Y Weddi Effeithiol

1
9261

Marc 11:24:
24 Am hynny meddaf i chwi, Pa bethau bynnag a fynnoch, pan weddïwch, credwch eich bod yn eu derbyn, a bydd gennych hwy.

Gweddi gellir ei ddiffinio fel cyfathrebu uniongyrchol â Duw trwy ffydd, ynghylch materion eich bywyd. Gweddi yw'r cyfrwng sy'n ein cysylltu â'r goruwchnaturiol. Trwy weddi rydyn ni'n dweud wrth Dduw am faterion yn ein bywydau sy'n ein poeni. Nid gofyn am anghenion yn unig yw gweddi, rydyn ni hefyd yn canmol Duw trwy weddi, rydyn ni hefyd yn ei addoli trwy weddi. Fel credinwyr yng Nghrist, mae'n rhaid i ni ddeall nad ydyn ni'n gwasanaethu Duw sy'n storio gweddïau, yn hytrach rydyn ni'n gwasanaethu Duw sy'n ateb gweddïau. Mae Duw yn clywed ein gweddïau, a phan rydyn ni'n gweddïo arno mewn ffydd, mae'n ein hateb ni.

Gweddi yw un o asedau mwyaf y rhai a achubwyd. Dyma ein cyswllt cyfathrebu â Duw, ein Tad nefol. Yn anffodus, fodd bynnag, mae llawer naill ai ddim yn manteisio ar y fraint neu maen nhw'n mynd ati ar gam. Does ryfedd eich bod chi'n eu clywed nhw'n dweud, “Rydw i wedi bod yn gweddïo ers misoedd bellach, a heb ateb gan Dduw eto.” Mae Iago 4: 2-3 yn dweud wrthym y rheswm dros eu methiant: Chwi chwant, ac nid ydych wedi: yr ydych yn lladd, ac yn dymuno cael, ac na allwch ei gael: yr ydych yn ymladd ac yn rhyfela, eto nid ydych wedi gwneud hynny, oherwydd nid ydych yn gofyn. Gofynnwch, ac ni dderbyniwch, oherwydd yr ydych yn gofyn amiss…
Hyd nes y byddwch yn gwybod ystyr gweddi a sut i weddïo’n gywir, ni fyddwch byth yn rhydd o bwysau.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Er mwyn i'ch gweddïau gael eu hateb, rhaid i chi fynd at weddïau gyda'r gweithdrefnau cywir. Mae yna ffordd gywir i weddïo bob amser. A phan ddilynwch y ffordd iawn hon, ni all eich gweddïau ddianc rhag atebion ar unwaith. Mathew 6: 9-13, rhoddodd Iesu fodel o weddi effeithiol inni. Rydyn ni'n ei alw gweddi yr Arglwydd. I wybod mwy am sut i weddïo gan ddefnyddio model gweddi’r Arglwydd cliciwch yma. Os astudiwch weddi’r Arglwydd, fe welwch fod yn rhaid i bob gweddi ddechrau diolchgarwch, rhaid inni gydnabod goruchafiaeth Duw dros ein hamgylchiadau, yn ail rhaid inni gydnabod a gweddïo i deyrnas Dduw drechu yn ein byd. Mae gweddïo dros y deyrnas yn gweddïo i’r efengyl feddiannu’r byd, a thrwy hynny arwain at iachawdwriaeth eneidiau ledled y byd, yn drydydd rydyn ni nawr yn cyflwyno ein ceisiadau personol i’r Arglwydd, rhaid i ni fod yn benodol yn ein gweddïau, gan ddweud wrth yr Arglwydd beth rydyn ni am iddo wneud yn ein bywydau, yn bedwerydd, mae angen i ni weddïo am drugaredd hefyd, arnon ni ein hunain ac ar y rhai sydd wedi ein cam-drin, mae'n rhaid i ni ddysgu mewn gweddïau i faddau hyd yn oed fel mae Crist wedi maddau i ni, o'r diwedd rydyn ni'n gorffen ein gweddïau gyda diolchgarwch, gwerthfawrogi Duw am ateb ein gweddïau. Sylwch, heb i'ch ffydd fod yn ei lle, nid yw'r atebion i'ch gweddïau yn y golwg. Rhaid i chi weddïo gan gredu y bydd yr hyn rydych chi'n gofyn amdano yn ei dderbyn.

Nid yw gweddi yn gofyn am unrhyw driniaeth arall yn y nefoedd nag atebion. Nid oes gan Dduw lyfr cofnodion ar gyfer gweddïau, ac nid oes ganddo storfa ar eu cyfer chwaith. Maent naill ai'n cael eu hateb neu eu dychwelyd i'r anfonwr. Dyna'r rheswm nad yw llawer erioed wedi derbyn atebion i'w gweddïau. Ond o hyn ymlaen, fe'ch gwelaf yn defnyddio'r canllaw gweddi gwyrthiol hwn, fel y byddwch bob amser yn derbyn atebion bob tro y byddwch yn sefyll gerbron Duw mewn gweddi.

Gweddi yw anadl yr ysbryd adfywiedig. Yn union fel y mae pob perthynas gref yn ffynnu ar gynnal cyswllt cyfathrebu da iawn rhwng y partïon dan sylw, mae gweddi nid yn unig yn fodd i gael Duw i ymyrryd yn ein materion, ond mae'n gwella cryfder ein perthynas ag Ef, gan ei fod yn un o'r ffyrdd rydyn ni'n cymdeithasu ag Ef. Nid yw gweddi yn ddewisol i'r credadun oherwydd ei fod yn un o'n cyfrifoldebau cyfamod hanfodol. Dyna pam mae Gair Duw yn ceryddu ein bod ni’n gweddïo bob amser, Luc 18: 1, 1 Thesaloniaid 5:17

Grym Gweddi

Mae gweddi yn rym newid pwerus ym mywyd y credadun. Gyda gweddi, gallwn newid popeth. Gweddi yw'r unig ffordd y mae cristion yn cynhyrchu ac yn rhyddhau pŵer. Os ydych chi eisiau gweld pŵer Duw yn y gwaith, gweddïwch, os ydych chi am wrthsefyll y diafol, gweddïwch, os ydych chi am ddarostwng pwerau tywysogaethau a grymoedd y tywyllwch, gweddïwch, os ydych chi am fwynhau dwyfol iechyd a chyfanrwydd, gweddïwch, os ydych chi am weld twf ysbrydol, gweddïwch, os ydych chi am gael eich llenwi â'r Ghost sanctaidd , gweddïwch. Gweddi yw'r allwedd i'r goruwchnaturiol.

Bydd pob Cristion gweddïo bob amser yn gormesu'r diafol a'i asiantau. Yn llyfr Salmau 68: 1, dywedodd gair Duw, “bydded i Dduw godi a gadael i’w elynion gael eu gwasgaru” y gwir yw na fydd Duw yn codi yn eich sefyllfa chi, nes i chi Gyfodi mewn gweddïau. Mae ein Duw yn Dduw egwyddorion, ni fydd yn ymyrryd yn eich bywyd nes i chi alw arno mewn ffydd, mae'n Dduw hollalluog, ond dim ond lle y gelwir arno mewn gweddi, gweddi ffydd, y gwelir a phrofir ei bresenoldeb amlwg. . Mae gweddi yn arf dinistr torfol yn llaw'r credadun, pan ydych chi'n Gristion gweddigar, rydych chi'n berygl i'r diafol a theyrnas y tywyllwch. Felly, yr wyf yn codi tâl arnoch heddiw, beth bynnag yn eich bywyd y mae'r diafol yn ymgiprys â chi amdano, beth bynnag yr ydych yn mynd drwyddo heddiw, rwy'n eich annog i godi mewn gweddïau, ceryddu'r diafol a'i fwrw allan o'ch bywyd a'ch teulu am byth yn enw Iesu. Yma yn rayprayerguide bob dydd, mae gennym ni bwerus pwyntiau gweddi gall hynny eich helpu i dalu Rhyfela Ysbrydol bydd hynny'n rhoi goruchafiaeth ichi dros y diafol.

8 Buddion Gweddi.

Rydyn ni'n mynd i fod yn edrych ar 10 budd gweddi, yr hyn y mae credwr yn elwa ohono, pan fydd ef neu hi wedi ymrwymo i ffordd o fyw gweddïau.

1). Cymorth Uchod:

Salmau 121: 1-2:
1 Codaf fy llygaid i'r bryniau, ac oddi yno y daw fy nghymorth. 2 Daw fy nghymorth oddi wrth yr Arglwydd, a wnaeth nefoedd a daear.

Mae Gweddïau yn rhoi help i ni oddi uchod. Wrth weddïo, rydyn ni'n galw ar luoedd y Nefoedd i ddod i'n hachub. Ni all neb lwyddo mewn bywyd heb gymorth, ni all unrhyw nadolig ei wneud mewn bywyd heb weddïau. Gweddïau yw'r ffordd gyflymaf a sicr y gallwn sicrhau Cymorth gan Dduw, a phan fydd Duw yn eich helpu, ni all unrhyw ddyn eich atal mewn bywyd.

2). Sicrhewch Trugaredd:

Hebreaid 4: 16:
16 Gadewch inni felly ddod yn drwm at orsedd ras, er mwyn i ni gael garedigrwydd, a chael gafael ar gymorth er mwyn bodloni amser yr angen.

Ar allor gweddi, rydyn ni'n cael trugaredd, mae trugareddau Duw yn ddiamod, ond dim ond ar allor gweddïau y gellir eu derbyn. Os ydych chi am barhau i fwynhau cariad Duw a'i drugareddau tyner, sy'n newydd bob bore, ewch ato mewn gweddïau bob amser. Treuliwch amser o ansawdd gyda Duw yn ei bresenoldeb bob amser a bydd ei ddaioni a'i drugareddau yn eich dilyn yn barhaus holl ddyddiau eich bywyd. Bob tro rydyn ni'n dod at orsedd Duw mewn gweddïau, mae ei drugareddau a'i ras bob amser ar gael inni. Rwy'n gweddïo drosoch heddiw, na fydd eich bywyd gweddi byth yn rhedeg yn sych yn enw Iesu.

3). Ymyrraeth Angylaidd:

Actau 12: 5-11:
5 Cadwyd Pedr felly yn y carchar: ond gwnaed gweddi heb ddarfod yr eglwys wrth Dduw drosto. 6 A phan fyddai Herod wedi dod ag ef allan, yr un noson roedd Pedr yn cysgu rhwng dau filwr, wedi'i rwymo â dwy gadwyn: a'r ceidwaid cyn y drws yn cadw'r carchar. 7 Ac wele, angel yr Arglwydd a ddaeth arno, a golau yn tywynnu yn y carchar: a tharo Pedr ar yr ochr, a'i godi i fyny, gan ddweud, Cyfod i fyny yn gyflym. A syrthiodd ei gadwyni oddi ar ei ddwylo. 8 A dywedodd yr angel wrtho, Gwregyswch dy hun, a rhwym ar dy sandalau. Ac felly y gwnaeth. Ac efe a ddywedodd wrtho, Bwrw dy wisg amdanat, a dilyn fi. 9 Ac efe a aeth allan, ac a'i dilynodd; ac ni wyw ei fod yn wir a wnaethpwyd gan yr angel; ond yn meddwl ei fod yn gweld gweledigaeth. 10 Pan oeddent heibio i'r ward gyntaf a'r ail, daethant at y porth haearn sy'n arwain i'r ddinas; a agorodd iddynt ei hun: ac aethant allan, a phasio ymlaen trwy un stryd; ac ar unwaith ymadawodd yr angel oddi wrtho. 11 A phan ddaeth Pedr ato'i hun, dywedodd, "Nawr, gwn am sicrwydd, fod yr Arglwydd wedi anfon ei angel, ac wedi fy ngwared o law Herod, ac o holl ddisgwyliad pobl yr Iddewon."

Fel rheol, daw atebion i'n gweddïau atom gan Angels. Pryd bynnag y gweddïwn, mae angylion yn gweithio ar unwaith. Gweddïau yn amlwg yw'r ffordd sicr o weld ymyrraeth angylaidd. Mae angylion yr Arglwydd yn greaduriaid tanbaid, maen nhw'n bwerus, yn beryglus ac ni ellir eu hatal, pan rydyn ni'n gweddïo ar yr Arglwydd am unrhyw faterion sy'n ein poeni ni, mae angylion yr Arglwydd yn gweithredu ar unwaith. Ar hyd a lled y Beibl, gwelwn ymyrraeth angylaidd o ganlyniad i weddïau, isod mae rhai enghreifftiau:

i) Pedr, Actau 12: 5-8.

ii) Cornelius. Actau 10: 3

iii). Heseceia. 2 Brenhinoedd 19:35

iv) Daniel. Daniel 10:13

v). Jacob. Genesis 32: 22-31.

4). Gwaredigaeth o Gystuddiau:

Iago 5:13:
13 A oes unrhyw un yn eich plith yn gystuddiol? gadewch iddo weddïo. A oes unrhyw lawen? gadewch iddo ganu salmau.

Fe'n calonogir yn yr ysgrythurau i weddïo pan fyddwn yn gystuddiol. A oes unrhyw un yn eich plith yn gystuddiol? gadewch iddo weddïo. ” Nid, “… gadewch iddo grio…”, neu, “gadewch iddo wylio…” Mae hynny'n golygu bod disgwyl i unrhyw un sy'n cael ei gytew, ei boenydio neu ei iselhau weddïo am ymwared. Os ydych chi am weld yr iau honno ar eich bywyd yn torri, rhaid i chi weddïo. Os ydych chi am i'r lluoedd sy'n cyd-fynd â'ch tynged gael eu chwalu, gweddi yw grym y deyrnas a argymhellir ar gyfer eich ymwared.

Nid ydych yn cael eich geni am gystuddiau; fe'ch crëir i adlewyrchu gogoniant Duw, a gweddi yw'r hyn sydd ei angen i orfodi eich amlygiadau. Gweddi yw'r hyn rydych chi'n ei ddefnyddio i ryddhau'ch hun rhag holl gystuddiau'r gelyn ac i adfer eich harddwch yng Nghrist. Pan gystuddiwyd Hannah â diffrwythder, aeth i'r deml a gweddïo. Clywodd Duw hi a rhoi mab iddi (1 Sam. 1: 9-20). Felly, pa bynnag gystudd y mae'r diafol wedi'i roi yn eich corff, codwch i fyny a'u gweddïo yn enw Iesu

5). Cyflawni Proffwydoliaethau:

1 Timotheus 1:18:
18 Y cyhuddiad hwn yr wyf yn ei ymrwymo i ti, fab Timotheus, yn ôl y proffwydoliaethau a aeth o'ch blaen arnat, fel y byddi di wrthynt yn rhyfela rhyfela da;

Mae rhyfela gweddi yn ffordd sicr o gyflawni proffwydoliaethau. Os ydych chi am weld proffwydoliaethau'n cael eu cyflawni yn eich bywyd, rhaid i chi dalu rhyfela ysbrydol. Rhaid i chi weddïo'ch ffordd i gyflawni proffwydoliaethau. Dywedodd Duw nad yw'n golygu y dylech fynd i gysgu yn unig, mae llawer o Gristnogion wedi gwastraffu, wrth aros i broffwydoliaethau gael eu cyflawni. Nid ydych chi'n aros am broffwydoliaethau, rydych chi'n rhedeg gyda phroffwydoliaethau, a sut ydych chi'n rhedeg gyda phroffwydoliaethau, trwy weddïau. Rhaid i chi barhau i weddïo am gadarnhad gair Duw yn eich bywyd er mwyn ei weld yn digwydd.

6). Cyfeiriad Dwyfol:

Salmau 16:11:
11 Yr wyt yn dangos i mi lwybr bywyd: yn dy bresenoldeb y mae cyflawnder o lawenydd; ar dy ddeheulaw mae pleserau am byth.

Cyfeiriad dwyfol yw treftadaeth y rhai a achubwyd. Ond rhaid i chi ei geisio er mwyn ei fwynhau. Pan fyddwch chi'n lleoli llwybr bywyd, rydych chi'n mwynhau llawnder o lawenydd a phleserau am byth. Ond dim ond ym mhresenoldeb Duw y gellir eu cael, sef ein nod yn y pen draw mewn gweddi. Trwy weddïau, gallwn ofyn i Dduw ddangos i ni'r cyfeiriad y mae am inni ei gymryd mewn bywyd. Gweddi yw'r ffordd sicr o ddarganfod eich pwrpas mewn bywyd. Duw yw eich crëwr, Ef yw'r gwneuthurwr ac nid oes unrhyw un yn gwybod pwrpas cynnyrch yn well na'r gwneuthurwr Ei Hun, felly os ydych chi eisiau gwybod y llwybr y cawsoch eich creu i'w ddilyn mewn bywyd, os ydych chi am ddarganfod eich pwrpas mewn bywyd, yn gyntaf ac i'r rhan fwyaf goto eich crëwr mewn gweddïau. Gofynnwch i'r Arglwydd eich arwain chi.
Pan fydd Duw yn eich arwain, ni allwch ond dod yn rhagorol mewn bywyd. Nid yw rhai pobl yn torri allan am fusnes, ond wedi dewis ei wneud, naill ai oherwydd dylanwad cymdeithasol neu hoffter personol. Mae eraill i mewn i bob math o broffesiynau lle nad yw eu seren byth yn disgleirio, oherwydd nad ydyn nhw wedi dod o hyd i'r llwybr cywir. Maen nhw'n dal i gropio o gwmpas. Ond ni allwch fforddio mynd trwy fywyd yn gwneud yr hyn sy'n ymddangos yn iawn i chi. Mae'n rhy fentrus! Gadewch i Dduw eich arwain heddiw, a bydd eich llwybr yn olau disglair yn barhaus.

7). Cysegru:

Mae cael eich cysegru yn golygu cael eich cyflwyno i fywyd sanctaidd. Pan ydych chi'n byw bywyd gweddigar, rydych chi'n byw bywyd cysegredig. Ni allwch dreulio amser o ansawdd bob amser gyda Duw a dal i fod yn gyffyrddus â phechod. Mae gweddi yn ein helpu i adeiladu gallu ysbrydol i fyw bywyd sanctaidd. Po fwyaf yr ydym yn gweddïo, y mwyaf cysegredig yr ydym yn dod a'r mwyaf cysegredig yr ydym yn dod, y mwyaf tebyg i Grist yr ydym yn dod.

Rôl y Gair Mewn Gweddi

Mae gweddïo heb air Duw, yn ddim ond rhoi araith wag. Gair Duw yn eich gweddïau sy'n rhoi pŵer i'ch gweddïau orchymyn atebion. Nid yw Duw yn ymateb i iaith Saesneg nac unrhyw iaith arall rydych chi'n ei defnyddio i weddïo, Mae'n ymateb i'w air yn unig. Bydd y nefoedd a'r ddaear yn mynd heibio ond ni fydd ei air byth yn mynd heibio.

Mae gweddïo yn union fel cyflwyno'ch achos gerbron barnwr mewn ystafell llys, nid ydych chi'n wincio achos oherwydd eich bod chi'n gwybod sut i adrodd straeon, rydych chi'n ennill achos oherwydd bod proflenni wedi'u dogfennu'n galed yn ategu'ch straeon. Yr un ffordd ag y mae gyda gweddïau. Beth bynnag yr ydych yn ei fynnu gan Dduw mewn gweddïau, rhaid ichi chwilio'r ysgrythurau a dod o hyd i air Duw sy'n gysylltiedig â'r maes hwnnw o'ch angen a'i gyflwyno i Dduw yn eich gweddïau. Er enghraifft, os ydych chi'n gweddïo ar Dduw am ffrwythlondeb, byddwch chi'n ei atgoffa o'i air yn Exodus 23:25, na fydd y rhai sy'n eich gwasanaethu chi yn ddiffrwyth, rydych chi hefyd yn ei atgoffa o'i air yn Genesis, lle gorchmynnodd i ddynolryw fod ffrwythlon a lluosi. Pan fyddwch chi'n atgoffa Duw o'i air yn ystod eich gweddïau, rydych chi'n cyflwyno achos cryf gerbron Duw, barnwr pawb, a chan na all Duw wadu Ei air, ni all wadu'r atebion i'ch gweddïau i chi.

Os gwelwch yn dda, peidiwch â gweddïo heb astudiaeth gywir o'r gair. Diolch i Dduw am y rhyngrwyd y dyddiau hyn, beth bynnag rydych chi am weddïo amdano, gwnewch ymchwil yn y gair sy'n ymwneud â'r maes hwnnw. Er enghraifft, os ydych chi am weddïo gweddi am iachâd, ewch ar-lein a chwiliwch yn Google am adnodau o'r Beibl ar iachâd, copïwch yr adnodau hynny, darllenwch nhw a'u defnyddio i atgoffa Duw mewn gweddïau. Dyfynnwch ei air yn ôl ato, dywedwch wrtho, “O Dad, os ydych chi wedi dweud a gwneud hyn yn eich gair, dewch i wneud yr un peth yn fy mywyd yn enw Iesu”. Mae gweddïo gyda'r gair yn gwneud eich gweddïau yn amhosib cael eu hanwybyddu gan Dduw. Rwy'n gweld eich holl ffurf gweddïau heddiw yn cael eu hateb yn enw Iesu.

Sut i Fynd at Ystafell Weddi Orsedd

Ar gyfer pob menter lwyddiannus, mae yna bob amser wybod sut, ac mae hynny'n cynnwys gweddi. Byddwn yn edrych yn gyflym ar ffyrdd i fynd at orsedd gweddi.

1). Ffydd Yn Ei Enw.

Mae popeth yn y deyrnas hon yn dechrau ac yn gorffen gyda ffydd. Heb ffydd mae'n amhosibl mynd at Dduw, Hebreaid 11: 6. Mae ffydd yn ddibyniaeth lwyr ar Dduw. Pan weddïwn gyda dibyniaeth lwyr ar Dduw, gwelwn Ei ffyddlondeb yn ein bywydau. Er mwyn mynd at ystafell weddi’r orsedd, rhaid inni ddod i gredu, rhaid inni gredu yn y Duw yr ydym yn gweddïo iddo. Os collwn y cam ffydd, ofer yw pob cam arall. Rhaid i'n ffydd fod yn enw Iesu Grist wrth inni agosáu at allor gweddi. Rhaid i'n gweddi ddechrau yn enw Iesu, a gorffen yn enw Iesu.

2). Diolchgarwch:

Diolchgarwch yw'r ffordd fwyaf effeithiol i fynd i mewn i bresenoldeb Duw. Dylai pob gweddi i Dduw ddechrau gyda diolchgarwch. Mae Diolchgarwch yn gwerthfawrogi Duw am bwy ydyw ac am yr hyn y mae wedi'i wneud yn ein bywydau. Pan rydyn ni'n gwerthfawrogi Duw, mae ei ddaioni yn parhau i werthfawrogi yn ein bywydau.

3). Beiddgarwch:

Mae Hebreaid 4:16, yn dweud wrthym am ddod at allor gweddi yn eofn. Rhaid inni fod yn feiddgar gerbron Duw mewn gweddïau, Ef yw ein Tad, ac mae'n ein caru ni mewn ffyrdd na allwn fyth ddychmygu. Felly rhaid i ni beidio â bod yn ddig cyn Duw, hyd yn oed os ydych chi wedi pechu, dim ond derbyn Ei drugaredd a'i ras i symud ymlaen yng Nghrist. Bydd Duw bob amser yn ymateb i'n ceisiadau beiddgar yn enw Iesu.

4). Byddwch yn Benodol yn Eich Ceisiadau:

Nid yw gweddi yn gyflawn nes ein bod wedi cyflwyno ein ceisiadau gerbron Duw. Yn y maes hwn, Mae'n ddoeth iawn ein bod ni'n benodol yn ein gweddïau. Dywedwch wrth Dduw yn union beth rydyn ni am iddo ei wneud yn eich bywyd. Peidiwch â chrwydro na babble, ewch yn syth at y pwynt, os ydych chi eisiau iachâd, gofynnwch iddo am iachâd, os ydych chi eisiau doethineb, dim ond gofyn iddo am ddoethineb, os ydych chi eisiau cyfarwyddiadau, dim ond gofyn iddo am gyfarwyddiadau. Byddwch yn benodol ac yn glir yn eich ceisiadau.

5). Disgwyliad:

Heb ddisgwyl, ni fydd eich ffydd yn para. Mae disgwyliad yn syml yn aros yn Ernestly am eich atebion, mae'n credu yn Nuw bod eich gweddïau wedi'u hateb. Disgwyliad yw'r hyn sy'n cysylltu ein ffydd â'n gwyrthiau. Am bob gweddi yr ydym yn gweddïo, rhaid inni ddisgwyl ein hatebion. Dim ond disgwyliad y cyfiawn a ddaw i ben yn y diwedd. Mae gweddi yn union fel galw eich ffrind ar y ffôn yn gofyn iddi ddod i'ch swyddfa, ac mae'n dweud wrthych y bydd hi yno mewn awr, y weddi honno, ond disgwyliadau ydych chi'n aros iddi yn eich swyddfa ddod o fewn yr awr. Rydych chi'n gweld, oherwydd eich disgwyliad, y byddwch chi mewn sefyllfa briodol oherwydd eich bod chi'n disgwyl eich atebion. Yn yr un modd pan weddïwn ar Dduw, ni ddylem stopio mewn gweddïau yn unig, rhaid inni ddisgwyl ein hatebion oherwydd dim ond y rhai sy'n disgwyl atebion sy'n eu gweld. Mae'n hawdd colli ymwelydd, pan nad ydych chi'n ei ddisgwyl ef neu hi.

Boosters Gweddi

Mae atgyfnerthwyr gweddi yn weithgareddau ysbrydol sy'n grymuso ein bywyd gweddi. Mae'r gweithgareddau ysbrydol hyn yn cadw ein tân gweddi rhag llosgi. Isod mae 2 brif hwb gweddi:

1). Ymprydio:

Mae ymprydio yn rhoi’r cnawd neu’r corff dan ddarostyngiad er mwyn datblygu eich ysbryd trwy weddi a’r gair. Yn ystod ymprydio, rydym yn ymatal rhag bwyd, diodydd ac unrhyw beth arall a all roi pleser i'r cnawd, fel y gallwn geisio Duw. Gweddi yw pŵer, ond ymprydio yw'r catalydd sy'n cyflymu eich ymateb gweddïau. Hynny yw, mae ymprydio yn gwneud eich gweddi hyd yn oed yn fwy ffocws a phwerus. Gall bwyta, yfed a gwylio'r teledu dynnu eich sylw weithiau, a dyna pam y dylech chi fod yn rhoi ympryd. Nid yw ymprydio ynddo'i hun yn ychwanegu at eich bywyd ysbrydol, ond wrth weddïo mewn ympryd ac astudio mewn ympryd, rydyn ni'n sicrhau'r buddion ysbrydol o ymprydio i'r eithaf. Gellir ymprydio am 3 awr, 6 awr, 12 awr ac ati wrth i'r gwirodydd eich arwain. Dyma rai o adnodau’r Beibl ar ymprydio, Mathew 17:21, Luc 4:14, Mathew 6: 16-18, Eseia 58: 6-8.

2). Gweddïo Yn Yr Ysbryd Glân

Mae'r Ysbryd Glân yn ein helpu i weddïo'n effeithiol. Ydych chi am i'ch bywyd gweddi fod ar dân? Yna awydd cael eich llenwi â'r Ysbryd Glân. Mae tystiolaeth o gael eich llenwi â'r Ghost Ho! Y trwy weddïo mewn tafodau. Pan weddïwn mewn tafodau mae’r Ysbryd Glân yn gweddïo trwom ni, ac yn ôl Jwda 1:20, dyna’r ffurf uchaf o weddi.

Mae'r grymoedd yn ein herbyn yn ysbrydol, felly mae'n rhaid i ni eu hwynebu o deyrnas yr ysbryd, gan nad oes gan y cnawd ddigon o rym i'w trin. Dyna pam yr addawodd Iesu inni’r Ysbryd Glân, ein Cysurwr a’n Cynorthwyydd, i’n helpu i drosgynnu’r deyrnas gorfforol i’r nefol. Os byddwch yn gallu ennyn cymorth yr Ysbryd Glân mewn gweddi, efallai na fyddwch byth yn profi gwir doriad yn eich Cristion bywyd. Er mwyn rhoi hwb i'ch bywyd gweddi hyd at yr atebion, gweddïwch yn yr ysbryd bob amser, gadewch i'r Ysbryd Glân weddïo drwodd a byddwch bob amser yn gweld buddugoliaeth oruwchnaturiol.

Gweddi Sampl:

Credaf, erbyn hyn eich bod yn gyfarwydd â sut i weddïo'r weddi effeithiol, nawr byddwn yn edrych ar rai pwyntiau gweddi enghreifftiol. Rwy'n eu galw'n sampl oherwydd ei fod yn ganllaw. Mae gennym ddyddiadur gweddi enfawr ar ein gwefan, felly byddaf yn rhannu rhai o'r pwyntiau gweddi gyda chi i'ch galluogi i gychwyn eich taith i weddi effeithiol. Isod mae rhai dolenni gweddi a fydd yn helpu'ch bywyd gweddi:

1). Gweddi Am Iachau, Cliciwch yma

2). Gweddi Am Lwyddiant, Cliciwch yma

3) .Prayer Ar gyfer teulu, Cliciwch Yma

4). Gweddi Am Ffrwyth y Womb, Cliciwch Yma

5). Gweddi dros Blant, Cliciwch Yma

6). Gweddi Am Ddiogelu, Cliciwch Yma

7). Gweddi Am Breakthrough, Cliciwch Yma

8). Gweddi Foreol, Cliciwch Yma

9). Gweddi Canol Nos, Cliciwch Yma

10). Ymprydio A Gweddi, Cliciwch Yma

11). Mwy o Weddïau, Cliciwch Yma

Casgliad

Rwy'n credu bod hyn o gymorth i chi, ni ellir gor-bwysleisio pwnc gweddi ym mywyd Cristion, gweddi yw gwifren bywyd pob Cristion. Rwy’n gweddïo bod y gras i fod yn ddiysgog ar yr allor weddi yn gorffwys arnoch chi yn barhaus yn enw Iesu. Aros byth bendigedig

 


1 SYLW

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.