100 Gweddi Ddyddiol Am Lwyddiant Mewn Bywyd

0
7938

Luc 18:1:
1 Ac efe a lefarodd ddameg wrthynt i'r perwyl hwn, y dylai dynion weddio bob amser, ac nid llewygu;

Gweddi yw cyfathrebu â Duw, a gweddïau beunyddiol yn syml, mae'n golygu cyfathrebu dyddiol â Duw. Fel credwr, er mwyn dod o hyd i wir lwyddiant mewn bywyd, rhaid i chi fod yn gyson mewn tiwn gyda'ch gwneuthurwr. Mae gan Dduw lasbrintiau ein bywyd, Mae'n gwybod ein diwedd o'r dechrau, felly mae'n rhaid i ni fod â chysylltiad cyson ag ef trwy ein Harglwydd Iesu Grist, er mwyn llwyddo mewn bywyd. Iesu'n siarad yn Ioan 15: 5-9, Dywedodd mai Ef yw'r winwydden a ni yw'r canghennau, er mwyn i'r canghennau ddwyn ffrwythau, rhaid eu cysylltu â'r winwydden, yr eiliad y maent ar wahân, ni allant fod yn ffrwyth dwyn canghennau. Yn yr un modd, ni allwn ddod o hyd i wir lwyddiant mewn bywyd pan fyddwn wedi ein datgysylltu oddi wrth Dduw. Heddiw, byddwn yn edrych ar 100 o weddïau dyddiol am lwyddiant mewn bywyd. Os ydych chi am fod yn llwyddiannus fel Cristion, dylech wneud hyn gweddïau eich ffordd o fyw.

Llwyddiant nid gwneud arian yn unig yw bywyd. Mae llawer o bobl yn nofio mewn arian ond nid ydyn nhw'n llwyddiannus, mae ganddyn nhw bopeth y gall arian ei brynu ond nid oes ganddyn nhw bethau amhrisiadwy bywyd. Nid yw llwyddiant yn cynnwys digonedd o feddiant y mae un wedi'i gronni. Llwyddiant yn syml yw byw bywyd o foddhad, byw bywyd pwrpasol. Dywedir eich bod yn llwyddiannus mewn bywyd pan rydych chi'n cyflawni'ch pwrpas ordeiniedig Duw mewn bywyd. Ond sut mae darganfod fy mhwrpas mewn bywyd? Nid oes ffordd well o ddarganfod eich pwrpas mewn bywyd ond trwy gysylltu â'ch gwneuthurwr. Duw yw ein gwneuthurwr, a gweddïau yw'r ffordd rydyn ni'n cysylltu â'n gwneuthurwr i wybod ein pwrpas mewn bywyd. Bydd y gweddïau dyddiol hyn am lwyddiant mewn bywyd yn eich helpu i ddarganfod eich pwrpas mewn bywyd. Rwy'n eich annog chi i fyw bywyd gweddigar, cysylltu â'ch Duw bob amser ac rwy'n ei weld yn newid eich stori yn enw Iesu. Isod mae'r gweddïau beunyddiol am eich llwyddiant mewn bywyd.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Gweddïau Bore

1). Dad, diolchaf ichi am fy neffro'r bore yma yn enw Iesu

2). Dad, diolch am amddiffyniad angylaidd i gyd trwy fy nghwsg yn enw Iesu

3). O Dad, bydded eich trugareddau sy'n newydd bob bore gyda mi yn barhaus heddiw yn enw Iesu

4). Ar ben hynny, rwy'n ymrwymo heddiw yn eich dwylo chi, gan fy mod i'n dechrau heddiw gyda chi Arglwydd, byddwch gyda mi yn llwyddiannus tan y diwedd yn enw Iesu.

5). Mae Tad, yn enw Iesu, yn fy nghysgodi rhag pob drwg y mae'r diafol wedi'i gynllunio ar fy nghyfer heddiw yn enw Iesu.

6). Dad, rwy'n datgan y bydd fy mynd allan y bore yma a fy nyfodiad i mewn yn ddiogel yn enw Iesu

7). Dad, tywys fy ymadroddion trwy'r dydd hwn yn enw Iesu.

8). Dad, achoswch i bawb rydw i'n dod i gysylltiad â nhw y bore yma fy ffafrio yn enw Iesu

9). Dad, caniatâ i mi ddymuniadau fy nghalon (Sôn amdanynt) y bore yma yn enw Iesu.

10). Dad, diolchaf ichi am weddïau a atebwyd yn enw Iesu.

Gweddi am Lwyddiant

1). Dad, diolchaf ichi am mai ti yw'r Duw sy'n rhoi pŵer i lwyddo yn enw Iesu

2). Dad, diolchaf ichi am ddoethineb Crist sydd ar waith ynof yn enw Iesu

3). Dad Rwy'n datgan na fyddaf yn methu yn y bywyd hwn yn enw Iesu

4). Waeth pa mor anodd yw economi'r cenhedloedd, byddaf yn llwyddo'n chwyslyd yn jesus amen

5). Rwy'n datgan nad oes yr un mynydd yn ddigon cryf i'm gwrthsefyll yn enw Iesu

6). Rwy'n datgan yn ddi-rym pob cynllun gan y gelyn i ddod â mi i lawr

7). Rwy'n datgan y bydd ffafr Duw sy'n dod â llwyddiant yn rhoi llwyddiant mawr i chi yn enw Iesu

8). Rwy'n gwrthod tlodi yn enw Iesu yn fy mywyd

9). Rwy'n gwrthod methiant yn fy mywyd yn enw Iesu

10). Dad, diolchaf ichi am fod fy ngweddïau yn cael eu hateb yn enw Iesu

Gweddi Am Gyfarwyddyd

1). Dad, archebwch fy nghamau yn eich gair yn enw Iesu

2). Dad, rwy'n datgan heddiw, oherwydd mai Iesu yw fy mugail, na fyddaf byth yn brin o gyfarwyddyd eto

3). Dad, archebwch fy nghamau at y person iawn ac ar yr amser iawn

4). Dad archebu fy nghamau i'r lle iawn yn enw Iesu.

5). Dad, archebwch fy nghamau at y bobl iawn yn enw Iesu

6). Tad yn archebu fy nghamau i'r swydd, gyrfa a / neu fusnes iawn yn enw Iesu

7). O Dad, na arwain fi i demtasiynau, ond gwared fi rhag pob drwg yn enw Iesu

8). O Dad, bydded dy air yn fy mhrif lyfr arweiniad o heddiw ymlaen yn enw Iesu

9). Annwyl Ysbryd Glân, bydd fy nghynghorydd mwyaf blaenllaw o heddiw ymlaen yn enw Iesu

10). Diolch Dad am ateb y gweddïau yn enw Iesu.

Gweddi Am Gysylltiad

1) O Dad, yr wyf yn diolch ichi am mai ti yw'r Duw sy'n codi'r tlodion o'r llwch ac yn gwneud iddo wledda gyda phendefigion yn enw Iesu

2). O Dduw, cysylltwch fi â dynion mawr wrth ichi gysylltu Joseff yn enw Iesu

3). O Dduw, cysylltwch fi â dynion mawr wrth ichi gysylltu Meffiboseth yn enw Iesu

4). Dad, trwy nerth yr Ysbryd Glân, cysylltwch fi â'm cynorthwywyr tynged yn enw Iesu.

5). Dad, trwy dy law nerthol, dewch â dynion a menywod gwych ataf a fydd yn fy helpu i gyflawni fy mreuddwydion mewn bywyd yn enw Iesu

6). Yn ôl y pŵer yn enw Iesu, rydw i'n gwahanu fy hun oddi wrth laddwyr tynged yn enw Iesu

7). Trwy’r pŵer yn enw Iesu, rwy’n gwahanu fy hun oddi wrth elynion fy nghynnydd yn enw Iesu

8). Yn ôl y pŵer yn enw Iesu, rydw i'n gwahanu fy hun oddi wrth ffrindiau ffug yn enw Iesu

9). Dad trwy nerth yn enw Iesu, datguddiwch bob gelyn cyfrinachol fy nghynnydd mewn bywyd yn enw jesws

10). Dad, diolchaf ichi am ateb y gweddïau yn enw Iesu

Gweddi Am Amddiffyn

1). Dad, diolchaf ichi am fod yn darian i mi ac yn arfwisg yn enw Iesu

2). O Dad, cyfod ac amddiffyn fi rhag y rhai sy'n ceisio ar ôl fy nghwymp

3). Bydd cywilydd yn gyfran i bawb sy'n ceisio fy nghywilydd

4). Fy Nhad, parhewch i'm hamddiffyn rhag dynion drygionus ac afresymol

5). Dad, ymladd yn erbyn y rhai sy'n ymladd yn fy erbyn yn enw Iesu

6). O Dad, cysgodi fi yn barhaus o'r saethau sy'n hedfan yn ystod y dydd yn enw Iesu

7). Dad, pan ddaw fy ngelynion yn fy erbyn mewn un ffordd, byddant yn ffoi oddi wrthyf mewn saith ffordd

8). Gwared fi o ddwylo cyhuddwyr ffug yn enw Iesu

9). Dad, amddiffyn a gwarchod fi a fy nghartref yn enw Iesu

10). Diolch i chi dad am ateb fy ngweddïau yn enw Iesu.

Gweddi Er Hoff

1). Diolch yn fawr am eich plaid na all arian brynu yn enw Iesu

2). Dad, diolch i chi am eich ffafr ddiamod rydw i erioed wedi'i mwynhau yn enw Iesu

3). O Dad, gadewch i'ch ffafr fy amgylchynu yn enw Iesu yn barhaus

4). Dad, achos i mi bob amser ddod o hyd i ffafr o flaen dynion mawr yn enw Iesu

5). Dad, gadewch i'ch plaid siarad ym mhob rhan o fy mywyd yn enw Iesu

6). O Dad, gwna i mi yn barhaus yr hyn na allaf ei wneud i mi fy hun yn enw Iesu

7). Dad, rwy'n codi a byddaf yn parhau i godi yn ôl eich plaid yn enw Iesu

8). Dad, trwy dy ffafr di, achos mae fy enw i hefyd yn cael ei grybwyll er daioni o flaen dynion mawr yn enw Iesu

9). Dad, diolch am eich ffafr diderfyn yn enw Iesu

10). Diolch Arglwydd am ateb fy ngweddïau yn enw Iesu.

Gweddi dros y Teulu

1). Dad, rwy'n ymrwymo fy nheulu cyfan i'ch gofal yn enw Iesu

2). Dad gadewch i'ch llaw nerthol barhau i amddiffyn aelodau fy nheulu yn enw Iesu

3). Dad, cysgodi fy nheuluoedd o'r saethau sy'n hedfan yn ystod y dydd

4). Dad, rwy'n datgan na fydd unrhyw newyddion drwg yn fy nheulu y flwyddyn hon a thu hwnt yn enw Iesu

5). Rwy'n gorchuddio aelodau fy nheulu â gwaed Iesu

6) Rwy'n dyfarnu na fydd unrhyw arf a luniwyd yn erbyn aelodau fy nheulu yn ffynnu yn enw Iesu

7). Fel teulu, ein gafael gref yw enw Iesu, felly ni all unrhyw ddiafol drechu arnom yn enw Iesu

8). Dad, rhyddhewch eich angylion amddiffyn dros holl aelodau fy nheulu i fod gyda nhw yn barhaus yn enw Iesu.

9). Dad, rydw i'n trosglwyddo holl aelodau fy nheulu i'ch gofal yn enw Iesu

10). Dad, diolch am weddïau a atebwyd yn enw Iesu.

Gweddi Am Ddoethineb

1). Dad, diolch am fy mendithio â doethineb mawr

2). Dad, gadewch i'ch doethineb fy arwain yn fy niwrnod i ddweud gweithgareddau yn enw Iesu

3). O Dad, ysgythrwch fi ag ysbryd doethineb wrth imi redeg ras bywyd yn enw Iesu

4). Gadewch i ddoethineb gael ei weld yn fy ngweithgareddau beunyddiol yn enw Iesu

5). Dad, caniatâ imi ddoethineb yn y modd yr wyf yn uniaethu â phobl yn feunyddiol yn Iesu nam

6). Dad, caniatâ imi ddoethineb wrth ymwneud â'm priod yn enw Iesu

7). Dad, caniatâ imi ddoethineb wrth ymwneud â fy mhlant yn enw jesus

8). Tad yn caniatáu doethineb i mi wrth ddelio â'm pennaeth yn y swyddfa yn enw Iesu

9). Dad, caniatâ imi ddoethineb wrth ddelio â'm his-weithwyr yn enw Iesu

10). Dad, diolch i chi am roi diwedd arnaf gyda doethineb goruwchnaturiol yn enw Iesu.

Gweddi Am Iachau

1. Dad, yr wyf yn diolch i Dduw am wneud y ddarpariaeth ar gyfer fy ymwared o unrhyw fath o salwch yn enw Iesu.

2. Rwy'n rhyddhau fy hun o unrhyw salwch etifeddol, yn enw Iesu.

3. O Arglwydd, anfon dy fwyell o dân i sylfaen fy mywyd a dinistrio pob planhigfa ddrwg o afiechydon yn fy nghorff yn enw jesws.

4. Gadewch i waed Iesu fflysio allan o fy system bob blaendal satanaidd etifeddol o salwch yn enw Iesu.

5. Rwy'n rhyddhau fy hun o afael unrhyw salwch a drosglwyddwyd i'm bywyd o'r groth, yn enw Iesu.

6. Gadewch i waed Iesu a thân yr Ysbryd Glân lanhau pob organ yn fy nghorff, yn enw Iesu.

7. Rwy'n torri ac yn rhyddhau fy hun oddi wrth bob cyfamod drwg etifeddol o salwch, yn enw Iesu.

8. Rwy'n torri ac yn rhyddhau fy hun rhag pob melltith ddrwg etifeddol sy'n arwain at salwch mynych yn fy nghorff, yn enw Iesu.

9. Rwy'n gwrthsefyll pob ysbryd salwch yn fy mywyd yn enw Iesu.

10. O Arglwydd, gadewch i'ch pŵer atgyfodiad ddod ar fy iechyd yn gyffredinol yn enw Iesu.

Gweddi Diolchgarwch

1. Dad, diolchaf ichi am fy arwain i'r diwrnod newydd hwn yn enw Iesu

2. Dad, diolchaf ichi am gadw fy mywyd yn enw Iesu.

3. Dad, diolchaf ichi am fy helpu i ymladd fy holl frwydrau heddiw yn enw Iesu

4. Dad, diolchaf ichi am eich daioni a'ch trugareddau yn fy mywyd yn enw jesws

5. Dad, diolchaf ichi am ei gwneud yn bosibl imi weld heddiw mewn iechyd cadarn yn enw Iesu

6. Dad, diolchaf ichi am yr holl weddïau a atebwyd ddoe yn enw Iesu

7. Dad, diolchaf ichi am amddiffyniad dwyfol rhag fy holl fynd allan a dod i mewn yn enw Iesu

8. Dad, diolchaf ichi am eich darpariaethau goruwchnaturiol yn fy mywyd yn enw Iesu.

9. Dad, diolchaf ichi am ennill fy holl frwydrau mewn bywyd yn enw Iesu

10. Dad, diolchaf ichi am rwystro dyfeisiau'r gelynion dros fy mywyd yn enw Iesu.

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.