Pwyntiau Gweddi Er Gras a Thrugaredd

2
13234
Pwyntiau gweddi am drugaredd ddwyfol

 

Hebreaid 4: 15 16-
Hebreaid 4:15 Oherwydd nid oes gennym archoffeiriad na ellir ei gyffwrdd â theimlad ein gwendidau; ond cafodd ei demtio ym mhob pwynt fel yr ydym ni, eto heb bechod.
Hebreaid 4:16 Gadewch inni felly ddod yn eofn at orsedd gras, er mwyn inni gael trugaredd, a dod o hyd i ras i helpu yn amser yr angen.

Gweddi yn fodd o gyfathrebu â'n Tad nefol. Mewn bywyd, mae cyfathrebu'n wirioneddol bwysig. Pan fydd toriad yn y gadwyn gyfathrebu â'n Tad nefol, daw'r diafol a'r cyhuddwr i mewn heb lawer o ymdrech.
Bydd yr erthygl hon yn ein dysgu am bwyntiau gweddi ar gyfer Gras a Thrugaredd. Grace a Mercy yn biler yr adeiladir adeilad ein ffydd fel Cristnogion arno. Trwy Grist Iesu, rydyn ni'n ennill bywyd o ras ac yn sicrhau Trugaredd trwy Grist Iesu. Yn wahanol i gyfraith boblogaidd karma a oedd yn arddel theori rhoi a chymryd, mae Grace, yn fendith ddigyfnewid, hynny yw, bendith neu ffafr na weithiodd rhywun. Tra trugaredd yw'r tynerwch, y caredigrwydd, y ffafr neu'r fendith y mae rhywun yn ei derbyn yn lle barn greulon. Mae Gras a Thrugaredd yn eithaf amlwg i Dduw ein tad nefol, oherwydd ei drugaredd ar ddynolryw, anfonodd Ei unig fab anedig i ddod i farw dros ein pechodau, fel y gallwn gael ein hachub trwy ras trwyddo Ef.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

PAM MAE GRACE A MERCY FEL PWYSIG?

Mae llyfr Rhufeiniaid 9: 15-16, yn egluro pwysigrwydd Trugaredd Duw. Ailadroddodd y gyfran honno o'r Beibl bwysigrwydd Trugaredd. Dywed y Beibl nad ohono ef sy'n lladd ac yn rhedeg, ond o Dduw sy'n dangos Trugaredd. Mae hynny'n golygu nad yw gweithredoedd ein dwylo yn ddigonol ar gyfer ffyniant, nid yw ein cyfiawnder yn feincnod ar gyfer ein hiachawdwriaeth. Dywed y Beibl nad ydym bellach yn cael ein melltithio gan y gyfraith ond yn cael ein hachub gan Grace. Mae Rhufeiniaid 6:14 yn esbonio bod y cysyniad o'n ffydd a'n hiachawdwriaeth yn bosibl trwy ras Duw trwy Iesu Grist.
A barnu yn ôl yr holl ffeithiau hyn, gall rhywun ddatgelu pwysigrwydd Gras a Thrugaredd.
Rydym wedi llunio rhestr o Bwyntiau Gweddi dros ras a Thrugaredd yn feirniadol y dylai pob credadun eu dweud wrth Dduw bob dydd.

PWYNTIAU GWEDDI

1. Dad Arglwydd, diolch i ti am dy ras toreithiog droson ni, diolch am y Trugaredd yr wyt ti wedi'i ddangos i mi fel credadun trwy Grist Iesu. Trwy eich Gras a'ch Trugaredd nad wyf yn cael fy nifetha, diolch, Dad.

2. Dad Arglwydd, diolch am rodd Iesu Grist. Gwnaethpwyd ein hiachawdwriaeth a'n prynedigaeth yn bosibl gan Grist Iesu, diolch am yr anrheg ryfeddol hon a roddwyd i ddynolryw.

3. Dad Arglwydd, bydded i'ch Trugaredd sy'n siarad yn lle barn barhau i siarad drosof trwy gydol fy arhosiad ar y ddaear.

4. Gan eich Arglwydd Trugaredd, achub fi rhag magl cyhuddwr, na fydded i mi gael fy nghondemnio gan farn fy nghyhuddwr.

5. Dad Arglwydd, dywed y Beibl gadewch i'r sawl sy'n meddwl ei fod yn sefyll i gymryd sylw rhag iddo gwympo. Arglwydd trwy dy ras, cadw fi i sefyll gyda ti tan y diwedd. Helpa fi i sefyll mewn ffydd, peidiwch â gadael i mi ei fethu.

6. Dad Nefol, gwnaeth y Beibl inni ddeall nad yr hwn sy'n lladd neu'n rhedeg ond o Dduw sy'n dangos Trugaredd. O ran fy ymdrechion, gadewch i'ch Trugaredd siarad drosof. Arglwydd Dduw, bob drws caeedig yn erbyn fy llwyddiant a'm ffyniant, bydded iddynt fod yn agored trwy Trugaredd.

7. Arglwydd Dduw, paid â gadael imi gael fy difetha gan bechod. Mae eich Gras wedi cael ei wneud yn ddigonol, helpwch fi i oresgyn pechod trwy eich Gras, cynysgaeddwch fi â'r Gras i bechu cymaint mwy.

8. Dad Arglwydd, rwy'n ceisio maddeuant fy mhechodau ac anwireddau. Dywed eich gair hyd yn oed os yw fy mhechod mor goch ag ysgarlad; fe'u gwneir yn wynnach na'r eira. Gofynnaf, trwy eich Gras, i chi lanhau a golchi fi oddi wrth fy mhechod.

9. Dad Arglwydd, helpwch fi i wrando ar eich cyfarwyddiadau bob amser, rhowch y Gras i mi wrando ar eich cyfarwyddebau bob amser. Nid wyf am wneud unrhyw beth yn seiliedig ar fy ngreddf farwol mwyach, helpwch fi i ufuddhau i chi, hyd yn oed os yw'r cyfarwyddyd yn edrych yn dwp ar ddynion, helpwch fi i ufuddhau.

10. Dad Arglwydd, Trwy dy drugaredd a gras, caniatâ fi yn ôl dymuniad fy nghalon. Nid oes unrhyw beth wedi'i guddio yn eich golwg, rydych chi'n gwybod fy nerth a'm gwendidau, rhowch gywirdeb i'm hanghenion heddiw.

11. Dad Nefol, trwy dy ras, helpa fi i sefyll prawf amser. Peidiwch â gadael i dreialon, gorthrymderau a demtasiwn fy ysgubo i ffwrdd o'ch presenoldeb. Helpwch fy ffydd i dyfu ynoch chi a chi yn unig.

12. Dad Arglwydd, ti yw crëwr pob peth, gadewch i belydr o'ch goleuni toreithiog dreiddio i dywyllwch trwchus fy anghenion ynoch chi. Gan eich Arglwydd Grace, helpwch i gynyddu lefel fy ysbrydolrwydd.

13. Dad Arglwydd, deallaf mai pwrpas ein bodolaeth fel credadun yw ennill mwy o eneidiau i'r Deyrnas. Rho imi y gras i bregethu newyddion da eich geiriau i'r anghredinwyr. Trwy eich Trugaredd, helpwch nhw i ddod i'ch gwireddu, gadewch iddyn nhw wybod mai Duw yn gyffredinol ydych chi a chi yn unig.

14. Arglwydd Dduw, atolwg i ti wella i mi heneiddio ynot ti. Rho imi’r gras i beidio â chael fy ysgwyd gan arwyddion a thynnu sylw’r amser gorffen hwn. Helpa fi Arglwydd i gyrraedd fy ninesydd nefol yn fuddiol trwy Grist Iesu.

15. Arglwydd Nefol, mae dy air yn dweud y dylem weddïo er daioni Jerwsalem, y bydd y rhai sy'n ei charu yn ffynnu. Arglwydd Dduw, helpwch Nigeria i sefyll ar ei thraed eto. Adfer i'r wlad hon daioni da'r nefoedd. Gadewch i'ch golau o wirionedd, tryloywder a chariad gysgodi'r holl ddynion yng nghoridor pŵer.

16. Arglwydd Dduw trwy dy ras a thrugaredd, helpa fi i gael ysbryd maddau. Rwy’n deall bod natur dyn yn un greulon, ond helpwch eich Ysbryd Glân i dyfu ynof y byddaf yn maddau i bob un sydd wedi cyflawni erchyllter yn fy erbyn.

 


SYLWADAU 2

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.