'r gwynt a'i thaflu. 1: 7 Oherwydd na fydded i'r dyn hwnnw feddwl y bydd yn derbyn unrhyw beth gan yr Arglwydd.

Ni all unrhyw un gael dim gan Dduw mewn gweddïau heb Ffydd. Hebreaid 11: 6. Ymarfer ffydd yw gweddïau a dim ond ym myd ffydd y mae Duw yn gweithredu. Ymarfer ffydd yw gweddïau a dim ond ym myd Ffydd y mae Duw yn gweithredu. Os ydych chi ddim ond yn gweddïo heb gredu yn Nuw, ni fyddwch chi byth yn derbyn atebion i'ch gweddïau. Er mwyn i Dduw ymyrryd yn eich bywyd, rhaid i chi gredu yn Nuw yn gyntaf, a hefyd yn Ei air. Gweddi farw yw gweddi ddi-ffydd.

7. Pan Gweddïwn Gyda Beiddgar:

Hebreaid 4:16 Gadewch inni felly ddod yn eofn at orsedd gras, er mwyn inni gael trugaredd, a dod o hyd i ras i helpu yn amser yr angen.

Plant Duw ydyn ni, nid caethweision Duw ydyn ni. Y gwahaniaeth rhwng plant a chaethweision yw ofn ac amseroldeb. Mae plant bob amser yn feiddgar tra bod caethweision bob amser yn ofni. Mae pob plentyn yn feiddgar i'w dderbyn gan ei dad, oherwydd mae ganddo etifeddiaeth yn ei dad. Ond nid oes gan gaethwas etifeddiaeth. Rhaid inni fynd at ein hallor weddi yn eofn er mwyn derbyn yr hyn a ddymunwn.

8. Pan Gweddïwn Gyda'n Holl Galon.

Jeremeia 29:13 A cheisiwch fi, a chewch fi, pan chwiliwch amdanaf â’ch holl galon.

Rhaid i bob gweddi a ddaw o'r galon, gael sylw Duw bob amser. Mae hyn oherwydd bod ffydd yn dod o'r galon, a phan fyddwch chi'n ceisio Duw mewn gweddïau â'ch holl galon, rydych chi'n sicr o dderbyn atebion. Enghraifft dda yw achos Hannah yn y Beibl, 1Samuel 1:13, gweddïodd Hannah ar Dduw yn ei chalon, nid oedd ei gwefusau'n symud. Roedd yn gyfathrebu calon i galon, a derbyniodd atebion penodol i'w gweddïau. Felly, pan geisiwn Dduw mewn gweddïau â’n calon, dylem fod yn dawel ein meddwl y bydd ein gweddïau yn cael eu hateb.

9. Pan Ydym Ni Yn Yr Ysbryd:

Datguddiad 1:10 Roeddwn i yn yr Ysbryd ar ddydd yr Arglwydd, a chlywais ar fy ôl lais mawr, fel utgorn,

Mae bod yn yr ysbryd yn ofyniad mawr ar gyfer derbyn atebion i'n gweddïau. Mae bod yn yr ysbryd yn golygu bod yn sensitif yn ysbrydol. Mae'n golygu bod eich ysbryd yn effro ac yn tiwnio i amlder y nefoedd. Y brif ffordd i gadw ein dyn ysbryd yn egnïol yw drwodd ymprydio a gweddïau. Dim ond y rhai sydd yn yr Ysbryd sy'n gallu clywed llais Duw. Ysbryd yw Duw, ac oni bai ein bod ni'n gwybod sut i diwnio i deyrnas yr ysbryd trwy weddïau, efallai na fyddwn ni'n mwynhau atebion i'n gweddïau. Felly wrth i chi weddïo, byddwch yn yr ysbryd bob amser, byddwch yn sensitif yn ysbrydol, gwyliwch am eich atebion a byddwch yn eu gweld.

10. Pan Hyderwn Yn Ffyddlondeb Duw:

Rhifau 23:19 Nid dyn mo Duw, y dylai ddweud celwydd; na mab dyn, y dylai edifarhau: a ddywedodd, ac oni wnaiff ef? neu a lefarodd, ac oni wnaiff ef ddaioni?

Mae ein Duw yn Dduw ffyddlon, Bydd bob amser yn ein clywed pan fyddwn yn galw arno mewn Gweddïau. Ni all Duw orwedd, Pan ddywed y bydd yn ein hateb pan fyddwn yn galw, yna bydd yn sicr. Dylai gwybod bod Duw byth yn ffyddlon roi hwb i’n ffydd mewn gweddïau a hefyd ein gosod i ddisgwyl a derbyn atebion i’n gweddïau. Bob amser mae ein ffydd yn gysylltiedig â ffyddlondeb Duw, mae ein hatebion i weddïau yn sicr.

Casgliad

Mae'r 10 ffordd hon yn ffyrdd sicr o wybod bod eich gweddïau wedi'u hateb. Yn union fel y dywedais yn gynharach, does dim rhaid i chi ddilyn yr holl arwyddion hyn yn grefyddol nac fel deddf i weld atebion i'ch gweddïau, dim ond ymddiried a dibynnu ar y Ysbryd Glân i'ch tywys yn eich bywyd gweddi. Pan fydd Ysbryd Duw yn tywys eich gweddïau, byddwch yn naturiol yn cyflawni'r 10 cam hyn heb frwydro. Rwy'n gweddïo drosoch heddiw, ni fydd yr un o'ch gweddïau yn cael eu hateb eto yn enw Iesu Grist. Rydych chi'n fendigedig.

 


SYLWADAU 3

  1. Oes, mae angen gweddïau arnaf am draddodi i mi a fy nheulu, mae gennym afael gref a heddiw rwy'n teimlo eu bod yn torri tir newydd oherwydd cred fod yr arglwydd wedi ein gwaredu rhag caethiwed dwylo'r cythreuliaid yn enw jesus Amen diolch jesus

  2. Dad arglwydd Rwy'n diolch am siarad bywyd â mi, Agorwch fy nealltwriaeth ysbrydol efallai na fyddaf ar goll yn y man gweddi yn enw Iesu. Diolch gweinidog efallai y bydd yr arglwydd da yn parhau i arllwys ei dân ffres arnoch chi.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.