100 Gweddi Bwerus Am Iachau

5
10277

Salmau 103:3:
3 Pwy sy'n maddau dy holl anawsterau; sy'n heleiddio eich holl afiechydon;

Rydyn ni'n gwasanaethu Duw sydd â diddordeb yn ein lles yn y pen draw, sy'n cynnwys eich iachâd. Mae Duw yn ein caru ni yn fawr iawn a bydd Ef bob amser yn ein hiacháu pan ofynnwn iddo mewn gweddïau. Heddiw, rydyn ni'n mynd i fod yn rhan o 100 gweddi bwerus am iachâd. Mae'r gweddïau hyn yn bwerus oherwydd eu bod yn seiliedig ar eiriau ac wedi'u hysbrydoli yn ysgrythurol. Ar hyd a lled gweinidogaeth ddaearol Iesu, Treuliodd lawer o amser yn iacháu'r cleifion, yn codi'r meirw ac yn bwrw allan gythreuliaid, Actau 10:38. Talodd Iesu’r pris eithaf am ein hiachau, cymerodd arno’i hun ein holl afiechydon a chlefydau a’u hoelio ar y groes.Isaiah 53: 4, Mathew 8:17. Talodd Iesu’r pris am ein hiachau, felly ni chaniateir i salwch fod yn eich corff. Ni chaniateir i chi ddioddef salwch a chlefydau. Heddiw wrth inni ymgysylltu â'r weddi bwerus hon am iachâd, bydd pob salwch yn eich bywyd yn dadfeilio am byth yn enw Iesu.

Grym Ffydd Er Iachau

Er mwyn inni gael ein hiacháu, rhaid inni ddeall bod Duw yn gweithredu ym myd ffydd, hynny yw rhaid inni gredu yn ei rinweddau iachaol er mwyn inni gael ein hiacháu. Hyd nes y bydd ein ffydd yn ei lle, efallai na fydd pŵer iachâd Duw yn gweithio'n effeithiol yn eich bywyd. Roedd pawb a iachaodd Duw yn y Beibl yn ymarfer eu ffydd yng ngrym iachaol Duw. Roedd Iesu bob amser yn dweud wrthyn nhw, “mae eich ffydd wedi eich gwneud chi'n gyfan”, Luc 17:19, Marc 5:34, Luc 8:48. Ein Ffydd yw'r grym magnetig sy'n denu pŵer Duw i'n cyfeiriad.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Gweddi Ffydd Am Iachau

Er mwyn mwynhau pŵer iachâd Duw, rhaid inni ddysgu gweddïo gweddi ffydd. Gweddi awdurdodol yw gweddi ffydd. Yn y weddi hon, rydych chi'n gorchymyn i'r salwch yn eich corff ddod allan yn enw Iesu. Mae pob salwch yn weithrediad gan y diafol, felly pan ydych chi'n gweddïo gweddi ffydd i iacháu'r sâl, rhaid i chi orchymyn y salwch hwnnw yn enw Iesu. Ffoniwch y salwch yn ôl enw a'i geryddu yn enw Iesu. Ni all unrhyw salwch rydych chi'n ei faldodi a'i oddef byth adael eich corff, beth bynnag rydych chi'n ei oddef, ni allwch chi derfynu, stopio maldodi salwch yn eich corff, eu gwrthod a gorchymyn iddyn nhw ddod allan o'ch corff yn enw Iesu. Pan ddaw at eich iachâd, byddwch o ddifrif a byddwch yn dreisgar yn ei gylch. Pan fydd y diafol yn gweld eich ffydd, bydd yn gwyro o'ch bywyd ar unwaith. Wrth ichi gymryd rhan yn y weddi bwerus hon am iachâd, ymgysylltwch â ffydd dreisgar a gwrthsefyll ysbryd llesgedd o'ch bywyd yn enw Iesu. Rwy'n gweld Duw yn perffeithio'ch iachâd yn enw jesws.

Gweddïau

1. Pob pŵer, sy'n bwriadu lladd, dwyn a dinistrio fy nghorff, fy rhyddhau trwy dân, yn enw Iesu.

2. Pob ysbryd blinder, rhyddha fi, yn enw Iesu.

3. Pob ysbryd gorbwysedd, dewch allan o fy nghorff â'ch holl wreiddiau, yn enw Iesu.

4. Pob caethiwed o ysbrydion diabetig, yn cael ei dorri gan dân, yn enw Iesu.

5. Unrhyw bŵer drwg, sy'n rhedeg trwy fy nghorff, rhyddhewch eich gafael, yn enw Iesu.

6. Mae pob pŵer drwg, gan fachu ar fy ymennydd, yn fy rhyddhau, yn enw Iesu.

7. Pob ysbryd gyda tentaclau yn symud o gwmpas yn fy nghorff, dewch allan trwy dân, yn enw Iesu.

8. Pob ysbryd meigryn a chur pen, dewch allan trwy dân, yn enw Iesu.

9. Mae pob ysbryd tywyll, gan weithio yn erbyn teyrnas Dduw yn fy mywyd, yn dod allan trwy dân, yn enw Iesu.

10. Mae pob pŵer, gan weithio ar fy llygaid a lleihau fy ngweledigaeth, yn cael ei ddileu yn llwyr, yn enw Iesu.

11. Pob cythraul o ddiffyg inswlin, gwyro oddi wrthyf gan dân, yn enw Iesu.

12. Pob ysbryd gorbwysedd, rhyddhewch fy iau, yn enw Iesu.

13. Pob pŵer drwg, gan gynllunio i dwyllo fy nghoes, rwy'n eich claddu yn fyw, yn enw Iesu.

14. Pob ysbryd gorbwysedd, rhyddhewch fy mhledren, yn enw Iesu.

15. Pob ysbryd o droethi gormodol, rhyddha fi, yn enw Iesu.

16. Pob ysbryd gorbwysedd, rhyddhewch fy nghroen a'm clustiau, yn enw Iesu.

17. Pob ysbryd cosi, gwyro oddi wrthyf, yn enw Iesu.

18. Pob ysbryd gorbwysedd, rhyddhewch fy ysgyfaint, yn enw Iesu.

19. Pob ysbryd gorbwysedd, rhyddhewch fy ardaloedd atgenhedlu, yn enw Iesu.

20. Rwy'n rhyddhau fy hun o bob ysbryd cysgadrwydd, blinder a nam ar eu golwg; Rwy'n eich rhwymo a'ch bwrw allan, yn enw Iesu.

21. Pob ysbryd llesgedd, gan gynhyrchu blinder, rhyddhewch eich gafael, yn enw Iesu.

22. Pob ysbryd o syched a newyn gormodol, rwy'n eich rhwymo a'ch bwrw allan, yn enw Iesu.

23. Rwy'n rhwymo pob ysbryd o golli pwysau, yn enw Iesu.

24. Rwy'n rhwymo pob ysbryd o frechau, yn enw Iesu.

25. Rwy'n rhwymo pob ysbryd o iachâd araf o doriadau a chleisiau, yn enw Iesu.

26. Rwy'n rhwymo pob ysbryd o wlychu gwelyau, yn enw Iesu.

27. Rwy'n rhwymo pob ysbryd o ehangu'r afu, yn enw Iesu.

28. Rwy'n rhwymo pob ysbryd o glefyd yr arennau, yn enw Iesu.

29. Rwy'n rhwymo pob ysbryd rhwystr, yn enw Iesu.

30. Rwy'n rhwymo pob ysbryd o galedu rhydwelïau, yn enw Iesu.

31. Rwy'n rhwymo pob ysbryd o ddryswch, yn enw Iesu.

32. Rwy'n rhwymo pob ysbryd argyhoeddiad, yn enw Iesu.

33. Rwy'n rhwymo pob ysbryd o golli ymwybyddiaeth, yn enw Iesu.

34. Rydych yn ysbryd ofn marwolaeth, yn gwyro oddi wrth fy mywyd, yn enw Iesu.

35. Rydych chi'n ddrwsiwr inswlin drwg, rhyddhewch eich gafael, yn enw Iesu.

36. Pob pŵer, gan ddinistrio inswlin yn fy nghorff, rwy'n eich rhwymo a'ch bwrw allan, yn enw Iesu.

37. Pob pŵer, gan rwystro'r cydgysylltiad rhwng fy ymennydd a'm ceg, rwy'n eich rhwymo a'ch bwrw allan, yn enw Iesu.

38. Pob ysbryd o boenydio, rhyddha fi, yn enw Iesu.

39. Pob pŵer, gan ymosod ar fy siwgr gwaed, rhyddhewch eich gafael, yn enw Iesu.

40. Rwy'n torri pob melltith o fwyta ac yfed gwaed o ddeg cenhedlaeth yn ôl ar ddwy ochr llinell fy nheulu, yn enw Iesu.

41. Pob drws, wedi'i agor i ysbrydion diabetig, yn agos at waed Iesu.

42. Pob clefyd gwaed a etifeddwyd, rhyddhewch eich gafael, yn enw Iesu.

43. Pob melltith gwaedlyd, torri, yn enw Iesu.

44. Pob melltith o dorri fy nghroen yn ddiarwybod, torri, yn enw Iesu.

45. Rwy'n rhwymo ac yn bwrw allan pob cythraul yn fy pancreas, yn enw Iesu.

46. ​​Unrhyw bwer, sy'n effeithio ar fy ngweledigaeth, rwy'n eich rhwymo, yn enw Iesu.

47. Pob saeth satanaidd yn fy mhibell waed, dewch allan trwy dân, yn enw Iesu.

48. Pob cythraul o strôc, dewch allan o fy mywyd â'ch holl wreiddiau, yn enw Iesu.

49. Pob ysbryd dryswch, rhyddhewch eich gafael dros fy mywyd, yn enw Iesu.

50. Unrhyw beth sy'n rhwystro fy ngallu i ddarllen a myfyrio ar air Duw, gael ei ddadwreiddio, yn enw Iesu.

51. Rwy'n rhwymo ac yn bwrw allan pob ysbryd o (argyhoeddiad - problemau yn yr abdomen - ofn - euogrwydd - anobaith - analluedd - parlys - anifail - gonestrwydd - chwyddo - straen - pryder - pryder - byddardod - pwysedd gwaed uchel - dinistrio cynhenid ​​- dinistrio'r arennau) , yn enw Iesu.

52. Rwy'n rhwymo ac yn bwrw allan ysbrydion cyfarwydd sy'n teithio trwy linellau gwaed teulu i'm cystuddio â gorbwysedd a salwch arall, yn enw Iesu.

53. Pob planhigfa ddrwg yn fy mywyd: Dewch allan â'ch holl wreiddiau yn enw Iesu! (Rhowch eich dwylo ar eich stumog a daliwch i ailadrodd yr ardal sydd wedi'i phwysleisio.)

54. Rwy'n pesychu ac yn chwydu unrhyw fwyd sy'n cael ei fwyta o fwrdd y diafol, yn enw Iesu. (Peswch a'u chwydu mewn ffydd. Prif y diarddel.)

55. Bydd yr holl ddeunyddiau negyddol, sy'n cylchredeg yn fy llif gwaed, yn cael eu gwagio, yn enw Iesu.

56. Rwy'n yfed gwaed Iesu. (Llyncwch yn gorfforol a'i yfed mewn ffydd. Daliwch ati i wneud hyn am beth amser.)

57. (Gosodwch un llaw ar eich pen a'r llall ar eich stumog neu'ch bogail a dechreuwch weddïo fel hyn): Tân yr Ysbryd Glân, llosgwch o ben fy mhen i wadn fy nhraed. (Dechreuwch sôn am bob organ yn eich corff; iau eich aren, coluddion, ac ati. Rhaid i chi beidio â rhuthro ar y lefel hon, oherwydd bydd y tân yn dod mewn gwirionedd, ac efallai y byddwch chi'n dechrau teimlo'r gwres).

58. Gwaed Iesu, gael ei drallwyso i'm pibellau gwaed; yn enw Iesu.

59. Mae pob asiant afiechyd yn fy ngwaed ac organau'r corff, yn marw, yn enw Iesu.

60. Fy ngwaed, gwrthod pob endid tramor drwg, yn enw Iesu.

61. Ysbryd Glân, siarad ymwared ac iachâd yn fy mywyd, yn enw Iesu.

62. Gwaed Iesu, siarad diflaniad i bob llesgedd yn fy mywyd.

63. Rwy'n dal gwaed Iesu yn eich erbyn ysbryd. . . (soniwch am yr hyn sy'n eich poeni). Mae'n rhaid i chi ffoi.

64. O Arglwydd, bydded dy law iachaol yn estyn allan ar fy mywyd yn awr.

65. O Arglwydd, bydded dy law wyrthiol yn estyn allan ar fy mywyd yn awr.

66. O Arglwydd, bydded dy law ymwared ar fy mywyd yn awr.

67. Rwy'n dirymu pob ymgysylltiad ag ysbryd marwolaeth, yn enw Iesu.

68. Rwy'n ceryddu pob lloches salwch, yn enw Iesu.

69. Rwy'n dinistrio gafael a gweithrediad salwch ar fy mywyd, yn enw Iesu.

70. Pob pen-glin o wendid yn fy mywyd, bwa, yn enw Iesu.

71. O Arglwydd, bydded fy negyddiaeth yn cael ei droi yn bositifrwydd.

72. Rwy'n gorchymyn marwolaeth ar unrhyw salwch mewn unrhyw ran o fy mywyd, yn enw Iesu.

73. Ni welaf fy salwch mwyach, yn enw Iesu.

74. Dad Arglwydd, bydded corwynt Duw yn gwasgaru pob llestr llesgedd a luniwyd yn erbyn fy mywyd, yn enw Iesu.

75. Mae pob ysbryd, gan rwystro fy iachâd perffaith, yn cwympo i lawr ac yn marw nawr, yn enw Iesu.

76. Dad Arglwydd, bydded i bob contractwr marwolaeth ddechrau lladd eu hunain, yn enw Iesu.

77. Dad Arglwydd, bydded i bob germ o wendid yn fy nghorff farw, yn enw Iesu.

78. Dad Arglwydd, bydded i bob asiant salwch sy'n gweithio yn erbyn fy iechyd ddiflannu, yn enw Iesu.

79. Pob ffynnon anghysur yn fy mywyd, sychwch nawr, yn enw Iesu.

80. Pob organ farw yn fy nghorff, derbyn bywyd nawr, yn enw Iesu.

81. Dad Arglwydd, bydded fy ngwaed yn cael ei drallwyso â gwaed Iesu i effeithio ar fy iechyd perffaith, yn enw Iesu.

82. Pob anhwylder mewnol, derbyn trefn, yn enw Iesu.

83. Pob llesgedd, dewch allan â'ch holl wreiddiau, yn enw Iesu.

84. Tynnaf yn ôl bob cydweithrediad ymwybodol ac anymwybodol â salwch, yn enw Iesu.

85. O Arglwydd, bydded corwynt Duw yn chwythu pob gwynt o wendid i ffwrdd.

86. Rwy'n rhyddhau fy nghorff o bob melltith llesgedd, yn enw Iesu.

87. O Arglwydd, bydded gwaed Iesu yn fflysio pob blaendal drwg o fy ngwaed.

88. Rwy'n gwella, pob organ o fy nghorff o bob allor ddrwg, yn enw Iesu.

89. Rwy'n tynnu corff yn ôl o drin pob caldron tywyllwch, yn enw Iesu.

90. Tân yr Ysbryd Glân, dinistriwch bob asiant ystyfnig afiechyd yn fy nghorff, yn enw Iesu.

91. Rwy'n arestio pob cythraul o glefyd angheuol, yn enw Iesu.

92. Rwy'n canslo pob proffwydoliaeth glinigol sy'n ymwneud â fy mywyd, yn enw Iesu.

93. Tân yr Ysbryd Glân, berwch bob gwendid allan o fy system, yn enw Iesu.

94. Rwy'n canslo pob dyfarniad dewiniaeth ar fy mywyd, yn enw Iesu.

95. O ddaear, chwydwch unrhyw beth sydd wedi'i gladdu y tu mewn i chi yn erbyn fy iechyd, yn enw Iesu.

96. Pob coeden y mae llesgedd wedi'i phlannu yn fy ngwaed, yn cael ei dadwreiddio gan dân, yn enw Iesu.

97. Pob saeth dewiniaeth, gwyro oddi wrth fy _ _ _ (llinyn asgwrn y cefn - dueg - bogail - calon - gwddf - llygaid - trwyn - pen), yn enw Iesu.

98. Rwy'n rhwymo pob presenoldeb drwg yn fy system (atgenhedlu, treulio, anadlol, nerfus, ysgerbydol, cyhyrol, cylchrediad y gwaed, endocrin, ysgarthol), yn enw Iesu.

99. Rwy'n torri asgwrn cefn ac yn dinistrio gwreiddyn pob ysbryd sy'n siarad yn fy erbyn, yn enw Iesu.

100. Dechreuwch ddiolch i Dduw am eich iachâd.

 


erthygl flaenorolGweddi Am Amddiffyn
erthygl nesaf80 Gweddi Gwaredigaeth O Gaethiwed Teulu
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

SYLWADAU 5

 1. Rwy’n cael fy mendithio’n fawr gan bwyntiau gweddi a ryddhawyd gennych yn fy post, gan edrych ymlaen am fwy.
  Cofiwch fi yn eich amser tawel gyda'r Arglwydd, am setliad cyfforddus a pharhaol, archwilio fy ngweledigaeth ar gyfer aseiniad y deyrnas, doethineb, gwybodaeth a dealltwriaeth, rhagoriaeth academaidd, iechyd da gyda bywyd hir. Bendithiwch chi syr.
  Eich mab ysbrydol; Cyril

 2. Diolch yn fawr am bostio'r weddi hon !!!

  Hoffwn ei gynnwys fel taflen mewn dosbarth y byddaf yn ei ddysgu ynghylch Iachau a Gwared yn yr Eglwys yn ystod ein Cymanfa Sanctaidd eleni.

  Cyfeiriaf at y weddi y daethoch oddi wrthych - Amen.

 3. Diolch gymaint am y gweddïau hyn syr. Rydw i eisiau mwy ohonyn nhw am fy nyfiant ysbrydol yng Nghrist os gwelwch yn dda. Mwy o ras a doethineb syr.

 4. Helo gweinidog am eich holl weddïau, roeddwn i wir angen fy mod i'n gwybod bod yr enimies yn ceisio fy maglu drosodd eto cadwch weddïau i mi ac mae fy mhlant yn gweddïo ein bod ni'n cael ein hamddiffyn a'n gorchuddio â gwaed jesws mae fy enw i yn dorothy dal i weddïo droson ….

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.