Gweddi Dros Genedl Rwanda

0
12790
Gweddi dros Rwanda

Heddiw, byddwn yn cymryd rhan mewn gweddi dros genedl Rwanda. Gweriniaeth Rwanda yn swyddogol, mae'n wlad yng nghanol a dwyrain Affrica ac yn un o'r gwledydd lleiaf ar dir mawr Affrica. Hi yw'r wlad sy'n perfformio orau yn Nwyrain a chanol Affrica a'r trydydd lle hawsaf i wneud busnes yn Affrica, mae hefyd yn arwain yn chwyldro digidol Affrica.

Gwladychwyd y genedl gan yr Almaen ym 1884, tra goresgynnodd Gwlad Belg hi ym 1916 yn ystod y Rhyfel Byd1. Mae ganddynt lygredd isel o gymharu â gwledydd cyfagos eraill yn Affrica. Mae ganddyn nhw ychydig o adnoddau naturiol ac mae eu heconomi wedi'i seilio'n bennaf ar amaethyddiaeth cynhaliaeth gan ddefnyddio offer syml.
Un o'u rhwystrau mawr yw mater gor-boblogaeth. Mae pobl Uganda yn Gristnogion yn bennaf sydd wedi camddehongli cyfarwyddyd Duw iddynt luosi, ac felly maen nhw wedi mynd ymlaen i eni mwy a mwy o blant nad ydyn nhw'n gallu darparu ar eu cyfer. Nid bod yr economi yn is na'r safon, ond nid yw'n ddigon i nifer y bobl yn y wlad.
Mae ganddyn nhw hefyd faterion diweithdra ymhlith pobl ifanc a gorddibyniaeth ar y llywodraeth.

PAM DDYLECH CHI WEDDIO AM GENEDL RWANDA

Gall llwyddiant un genedl os caiff ei thrin yn dda, eni llwyddiant cenhedloedd eraill, hynny yw, os yw cenedl fel Rwanda yn troi allan i edrych fel agenda berffaith Duw ar eu cyfer, gall ddechrau rhwbio ar genhedloedd eraill hefyd. Dyma pam mae'n rhaid i ni weddïo'n ddiddiwedd dros genedl Rwanda.
Mae gan genedl na weddïir amdani hefyd siawns wych o golli allan ar bwysigrwydd gwasanaethu Duw ac yn awr yn dechrau cofleidio pob math o athroniaethau ofer sy'n caledu calon dynion. Er enghraifft, rydyn ni'n gwybod am rai gwledydd nad ydyn nhw'n Affrica lle mae hyn yn wir eisoes ac er ei bod hi'n ymddangos eu bod nhw'n gwneud cynnydd yn economaidd, efallai mai eu dyfodol yw'r rhai i dalu am eu pechod o esgeuluso Duw.


Llyfr Newydd gan y Pastor Ikechukwu. 
Ar gael nawr ar amazon

GWEDDI AR GYFER LLYWODRAETH RWANDA

Rydym yn byw mewn cyfnod lle mae llawer o benderfyniadau gan unigolion a llywodraeth cenhedloedd, yn bennaf oherwydd nad ydym yn canolbwyntio ar Dduw a hefyd oherwydd ein bod wedi ei gwneud yn arferiad i wneud pethau yn ein ffordd ein hunain. Mae Duw yn twyllo'r math hwn o bobl i bwynt lle mae'n eu melltithio. Yn Llyfr Eseia 30, mae'n dweud gwae wrth y plant gwrthryfelgar; y rhai sy'n cymryd cyngor ond nid ohonof fi ac yn dyfeisio cynlluniau ond nid o fy ysbryd. Y foment rydyn ni'n gadael Duw allan o'n sefyllfa, ni fyddai'n gorfodi ei hun ar unrhyw ddyn. Am y rheswm hwn, mae'n hwylus ceisio arweiniad gan Dduw bob amser.

Yn fwy felly yn llyfr Diarhebion 16:24, mae’r ysgrythur yn cofnodi bod yna ffordd sy’n gweld yn iawn i ddyn ond ei ddiwedd yw dinistr. Mae ein harweinwyr yn dal i gymryd i lawr lôn yr addewidion a fethwyd a llwyddiannau afrealistig i gyd oherwydd nad yw eu cynlluniau yn cydymffurfio â meddwl Duw ar eu cyfer.
Rhaid inni hefyd weddïo dros genedl Rwanda i Dduw gryfhau eu llywodraeth er mwyn gallu curo baich y bobl yn enwedig gyda'r ffaith bod ganddyn nhw ddibyniaeth fawr ar eu llywodraeth i oroesi.

GWEDDI AM ECONOMI RWANDA

Efallai ei bod yn ymddangos yn anffodus iawn bod gan y genedl ychydig o adnoddau naturiol wedi'u dyrannu iddynt a allai eu hamddifadu o lawer o fuddion economaidd. Fodd bynnag, nid yw Duw yn gwneud pethau heb bwrpas. Rhaid ei fod wedi eu gwneud felly am resymau penodol ac wedi atodi eu mantais gymharol eu hunain trwy ryw fodd arall.
Felly mae'n golygu bod angen i ni weddïo dros genedl Rwanda y bydd Duw yn eu llenwi â gwybodaeth Ei ewyllys dros eu heconomi fel y mae wedi'i ysgrifennu yn Colosiaid 3. Pan fydd hyn yn digwydd bydd yn cynyddu lefel eu ffrwythlondeb economaidd i'r pwynt. lle gall cenhedloedd eraill eu galw'n fendigedig.

GWEDDI I DDINASYDDION RWANDA

Rhaid i ni weddïo dros ddinasyddion pob cenedl gan gynnwys Rwanda oherwydd bod eu goroesiad yn dibynnu arno, yr unig gwlwm sydd wedi bod yn cadw unrhyw gymdeithas gyda'i gilydd yw gweithgaredd ysbrydol y maen nhw'n cymryd rhan ynddo. Mae gweddi yn un o weithgareddau o'r fath a hyd yn oed yn un fawr sy'n cael ei chynnwys gan cenhedloedd sy'n eu sefydlu ac yn eu helpu i oroesi trwy ddinasyddion.

Yn seiliedig ar ffaith, mae pobl Rwanda yn digwydd bod yn ddioddefwyr mawr o ddiweithdra ymhlith pobl ifanc. Mae hyn ynddo'i hun yn ddiffyg mawr a all eni pob math o weithredoedd digyfraith. Felly mae angen i ni weddïo drostyn nhw, felly mae angen i ni weddïo drostyn nhw y bydd Duw yn dangos ei drugaredd iddyn nhw (Rhufeiniaid 9) a chymryd yr iau honno oddi arnyn nhw, er mwyn iddyn nhw allu byw yn foesol unionsyth gan roi gogoniant i'w enw.

GWEDDI AM YR EGLWYS YN RWANDA

Mae mwyafrif y rhai yn Rwanda yn Gristnogion, mewn geiriau eraill, maen nhw'n cynrychioli rhan fawr o'r gorlan ymhlith gweddill y byd. Mae hyn yn golygu, pa bynnag ddiffygion sydd ganddyn nhw, sy'n siarad i raddau helaeth am gorff Crist, dyma pam y dylai gweddïo drostyn nhw fod yn brif flaenoriaeth i ni.
Dylem hefyd weddïo y bydd yr ysbryd Sanctaidd sy'n gynorthwyydd i'r Eglwys, yn eu helpu a'u tywys i bob gwirionedd am eu bywydau, eu cenedl a'r Eglwys gyfan.

Hefyd mae ar bobl Rwanda angen i'w llygaid gael eu goleuo fel eu bod yn gallu deall ysgrythurau (Eff 1). Mae prif achos gorboblogi yn eu cenedl yn deillio o ddehongliad anghywir o’r ysgrythurau, gan fod y bobl hyn yn credu mai lluosi o ran cael gormod o blant yw ewyllys Duw am eu bywydau.

PWYNTIAU GWEDDI

1). Dad, yn enw Iesu, diolch am eich trugaredd a'ch cariadusrwydd sydd wedi bod yn cynnal y genedl hon ers annibyniaeth hyd ddyddiad - Galarnadau. 3:22

2). Dad, yn enw Iesu, gadewch i unigolion sydd mewn sefyllfa ddwyfol yn unig gymryd teyrnasiadau arweinyddiaeth yn y genedl hon ar bob lefel o hyn ymlaen - Daniel. 4:17

3). Dad, yn enw Iesu, diolch i chi am siomi dyfeisiau'r drygionus yn erbyn llesiant y genedl hon ar bob pwynt hyd yn hyn - Job. 5:12

4). Dad, yn enw Iesu, diolch am osod mewn aflonyddwch bob gang o uffern yn erbyn twf eglwys Crist yn y genedl hon - Mathew. 16:18

5). Mae Tad, yn enw Iesu, yn prysuro'ch dialedd ar elynion heddwch a chynnydd y genedl hon a gadael i ddinasyddion y genedl hon gael eu hachub rhag holl ymosodiadau'r drygionus - Salm. 94: 1-2

6). Mae Tad, yn enw Iesu, yn ad-dalu gorthrymder i bawb sy'n poeni heddwch a chynnydd y genedl hon hyd yn oed wrth i ni weddïo nawr - 2 Thesaloniaid. 1: 6

7). Dad yn enw Iesu a chan y doethineb oddi uchod, symudwch y genedl hon yn ei blaen ym mhob maes a thrwy hynny adfer ei hurddas coll. -Ecclesiastes.9: 14-16

8). Dad yn enw Iesu, anfonwch help oddi wrthym uchod a fydd yn arwain at gynnydd a datblygiad y genedl hon –Palm. 127: 1-2

9). Dad, yn enw Iesu, anfonwch arweinwyr atom gyda'r sgiliau a'r uniondeb gofynnol a fydd yn arwain y genedl hon allan o'r coed - Salm 78:72

10). Tad, yn enw Iesu, safle dynion a menywod wedi eu cynysgaeddu â doethineb Duw mewn lleoedd awdurdod yn y wlad hon, a thrwy hynny yn tywys y genedl hon yn newydd i deyrnas heddwch a ffyniant- Genesis. 41: 38-44

11). Mae Tad, yn enw Iesu, yn prysuro'ch dialedd ar elynion heddwch a chynnydd y genedl hon a gadael i ddinasyddion y genedl hon gael eu hachub rhag holl ymosodiadau'r drygionus - Salm. 94: 1-2

12). Mae Tad, yn enw Iesu, yn ad-dalu gorthrymder i bawb sy'n poeni heddwch a chynnydd y genedl hon hyd yn oed wrth i ni weddïo nawr - 2 Thesaloniaid. 1: 6

13). Dad, yn enw Iesu, gadewch i bob gang yn erbyn twf ac ehangiad parhaus eglwys Crist yn Rwanda gael ei falu'n barhaol - Mathew. 21:42

14). Dad, yn enw Iesu, gadewch i ddrygioni’r drygionus yn erbyn y genedl hon ddod i ben hyd yn oed wrth i ni weddïo nawr - Salm. 7: 9

15). Dad, yn enw Iesu, gwyntyllwch eich dicter ar holl gyflawnwyr llofruddiaethau dieisiau yn y genedl hon, wrth i chi lawio ar bob un ohonyn nhw dân, brwmstan a thymestl erchyll, a thrwy hynny roi gorffwys parhaol i ddinasyddion y genedl hon - Salm. 7:11, Salm11: 5-6

16). Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n gorchymyn achub Rwanda rhag pwerau'r tywyllwch sy'n ymgiprys yn erbyn ei thynged - Effesiaid. 6:12

17). Dad, yn enw Iesu, rhyddhewch eich offerynnau marwolaeth a dinistr yn erbyn pob asiant y diafol a osodwyd i ddinistrio tynged ogoneddus y genedl hon - Salm 7:13

18). Dad, trwy waed Iesu, rhyddhewch dy ddialedd yng ngwersyll yr annuwiol ac adfer ein gogoniant coll fel cenedl. -Isaiah 63: 4

19). Dad yn enw Iesu, gadewch i bob dychymyg drwg yr annuwiol yn erbyn y genedl hon ddisgyn ar eu pennau eu hunain, gan arwain at ddatblygiad y genedl hon - Salm 7: 9-16

20). Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n dyfarnu barn gyflym yn erbyn pob grym sy'n gwrthsefyll twf a datblygiad economaidd y genedl hon - Pregethwr. 8:11

21). Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n dyfarnu troi goruwchnaturiol i'n cenedl Rwanda. - Deuteronomium. 2: 3

22). Dad, trwy waed yr oen, rydyn ni'n dinistrio pob grym marweidd-dra a rhwystredigaeth sy'n milwrio yn erbyn datblygiad ein cenedl Rwanda. - Exodus 12:12

23). Dad yn enw Iesu, rydyn ni'n dyfarnu ailagor pob drws caeedig yn erbyn tynged Rwanda. -Datganiad 3: 8

24). Dad yn enw Iesu a chan y doethineb oddi uchod, symudwch y genedl hon yn ei blaen ym mhob maes a thrwy hynny adfer ei hurddas coll. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Dad yn enw Iesu, anfonwch help oddi wrthym uchod a fydd yn arwain at gynnydd a datblygiad y genedl hon –Palm. 127: 1-2

26). Dad, yn enw Iesu, cyfod ac amddiffyn y gorthrymedig yn Rwanda, felly gellir rhyddhau'r wlad rhag pob math o anghyfiawnder. Salm. 82: 3

27). Mae tad, yn enw Iesu, yn goresgyn teyrnasiad cyfiawnder a thegwch yn Rwanda er mwyn sicrhau ei thynged ogoneddus. - Daniel. 2:21

28). Dad, yn enw Iesu, dewch â'r holl ddrygionus o flaen eu gwell yn y genedl hon a thrwy hynny sefydlu ein heddwch parhaol. - Diarhebion. 11:21

29). Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n dyfarnu goresgyniad cyfiawnder yn holl faterion y genedl hon a thrwy hynny sefydlu heddwch a ffyniant yn y wlad. - Eseia 9: 7

30). Dad, trwy waed Iesu, gwared Rwanda o bob math o anghyfreithlondeb, a thrwy hynny adfer ein hurddas fel cenedl. -Ecclesiastes. 5: 8, Sechareia. 9: 11-12

31). Dad, yn enw Iesu, gadewch i'ch heddwch deyrnasu yn Rwanda ar bob cyfrif, wrth i chi dawelu pawb sy'n cyflawni aflonyddwch yn y wlad. -2Thessaloniaid 3:16

32). Dad, yn enw Iesu, rhowch arweinwyr inni yn y genedl hon a fydd yn tywys y genedl i feysydd mwy o heddwch a ffyniant. -1 Timotheus 2: 2

33). Dad, yn enw Iesu, caniatewch orffwys cyffredinol i Rwanda a gadewch i hyn arwain at ddatblygiad a ffyniant cynyddol. - Salm 122: 6-7

34). Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n dinistrio pob math o aflonyddwch yn y genedl hon, gan arwain at ein twf a'n datblygiad economaidd. -Palm. 46:10

35). Dad, yn enw Iesu, gadewch i'ch cyfamod heddwch gael ei sefydlu dros y genedl hon yn Rwanda, a thrwy hynny ei throi yn destun cenfigen at y cenhedloedd. -Eseciel. 34: 25-26

36) .; Dad, yn enw Iesu, gadewch i achubwyr godi yn y wlad a fydd yn achub enaid Rwanda rhag dinistr- Obadiah. 21

37). Dad, yn enw Iesu, anfonwch arweinwyr atom gyda'r sgiliau a'r uniondeb gofynnol a fydd yn arwain y genedl hon allan o'r coed - Salm 78:72

38). Tad, yn enw Iesu, safle dynion a menywod wedi eu cynysgaeddu â doethineb Duw mewn lleoedd awdurdod yn y wlad hon, a thrwy hynny yn tywys y genedl hon yn newydd i deyrnas heddwch a ffyniant- Genesis. 41: 38-44

39). Dad, yn enw Iesu, gadewch i unigolion sydd mewn sefyllfa ddwyfol yn unig gymryd teyrnasiadau arweinyddiaeth yn y genedl hon ar bob lefel o hyn ymlaen - Daniel. 4:17

40). Dad, yn enw Iesu, codwch arweinwyr doeth yn y wlad hon y bydd y rhwystrau sy'n sefyll yn erbyn heddwch a chynnydd y genedl hon trwy eu llaw yn cael eu tynnu allan o'r ffordd- Pregethwr. 9: 14-16

41). Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n dod yn erbyn ffrewyll llygredd yn Rwanda, a thrwy hynny yn ailysgrifennu stori'r genedl hon- Effesiaid. 5:11

42). Dad, yn enw Iesu, gwared Rwanda o ddwylo arweinwyr llygredig, a thrwy hynny adfer gogoniant y genedl hon- Diarhebion. 28:15

43). Dad, yn enw Iesu, codwch fyddin o arweinwyr sy'n ofni Duw yn y genedl hon, a thrwy hynny adfer ein hurddas fel cenedl- Diarhebion 14:34

44). Dad, yn enw Iesu, gadewch i ofn Duw ddirlawn hyd a lled y genedl hon, a thrwy hynny dynnu cywilydd a gwaradwydd oddi wrth ein cenhedloedd - Eseia. 32: 15-16

45). Dad, yn enw Iesu, trowch eich llaw yn erbyn gwrthwynebwyr y genedl hon, sy'n rhwystro'r ffordd ymlaen at ein twf a'n datblygiad economaidd fel cenedl - Salm. 7: 11, Diarhebion 29: 2

46). Dad, yn enw Iesu, adfer economi’r genedl hon yn naturiol a gadael i’r wlad hon gael ei llenwi â chwerthin eto - Joel 2: 25-26

47). Dad, yn enw Iesu, dewch â diwedd ar wae economaidd y genedl hon a thrwy hynny adfer ei gogoniant yn y gorffennol - Diarhebion 3:16

48). Mae Tad, yn enw Iesu, yn torri'r gwarchae dros y genedl hon, a thrwy hynny derfynu ein cythrwfl gwleidyddol oesol - Eseia. 43:19

49). Rhyddhaodd Tad, yn enw Iesu, y genedl hon yn rhydd o ffrewyll diweithdra trwy droi tonnau chwyldro diwydiannol yn y tir -Palm.144: 12-15

50). Dad, yn enw Iesu, codwch arweinwyr gwleidyddol yn y genedl hon a fydd yn tywys Rwanda i deyrnas newydd o ogoniant- Eseia. 61: 4-5

51). Dad, yn enw Iesu, gadewch i dân yr adfywiad barhau i losgi ar draws hyd ac anadl y genedl hon, gan arwain at dwf goruwchnaturiol yr eglwys - Sechareia. 2: 5

52). Dad, yn enw Iesu, gwnewch yr eglwys yn Rwanda yn sianel o adfywiad ar draws cenhedloedd y ddaear - Salm. 2: 8

53). Dad, yn enw Iesu, gadewch i sêl yr ​​Arglwydd barhau i yfed calonnau Cristnogion ar draws y genedl hon, a thrwy hynny gymryd mwy o diriogaethau i Grist yn y wlad -John.2: 17, Ioan. 4:29

54). Dad, yn enw Iesu, trowch bob eglwys yn y genedl hon yn ganolfan adfywiad, a thrwy hynny sefydlu goruchafiaeth y saint yn y wlad - Micah. 4: 1-2

55). Mae Tad, yn enw Iesu, yn dinistrio pob grym sy'n milwrio yn erbyn twf yr eglwys yn Rwanda, a thrwy hynny arwain at dwf ac ehangu pellach - Eseia. 42:14

56). Dad, yn enw Iesu. gadewch i etholiadau 2020 yn Rwanda fod yn rhydd ac yn deg a gadael iddo fod yn ddi-rym o drais etholiadol drwyddo draw - Job 34:29

57). Mae Tad, yn enw Iesu, yn gwasgaru pob agenda o’r diafol i rwystro’r broses etholiadol yn yr etholiadau sydd i ddod yn Rwanda- Eseia 8: 9

58). Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n gorchymyn dinistrio pob dyfais o ddynion drwg i drin etholiadau 2020 yn Rwanda-Job 5:12

59). Dad, yn enw Iesu, bydded gweithrediadau di-hitch trwy gydol proses etholiadol 2021, a thrwy hynny sicrhau heddwch yn y wlad- Eseciel. 34:25

60). Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n dod yn erbyn pob math o gamymddwyn etholiadol yn yr etholiadau sydd ar ddod yn Rwanda, a thrwy hynny osgoi argyfwng ar ôl yr etholiad - Deuteronomium. 32: 4.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR
erthygl flaenorolGWEDDI AM GENEDL KENYA
erthygl nesafGWEDDI AM GENEDL MAURITIUS
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.