20 Mathau o Weddi

1
29098

Mae gweddi yn fodd o gyfathrebu rhwng meidrolion a'r anfarwolion. Mae'n sianeli systematig sy'n gwella llif cyfathrebu rhwng dyn a Duw. Mae'n berthnasol felly ein bod yn deall ac yn dod i wybodaeth am fathau o weddi.

Mae'r math o weddi rydyn ni'n ei ddweud yn wahanol yn ôl y tymor, yr amser neu'r sefyllfa rydyn ni'n cael ein hunain. Nid yw dyn yn dweud gweddi ymwared pan mae ef neu hi i fod i ddweud gweddi o ddiolchgarwch. Angen dywedaf fwy, pan nad yw pwrpas peth yn hysbys, mae cam-drin yn anochel. Er mwyn cyflawni ein busnes gweddi yn effeithiol, mae'n bwysig ein bod ni'n deall y tymor neu'r sefyllfa rydyn ni ynddo er mwyn i ni wybod yr union fath o weddïau i'w dweud wrth ein gwneuthurwr.
Yr ysgrythur yn llyfr 1 Timotheus 2: 1 Anogaf, felly, y dylid, yn gyntaf oll, deisyfiadau, gweddïau, ymyriadau, a rhoi diolch, dros bob dyn. Mae'r holl eiriau hyn a ddefnyddir yn y darn o'r Beibl yn sôn am y math o weddi y gall dyn ei ddweud wrth Dduw.
O gofio hyn, gallwn wedyn symud ymlaen i lunio rhestr o'r 20 math o weddi y gall dyn ei dweud wrth Dduw gydag enghreifftiau perthnasol yn yr ysgrythur.

1. Gweddi'r Arglwydd


Llyfr Newydd gan y Pastor Ikechukwu. 
Ar gael nawr ar amazon

Cyn i Grist ddod, yn ystod amser yr Offeiriadaeth Lefiaidd. Ni allai dynion offrymu gweddïau i Dduw eu hunain. Dyletswydd yr Offeiriaid yn unig yw gwneud hynny ar ran y bobl.

Fodd bynnag, mae dyfodiad Crist yn arwain at Grace na fwynhaodd dynion erioed o'r blaen. Roedd Crist yn llyfr Luc 11: 1-4 yn dysgu'r bobl sut i weddïo ar eu tad nefol. Byddai'n cael ei gofio cyn yr amser hwnnw. Nid oedd gan y bobl unrhyw wybodaeth am sut i weddïo ar Dduw.
Mae Gweddi Arglwyddi yn cwmpasu popeth y gallwn weddïo amdano. Os a dim ond os ydym yn gweddïo gyda dealltwriaeth.

2. Gweddi Ymyriadol

Gweddi ymbiliau yn un sy'n cael ei wneud i rywun neu ddinas. Gelwir rhywun sy'n dweud y math hwn o weddi yn ymyrrwr. Mewn gwirionedd, dylai cangen ymbiliau pob uned weddi fod â'r nifer uchaf o aelodau. Yn yr hen destament, mae'r Archoffeiriad yn gweithredu fel yr ymyrrwr. Mae'n cynnig aberthau i Dduw ar ran y bobl.

Ymyrrodd Abraham dros bobl Sodom a Gomorra pan oedd Duw ar fin dinistrio'r ddinas gyfan oherwydd eu gweithredoedd di-ffael. Fodd bynnag, gweddïodd Abraham ar Dduw i drugarhau.
Trafododd Crist Iesu hefyd ar ran dyn. Yr ymyrrwr mwyaf yw Iesu. Ymyrrodd ar gyfer yr hil ddynol gyfan. Dywed y Beibl tra ein bod ni eto’n bechaduriaid, bu farw Crist ar ein rhan. Talodd y pris cyfalaf gyda'i waed er mwyn inni gael ein hachub.
Gallwn ni fel credinwyr hefyd ddod yn ymyrrwr i'n gwlad, teulu, ffrindiau, a phawb o'n cwmpas.

3. Gweddi Ddyddiol

Dyma'r math o weddi rydyn ni'n ei chynnig bob dydd cyn mynd allan. Llawer ar brydiau, rydyn ni'n dweud y weddi hon ar sail y sefyllfa rydyn ni'n ei hwynebu. Bydd dyn sydd eisiau torri tir newydd neu iachâd rhag salwch yn aml yn troi gweddi iachâd yn weddi feunyddiol.

Ar wahân i hynny, fe gyfarwyddodd y Beibl y dylem ni fel Cristnogion weddïo heb ddod i ben, 1 Thesaloniaid 5:17 Gweddïwch heb ddod i ben. Weithiau, mae llawer o Gristnogion yn troi gweddi’r Arglwydd yn eu gweddi feunyddiol oherwydd eu diogi i weddïo. Wedi gwybod bod gweddi yr Arglwydd yn fyr ac yn syml. Fodd bynnag, mae Duw bob amser eisiau inni ymrwymo ein diwrnod yn ei ddwylo. Gwnaeth yr ysgrythur inni ddeall y dylem adbrynu bob dydd oherwydd bod pob dydd yn llawn drygioni. Dyna pam ei bod yn bwysig bod gennym a gweddi feunyddiol sesiwn, lle rydyn ni'n ymrwymo ein diwrnod yn nwylo Duw.

4. Gweddi ymwared

Gellir diffinio ymwared fel y weithred o ddod â rhywbeth allan o feddiant peth arall sy'n ymddangos yn bwerus. Dyma'r sefyllfa o ryddhau'n rhydd o gaethiwed dyn pwerus. Roedd pobl Isreal yn enghraifft dda o bobl draddodedig. Am nifer o flynyddoedd buont yng nghaethiwed Pharo a phobl yr Aifft. Hyd nes i Dduw anfon gwaredwr (Moses). Gallai gweddi ymwared olygu gweddi rhyfela. Pan fydd unigolyn yn meddu ar ysbryd drwg, gellir gwneud gweddi ymwared i achub y person.

Yn y cyfamser, fel credinwyr, rhaid i ni wybod mai ein gwaredigaeth gyntaf yw derbyn Crist fel ein Harglwydd personol a'n gwaredwr. Mae cyfaddefiad â'n ceg fod Iesu Grist yn Arglwydd yn ein rhyddhau o unrhyw fath o gaethwasiaeth ddemonig. Llyfr Philipiaid 2: 9 Am hynny mae Duw hefyd wedi ei ddyrchafu'n fawr, a rhoi enw iddo sydd uwchlaw pob enw: Philipiaid 2:10 Y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, o bethau yn y nefoedd, a phethau yn y ddaear, a phethau o dan y ddaear; Philipiaid 2:11 Ac y dylai pob tafod gyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad. Gall enw Iesu ein gwaredu o bopeth sy'n ein dal yn rhwym.

Gweddi 5.Warfare

Gweddi rhyfela ddim yn fath dymunol o weddi. Os gellir ei osgoi, rwy'n eithaf sicr na fydd unrhyw un eisiau cael ei hun ynddo. Mae gweddi rhyfela yn frwydr ysbrydol rhyngoch chi a llu'r tywyllwch. Mae'r frwydr hon yn real. Ond poeni llai mae Crist wedi gorchfygu eisoes.

Enghraifft berffaith o weddi o'r fath oedd pan daflwyd Pedr i'r carchar, gweddïodd yr eglwys yn ffyrnig drosto. Roedd yr eglwys yn gwybod bod y diafol sy'n elyn mwyaf i'r efengyl wrth ei waith pan arestiwyd Pedr. Felly, fe wnaethant ymladd yn erbyn y pŵer a daflodd Peter i'r carchar.
Pryd bynnag rydyn ni mewn sefyllfa sy'n anodd iawn. Rhaid inni ddeall effeithiolrwydd pŵer a gwaed Iesu. Datganwch fod y diafol yn colli ei bwer drosoch chi a'ch teulu, yn enw Iesu.

6. Gweddi am iachâd

Cyfoeth yw iechyd. Pan fydd y diafol yn taro ergyd drom ar iechyd Cristion. Gall ddod trwy gystudd salwch, afiechyd neu bla. Dyma'r amser perffaith i ddweud gweddi o iachâd. Soniodd y Proffwyd Eseia am Grist yn un sy'n dwyn ein gwendidau ac yn iacháu ein holl afiechydon. Eseia 53: 4 Diau ei fod wedi dwyn ein galar, ac wedi cario ein gofidiau: eto roeddem yn ei barchu wedi ei dagu, ei daro gan Dduw, a'i gystuddio. Eseia 53: 5 Ond fe'i cafodd ei niweidio am ein troseddau, fe'i torroddwyd am ein hegwyddion: roedd camwedd ein heddwch arno; a chyda'i stribedi rydym yn iacháu.
Dylai hyn fod yn anthem i ni pryd bynnag y bydd salwch yn ymosod arnom.

7. Gweddi i fwrw allan gythreuliaid

Mae'r weddi hon yn ymddangos yn debycach i weddi ymwared. Ond fel arfer mae'n cael ei wneud i fwrw'r diafol ei hun allan o ddyn. Mae llyfr Mathew 8 vs 28-34 yn esbonio sut anfonodd Iesu gythraul oddi wrth ddau ddyn yng ngwlad Gergesenes. Yn wir, gall dyn fod yn feddiannol ar y diafol ei hun. Gall unigolyn o'r fath fod yn bwerus a threisgar iawn. Ond mae enw Iesu yn arf pwerus wrth yrru cythreuliaid allan.
Yn llyfr Deddfau 9 ceisiodd meibion ​​scheva fwrw allan gythreuliaid yr un ffordd ag y gwnaeth Paul. Ond, nid yw meibion ​​Scheva yn adnabod Iesu, felly, fe'u clwyfwyd yn wael gan yr ysbryd drwg. Mae'n bwysig ein bod ni'n adnabod y dyn Iesu ac yn credu'n gryf ynddo, cyn y gallwn ni fwrw allan gythreuliaid yn ei enw.

8. Archddyfarnu a datgan gweddïau

Dywed y Beibl y bydd y rhai sy’n adnabod eu Duw yn gryf, ac y byddan nhw’n ecsbloetio, Daniel 11:32. Dyma weddi awdurdod a gorchymyn. Rhai o'r bobl berthnasol a wnaeth y weddi hon oedd y Proffwyd Elias a Joshua. Elias tra o flaen proffwydi Baal archddyfarniad y dylai tân ddod i lawr o'r nefoedd a bwyta proffwydi Baal, 1 Brenhinoedd 1:12. Hefyd, safodd Elias i mewn o Ahab a datgan na fydd glaw. Ac fe gaewyd y nefoedd am dair blynedd a chwe mis.

Mae gweddi archddyfarniad a datgan yn profi ein cyfreithlondeb fel plant Duw. Myfyriwr yn dyfarnu na fyddaf yn methu, hyd yn oed os bydd y darlithydd yn penderfynu methu pawb, pasiaf.
Ond, efallai na fydd dyn yn gallu gwneud hynny pan nad ydych chi hyd yn oed yn adnabod y Duw rydych chi'n ei wasanaethu.

Gweddi Cytundeb

Mathew 18:19 Unwaith eto dywedaf wrthych, Os bydd dau ohonoch yn cytuno ar y ddaear fel rhai sy'n cyffwrdd ag unrhyw beth y byddant yn ei ofyn, bydd yn cael ei wneud drostyn nhw gan fy Nhad sydd yn y nefoedd.

Efallai yr hoffech chi ddweud gweddi, ond nid yw eich ffydd wedi ei llywio eto. Nid oes unrhyw niwed yn dal dwylo gyda phobl sydd â ffydd gref i weddïo.
Mae Duw yn anrhydeddu undod pwrpas, dyna pam mae'r ysgrythur yn dweud y bydd un yn rhoi mil i hedfan a bydd dwy yn rhoi deng mil i hedfan. Mae pŵer mewn undod.

10. GWEDDI MIDNIGHT

Psalms 63: 1 O Dduw, ti yw fy Nuw; yn gynnar y ceisiaf di: mae fy enaid yn sychedu amdanat, mae fy nghnawd yn dyheu amdanat mewn gwlad sych a sychedig, lle nad oes dŵr.

Roedd y Brenin Dafydd yn deall y cymhlethdodau y tu ôl i alw ar Dduw yn oriau mân y dydd.
Mae gweddi ganol nos yn bwysig iawn ym mywyd Cristion. Yr amser gorau i wneud pethau yw yng nghanol nos, pan fydd y ddaear yn alseep. Gorffennwyd llawer o'r pethau drwg sy'n amlwg yn ystod y dydd ganol nos.
Dywed y Beibl pan gysgodd dyn y daeth ei elyn, hau tarau ymysg gwenith a mynd ei ffordd, Mathew 13:25.

11. GWEDDI BORE

Fel rheol, dyma'r math o weddi y mae dyn yn ei ddweud wrth ei wneuthurwr pryd bynnag y bydd yn deffro i weld golau diwrnod newydd. Gall ddod ar ffurf diolch i Dduw am roi'r fraint inni am weld diwrnod newydd.

12. Gweddïo yn yr Ysbryd Glân

Ond ti, anwylyd, yn adeiladu dy hun yn dy ffydd fwyaf sanctaidd ac yn gweddïo yn yr Ysbryd Glân ”Jwda 1:20.

Mae gweddïo yn yr ysbryd Sanctaidd yn rhan anhepgor o'n Bywyd Cristnogol. Rhaid i bob credadun weddïo yn yr ysbryd Sanctaidd. Mae'n helpu i'n hadeiladu a'n llywio i fyny yn y man gweddi.
Mae dynion sy'n aros mwy yn y man gweddi wedi dysgu'r arfer o ganiatáu i'r ysbryd Sanctaidd siarad trwyddynt yn y man gweddi. Efallai eich bod chi'n pendroni a yw siarad neu weddïo yn yr ysbryd Sanctaidd i bob credadun. Ie! Llyfr Yr Actau 2:17 A bydd yn y dyddiau diwethaf, meddai Duw, yr wyf yn tywallt allan o fy Ysbryd ar bob cnawd: a bydd eich meibion ​​a'ch merched yn proffwydo, a bydd eich dynion ifanc yn gweld gweledigaethau, a'ch hen ddynion yn breuddwydio breuddwydion.. Mae rhodd yr ysbryd yn fendith i bob dyn a dynes sydd wedi derbyn Crist fel eu Harglwydd personol a'u gwaredwr.

13. Gweddi Sinners

Dyma'r gweddïau sy'n cael eu dweud gan y rhai sydd wedi torri a gwrth-galon. Y rhai sydd wedi cydnabod eu pechodau gerbron Duw. Roedd y Brenin Dafydd yn enghraifft berffaith ar gyfer y weddi hon. Ar ôl iddo gysgu gyda gwraig Uriah a chael ei ladd ym maes y frwydr. Roedd Dafydd yn teimlo chwerw yn ei ysbryd, yna aeth at Dduw i geisio maddeuant.

Mae Salm 51 yn bennill ysgrythurol perffaith i offrymu gweddi’r pechadur. Nid yw Duw wrth ei fodd mewn offrymau llosg, mae aberthau Duw yn ysbryd toredig ac yn galon groes. Mae'n cymryd dyn y mae ei galon wedi'i dorri gan y weithred dastard y mae wedi ymrwymo i ddweud y weddi hon.

14. Gweddi ymbil personol

Dyma'r gweddïau personol rydyn ni'n eu dweud wrth Dduw am ein bywyd ein hunain. Gweddi ymbil personol yw'r math rydyn ni'n dweud wrth ein problemau wrth Dduw â chalon ddifrifol.
Ar ôl i Absalom gipio'r orsedd oddi wrth y Brenin Dafydd. Roedd yn rhaid i David osod lloches mewn gwlad arall. Cyflogodd y Brenin Absalom gwnsler cynghorydd o'r enw Aithophel. 2 Samuel 15:31, gweddïodd Dafydd, “ARGLWYDD, trowch gynghor Ahithophel yn ffolineb. Dyna enghraifft o weddi ymbil personol.

Hefyd, bywyd Jabez yn 1 Cronicl 4:10 Galwodd Jabez ar Dduw Israel, gan ddweud, “O i ti fy mendithio yn wir, a helaethu fy arfordir, ac y byddai dy law gyda mi, ac y byddech yn fy nghadw rhag drwg, rhag iddo fy galaru! A rhoddodd Duw iddo'r hyn y gofynnodd amdano. Mae'r rhain yn enghreifftiau perffaith o weddi ymbil personol.

15. Gweddi Ffydd

Hebreaid 11: 1 Nawr ffydd yw sylwedd pethau y gobeithir amdanynt, y dystiolaeth o bethau na welwyd.

Mae gweddi ffydd bob amser yn cael ymateb cyflym gan Dduw.
Mae Duw eisiau inni fel credinwyr arddangos ffydd hyd yn oed ein bod yn aros arno am beth penodol. Gosod pwyslais ar Iago 5:15 A bydd gweddi ffydd yn achub y cleifion, a'r Arglwydd yn ei godi; ac os cyflawnodd bechodau, maddau iddynt. Mae hyn yn esbonio'r pŵer mewn gweddi ffydd. Mae'r Beibl yn dweud gadewch i'r gwan ddweud fy mod i'n gryf. Mae gweddi ffydd mewn gwirionedd yn ymwneud â byw ar yr hyn y mae'r gair yn ei ddweud, byw ar yr hyn y mae'r ysgrythur yn ei ddweud.

16. Gweddi am gymundeb

Cyn i'r Cymun sanctaidd gael ei roi allan, mae'n bwysig bod gweddi yn cael ei offrymu i Dduw. Mae cymun yn weithred wedi'i gynnull sydd gennym i Dduw trwy Grist Iesu. Ychydig oriau i'w arestio, rhoddodd y cymun i'w ddisgyblion sy'n arwydd o'i waed a'r cnawd.

Yn yr un modd, fe orchmynnodd y dylem ei wneud bob amser er cof amdano. Wrth offrymu’r weddi hon, rhaid inni gydnabod y ffaith nad ydym yn deilwng ond trwy Grace rydym yn dod yn gymwys.

17. Gweddi Serenity

Llawer o amser, rydym yn cystadlu â sefyllfaoedd na allwn eu newid. Oherwydd, rydym yn ofni y gallai ein heddwch gael ei ystumio os cymerir y fath beth i ffwrdd. Gweddi o dawelwch a thawelwch meddwl yw gweddi serenity.
Mae'n ras mawr gallu derbyn pethau na allwn eu newid. Er mwyn nodi'r sefyllfa na allwn ei newid mae angen mwy o ras. Yn ymwybodol neu'n anymwybodol, rydyn ni i gyd yn dweud gweddi serenity wrth. Mae hyd yn oed y dyn mwyaf treisgar yn coleddu ac yn addoli tawelwch meddwl wrth weld un.

18. Gweddi dros yr eglwys

Yr eglwys yw coridor ysbrydolrwydd. Mae llawer o gredinwyr yn credu y dylai'r eglwys fod yr un i offrymu gweddïau dros y bobl, heb i'r bobl ddychwelyd yr ystum. Yr hyn nad yw llawer yn deall mai'r bobl yw'r eglwys a'r eglwys yw'r bobl.

Mewn geiriau eraill, gweddi dros ein hunain yw gweddi dros yr eglwys. Dywed y Beibl ar y graig hon y byddaf yn adeiladu fy eglwys ac ni fydd porth uffern yn drech. Cymerodd Crist gan wybod mai Pedr fyddai'r piler a fydd yn cario'r eglwys, cymerodd amser i weddïo dros Pedr na fyddai'r gelyn yn ennill ei enaid. Mae gennym ni hefyd fel credinwyr ddyletswydd gofal i'r eglwys. Yr hyn y gallwn ei ddangos trwy ein gweddïau.

19. Gweddi dros y genedl

Dywed y Beibl y dylem weddïo dros dda Jerwsalem, bydd y rhai sy'n ei charu yn ffynnu. Salmau 122: 6 Gweddïwch am heddwch Jerwsalem: byddan nhw'n ffynnu sy'n dy garu di. Ein cenedl yw ein Jerwsalem ein hunain. Os oes heddwch yn y wlad, bydd y bobl yn ffynnu. Bydd dynion yn gallu gwasanaethu Duw yn gyfleus pan fydd heddwch yn teyrnasu.

Gall gweddi dros y genedl fod dros heddwch, sefydlogrwydd, digonedd economaidd a phontio llyfn y Llywodraeth.

20. Gweddi dros deulu

Fel Cristnogion, gallwn weithredu fel gwyliwr i'n teulu. P'un a ydym yn newydd briodi neu'n dal i fod o dan ofal ein rhieni. Mae'n bwysig ein bod ni'n ymrwymo ein teulu i ddwylo Duw.

Sut mae'r Moses hwnnw'n gwrthod gadael gyda phlant Israel oni bai bod presenoldeb Duw yn mynd gyda nhw. Exodus 33:15 Ac efe a ddywedodd wrtho, Os nad yw dy bresenoldeb yn mynd gyda mi, paid â ni i fyny felly. Mae'n bwysig ein bod yn ceisio presenoldeb Duw i fod ar faterion ein teulu.

Wedi adnabod y gwahanol fathau o weddi y gall rhywun eu dweud wrth Dduw. Felly mae'n bwysig dechrau gweddïo. Nid oes gan ddyn y cyfan byth. Bydd rhywbeth i weddïo amdano bob amser. Dylai'r mathau hyn o weddi ein helpu i nodi'r maes sydd ei angen arnom i ganolbwyntio ein gweddi.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

1 SYLW

  1. Só quero darlle as grazas ao Sr Peter Loan in Hours da empresa, fun vítima dunha estafa, pero cando vin unha publicación sobre un préstamo sobre como unha muller con tres fillos conseguiu un préstamo do Sr Peter Loan in Hours. , quedei desbordado. Acabo de aprobar o meu préstamo o 10 de setembro de 2021 e recibín o meu préstamo o 11 de setembro de 2021. Se estás en crise ionmhasira, non dubides en contactar con este prestamista privado que concede un préstamo ao tipo de xuro do 2% en todo o mundo. Obtén o teu préstamo lexítimo coa oferta de Préstamo Rápido en Horas e deixa de perder o tempo con acredores falsos. Póñase en contacto con eles agora polo enderezo de correo electrónico peterhelps01@outlook.com

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.