30 Pwynt Gweddi Ar Ddiwygiad Gyda Adnodau o'r Beibl

2
14519

2 Cronicl 7:14 Os bydd fy mhobl, a elwir wrth fy enw, yn darostwng eu hunain, ac yn gweddïo, ac yn ceisio fy wyneb, ac yn troi oddi wrth eu ffyrdd drygionus; yna clywaf o'r nefoedd, a maddau eu pechod, a gwella eu gwlad.

Adfywiad yw'r hyn sydd ei angen arnom yng nghorff Crist heddiw. Mae angen i ni godi credinwyr sy'n ymwybodol o Dduw ac yn ymwybodol o'r nefoedd ac nid yn ymwybodol o fateroliaeth yn unig. Heddiw, byddwn yn cymryd rhan mewn pwyntiau gweddi ar adfywiad gydag adnodau o'r Beibl. Wrth ichi ymgysylltu â'r pwyntiau gweddi hyn ar adfywiad, mae'r tān bydd Duw ynoch chi yn ailgynnau o'r newydd eto, bydd sêl Duw ar eich tu mewn yn dod yn fyw eto a bydd eich angerdd am Dduw yn cynyddu yn enw Iesu. Rwyf hefyd wedi llunio rhai penillion o'r Beibl yn yr adfywiad a fydd yn agor ein llygaid i air Duw a fydd yn adfywio ein Gwirodydd o'r newydd. Wrth i chi weddïo mae'r weddi hon yn pwyntio at adfywiad, dwi'n gweld Duw yn ymweld â chi o'r newydd yn enw Iesu.

Pam Pwyntiau Gweddi Adfywiad

Mae angen adfywiad personol ar bob Cristion, mae angen adfywiad ar bob eglwys, mae angen adfywiad ar bob eglwys. Mae cael eich adfywio yn golygu ailgynnau eich sêl o'r newydd dros Dduw, mae'n golygu bod yn boeth eto i Dduw. Ac mae dau asiant adfywiad, y gair a gweddïau, dyna pam y gwnaethom lunio'r pontydd gweddi hwn ar adfywiad gydag adnodau o'r Beibl. Mae yna lawer o resymau pam fod angen adfywiad ar yr Eglwys, rydyn ni'n mynd i fod yn edrych ar ddau.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

1. Pechod. Mae pechod yn y byd heddiw yn cael ei gyfreithloni, mae ffieidd-dra'r gorffennol yn prysur ddod yn normau'r presennol. Mae pechod hyd yn oed wedi creptio i'r eglwys, y dyddiau hyn rydyn ni yma o fugeiliaid yn cyflawni pechodau anghredadwy. Dyna pam mae angen adfywiad arnom yn yr eglwys, mae angen i Dduw godi mwy o bobl dduwiol, pobl na fydd y byd pechadurus hwn yn eu llygru. Mae angen mwy arnom ysbryd wedi'i lenwi a chredwyr a reolir gan ysbryd i sefyll dros Grist yn yr amseroedd diwedd hyn.

2. Yr Efengyl: Rheswm arall pam mae angen adfywiad arnom, yw er mwyn i'r Efengyl barhau i ledu. Rydyn ni'n byw mewn cenhedlaeth lle nad yw pobl bellach yn pregethu'r efengyl fel y dylen nhw, mae pobl bellach yn economaidd gydag efengyl Crist. Y gwaethaf yw bod rhai pobl hyd yn oed yn gwyrdroi'r efengyl ac yn ei defnyddio i drin ac ystumio pobl. Mae angen adfywiad arnom, pobl a fydd yn mynd i'r priffyrdd, y gwrychoedd ac yn gorfodi pobl i ddod i fedyddio. Pobl a fydd yn pregethu nadolig ac nid eglwys. Pobl na fydd cywilydd arnyn nhw i ddweud wrth eraill am Iesu Grist. Mae angen adfywiad arnom.

Pwyntiau Gweddi Adfywiad

1. Dad, diolchaf ichi am fy iachawdwriaeth yn enw Iesu

2. Dad, diolchaf ichi am nerth yr Ysbryd Glân.

3. O Dad, trwy waed Iesu golch fi o'm holl bechodau a chryfhau fi trwy dy ysbryd yn enw Iesu.

4. O Dad, bydded i'r Ysbryd Glân fy llenwi o'r newydd.

5. Dad, bydded torri pob ardal ddi-dor yn fy mywyd, yn enw Iesu.

6. O Dad, deor fi â thân yr Ysbryd Glân, yn enw Iesu.

7. Pob caethiwed gwrth-bwer yn fy mywyd, torri, yn enw Iesu.

8. O Arglwydd, bydded i bob dieithryn ffoi oddi wrth fy ysbryd a gadael i'r Ysbryd Glân gymryd rheolaeth, yn enw Iesu.
9. O Arglwydd, catapwlt fy mywyd ysbrydol i'r mynydd-dir.

10. O Dad, bydded i'r nefoedd agor a gadael i ogoniant Duw syrthio arnaf, yn enw Iesu.

11. Rwy'n gorchymyn bod llawenydd y gormeswyr ar fy mywyd yn cael ei droi yn dristwch, yn enw Iesu.

12. Gadewch i'r holl gryfion lluosog sy'n gweithredu yn fy erbyn gael eu dinistrio, yn enw Iesu.

13. Arglwydd, agor fy llygaid a chlustiau i dderbyn pethau rhyfeddol gennych chi.

14. Arglwydd, caniatâ i mi fuddugoliaeth dros demtasiwn a dyfais satanaidd.

15. Arglwydd, tanio fy mywyd ysbrydol fel y byddaf yn stopio pysgota mewn dyfroedd amhroffidiol.

16. Arglwydd, rhyddhewch dy dafod tân ar fy mywyd a llosgwch bob budreddi ysbrydol sy'n bresennol ynof.

17. O Dad, gwna fi i newyn a syched am gyfiawnder, yn enw Iesu.

18. Arglwydd, helpa fi i fod yn barod i wneud dy waith heb ddisgwyl unrhyw gydnabyddiaeth gan eraill.

19. Arglwydd, rhowch fuddugoliaeth imi dros bwysleisio gwendidau a phechodau pobl eraill wrth anwybyddu fy rhai fy hun.

20. O Arglwydd, rho imi ddyfnder a gwreiddyn yn fy ffydd.

21. Ysbryd Glân Melys, peidiwch byth â gadael imi eich cau chi allan yn enw Iesu

22. Ysbryd Glân Melys, peidiwch byth â gadael imi geisio eich cyfyngu i'm gallu yn enw Iesu

23. Annwyl Ysbryd Glân, gweithiwch yn rhydd ynof fi a thrwof fi yn enw Iesu

24. Annwyl Ysbryd Glân, purwch sianeli fy mywyd yn enw Iesu

25. Gadewch i'ch gwres O Arglwydd, yfed fy ewyllys, yn enw Iesu.

26. Bydded i fflam yr Ysbryd Glân gynnau ar allor fy nghalon, yn enw Iesu.

27. Ysbryd Glân, gadewch i'ch pŵer lifo fel gwaed i'm gwythiennau.

28. Annwyl Ysbryd Glân, trefnwch fy ysbryd a lluniwch fy mywyd yn Eich ewyllys yn enw Iesu

29. Ysbryd Melys Duw ,, gadewch i'ch tân losgi popeth nad yw'n sanctaidd yn fy mywyd yn enw Iesu

30. Annwyl Ho! Y Ysbryd, gadewch i'ch tân gynhyrchu pŵer yn fy mywyd yn enw Iesu.

20 Adnod o'r Beibl Ar Ddiwygiad

1. 2 Cronicl 20:15

Ac efe a ddywedodd, Gwrandewch chwi, holl Jwda, a chwi drigolion Jerwsalem, a brenin Jehosaffat, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD wrthych, Peidiwch ag ofni na digalonni oherwydd y dyrfa fawr hon; canys nid eich un chi yw'r frwydr, ond Duw.

2. Salm 18: 35

Rhoddaist i mi darian dy iachawdwriaeth hefyd: a'th ddeheulaw a'm daliodd i fyny, a'ch addfwynder a'm gwnaeth yn fawr.

3. 1 Corinthiaid 15:57

Ond diolch i Dduw, sy'n rhoi'r fuddugoliaeth i ni trwy ein Harglwydd Iesu Grist.

4. 2 Corinthiaid 2:14

Nawr diolch i Dduw, sydd bob amser yn ein harwain ni i Grist, ac yn amlygu arogl ei wybodaeth gennym ni ym mhob man.

5. Salm 20: 7-8
Mae rhai yn ymddiried mewn cerbydau, a rhai mewn ceffylau: ond byddwn ni'n cofio enw'r ARGLWYDD ein Duw. Maen nhw'n cael eu dwyn i lawr a'u cwympo: ond rydyn ni wedi codi, ac yn sefyll yn unionsyth.

6. Salm 44: 3-7
Canys ni chawsant y wlad yn eu meddiant trwy eu cleddyf eu hunain, ac ni arbedodd eu braich eu hunain chwaith: ond dy ddeheulaw, a'th fraich, a goleuni dy wyneb, am fod gennych ffafr iddynt. Ti yw fy Mrenin, O Dduw: gwaredwch waredigaethau i Jacob. Trotot ti y gwthiwn ein gelynion i lawr: trwy dy enw y byddwn yn eu troedio o dan y codiad hwnnw yn ein herbyn. Darllen mwy.
7. Salm 60: 11-12
Rho inni help rhag helbul: oherwydd ofer yw cymorth dyn. Trwy Dduw y gwnawn yn nerthol: canys efe a fydd yn troedio ein gelynion i lawr.

8. Salm 146: 3

Peidiwch â rhoi eich ymddiriedaeth mewn tywysogion, nac ym mab dyn, lle nad oes cymorth.

9. Diarhebion 21:31

Paratoir y ceffyl yn erbyn dydd y frwydr: ond diogelwch yr ARGLWYDD yw diogelwch.

10. Salm 118: 15

Mae llais gorfoledd ac iachawdwriaeth ym mhabell y cyfiawn: mae deheulaw'r ARGLWYDD yn gwneud yn ddewr.

11..Exodus 15: 1

Yna canodd Moses a meibion ​​Israel y gân hon i'r ARGLWYDD, a llefarodd, gan ddywedyd, canaf i'r ARGLWYDD, oherwydd buddugoliaethodd yn ogoneddus: y ceffyl a'i feiciwr a daflodd i'r môr.

12. Salm 21: 1

{I'r prif Gerddor, Salm Dafydd.} Bydd y brenin yn llawenhau yn dy nerth, O ARGLWYDD; ac yn dy iachawdwriaeth mor fawr y llawenycha!

13. Datguddiad 19: 1-2
Ac ar ôl y pethau hyn clywais lais mawr gan lawer o bobl yn y nefoedd, gan ddweud, "Alelwia; Iachawdwriaeth, a gogoniant, ac anrhydedd, a nerth, i'r Arglwydd ein Duw: Canys gwir a chyfiawn yw ei farnedigaethau: oherwydd barnodd y butain fawr, a lygrodd y ddaear gyda'i godineb, ac a ddialodd waed ei weision. wrth ei llaw.

14. 1 Cronicl 22:13

Yna byddwch yn ffynnu, os ydych chi'n cymryd sylw i gyflawni'r statudau a'r dyfarniadau y cyhuddodd yr ARGLWYDD â Moses ynglŷn ag Israel: byddwch yn gryf, ac o ddewrder da; peidiwch â dychryn, na chael eich siomi.

15. Exodus 23: 20-23
Wele, yr wyf yn anfon Angel ger dy fron, i'ch cadw yn y ffordd, ac i ddod â thi i'r lle yr wyf wedi'i baratoi. Gwyliwch rhagddo, ac ufuddhewch i'w lais, peidiwch â'i ysgogi; oherwydd ni fydd yn maddau eich camweddau: oherwydd y mae fy enw ynddo ef. Ond os ufuddhewch yn wir i'w lais, a gwneud popeth a lefaf; yna byddaf yn elyn i'ch gelynion, ac yn wrthwynebydd i'ch gwrthwynebwyr. Darllen mwy.

16. Salm 112: 8

Mae ei galon wedi'i sefydlu, ni fydd arno ofn, nes iddo weld ei awydd ar ei elynion.

17. Diarhebion 2:7

Mae'n gosod doethineb cadarn i'r cyfiawn: mae'n fwciwr i'r rhai sy'n cerdded yn unionsyth.

18. Rhifau 14: 41-43
A dywedodd Moses, "Paham yn awr yr ydych yn troseddu gorchymyn yr ARGLWYDD? ond ni lwydda. Dos i fyny, oherwydd nid yw'r ARGLWYDD yn eich plith; fel na chewch eich taro o flaen eich gelynion. Oherwydd mae'r Amaleciaid a'r Canaaneaid yno o'ch blaen, a byddwch yn cwympo gan y cleddyf: oherwydd eich bod yn cael eich troi oddi wrth yr ARGLWYDD, felly ni fydd yr ARGLWYDD gyda chi.

19. Deuteronomium 28:15

Ond bydd yn digwydd, os na wrandewch ar lais yr ARGLWYDD dy Dduw, i arsylwi i wneud ei holl orchmynion a'i statudau yr wyf yn eu gorchymyn i ti heddiw; y daw'r holl felltithion hyn arnat, a'ch goddiweddyd:

20. 2 Cronicl 24:20

A daeth Ysbryd Duw ar Sechareia fab Jehoiada yr offeiriad, a safai uwchlaw'r bobl, ac a ddywedodd wrthynt, Fel hyn y dywed Duw, Pam yr ydych yn troseddu gorchmynion yr ARGLWYDD, na allwch ffynnu? oherwydd eich bod wedi cefnu ar yr ARGLWYDD, fe'ch gadawodd hefyd.

 

 


SYLWADAU 2

  1. Mae'r ffordd rydych chi'n cynnal eich gweinidogaeth wedi fy nghyffwrdd yn fawr
    Boed i Dduw barhau i ddefnyddio u i'n hysbrydoli'n ddwfn fel y bydd ein bywydau'n cael eu hailgynnau yn fwy ysbrydol fel y byddwn ni'n mwynhau tragwyddoldeb ar y diwedd

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.