60 Pwynt Gweddi Ar gyfer Eneinio Ffres

14
46275

Actau 1: 8:
8 Ond byddwch yn derbyn pŵer, wedi hynny mae'r Ysbryd Glân wedi dod arnoch chi: a byddwch yn dystion i mi yn Jerwsalem, ac yn holl Jwdea, ac yn Samaria, ac hyd eithaf y ddaear.

Mae angen a eneinio ffres, nid yw eneinio ddoe yn ddigonol ar gyfer tasg heddiw. Mae'r Beibl yn dweud wrthym fod trugareddau Duw yn newydd bob bore, Galarnadau 3: 22-23. Yn yr un modd mae eneiniad y Ysbryd Glân ynom ni gellir ei adnewyddu'n rheolaidd. Beth yw'r eneiniad? Yr eneiniad yw pŵer Duw ynom ni, rhoddwyd y pŵer hwn inni gan yr ysbryd sanctaidd pan roesom ein calonnau i Iesu, dyna pryd y cawsom ein geni eto. Rhaid i'r pŵer hwn ynom gael ei droi yn barhaus er mwyn sicrhau'r effeithiolrwydd mwyaf. Er mwyn inni gyffroi eneiniad Duw ynom, a'i wneud yn ffres yn barhaus, rhaid ein rhoi i weddïau parhaus. Dyma pam yr wyf wedi llunio 60 pwynt gweddi ar gyfer eneinio o'r newydd, bydd y pwyntiau gweddi hyn yn ein grymuso i gynyddu gras Duw ar ein bywydau. Po fwyaf y byddwch chi'n gweddïo, y mwyaf ffres yw eneinio Duw ar eich bywyd a mwyaf ffres yr eneiniad, y mwyaf pwerus y byddwch chi'n dod, a'r mwyaf pwerus y byddwch chi'n dod, y mwyaf o oruchafiaeth rydych chi'n ei gorchymyn dros bechod a'r diafol. Cofiwch, hyn, gallwch gael system drydanol weithredol yn eich tŷ a pharhau i aros mewn tywyllwch, nes i chi roi'r switsh golau ymlaen, nad ydych chi'n gweld pŵer yn y gwaith yn eich tŷ. Mae gweddi yn gosod y switsh pŵer yn eich dyn ysbryd. Wrth ichi ymgysylltu â'r pwyntiau gweddi hyn ar gyfer eneinio ffres heddiw, fe'ch gwelaf yn cynyddu o un lefel o ras i lefel arall yn enw Iesu.

Pam mae'n rhaid i chi weddïo am eneinio ffres? Mae'r weddi hon am eneinio ffres yn amserol i'r rhai sy'n dymuno adfywiad personol yn eu bywyd ysbrydol. Y rhai sydd eisiau bod ar dân dros Dduw bob amser. Os ydych chi'n dymuno i'ch ysbryd, enaid a'ch corff fynd ar ôl Duw yna mae'r pwyntiau gweddi hyn ar eich cyfer chi. Yn ail, mae'r weddi hon ar gyfer y rhai sydd angen tân o'r newydd i oresgyn brwydrau bywyd. Mae bywyd yn faes brwydr, ac er mwyn goresgyn, mae angen eneinio ffres arnoch chi, rhaid diweddaru'ch dyn ysbryd gyda'r bwledi ysbrydol diweddaraf. Gweddi yw'r unig ffordd i ddiweddaru'ch dyn ysbryd. Dim ond Cristion gweddigar all oresgyn brwydrau bywyd. Yn drydydd, mae'r weddi hon i'r rhai sydd angen eneiniad yr ysbryd sanctaidd gyflawni tynged. Yr ysbryd sanctaidd yw ein hunig gynorthwyydd tynged, Fe'i gelwir yn gynorthwyydd oherwydd mae angen Ei help arnom i gyflawni ein tynged mewn bywyd. Destiny dim ond trwy allu Duw y gellir ei gyflawni, ac mae'r pŵer hwnnw ynoch chi ond rhaid i chi ei gadw'n ffres ac yn weithredol ar allor gweddi. Fy ngweddi drosoch chi heddiw yw hyn, wrth ichi ymgysylltu â'r pwyntiau gweddi hyn ar gyfer eneinio o'r newydd, fe'ch gwelaf yn newid swyddi er mawredd yn enw Iesu.


Llyfr Newydd gan y Pastor Ikechukwu. 
Ar gael nawr ar amazon

Pwyntiau Gweddi

1. Dad, yn enw Iesu, diolchaf ichi am eich gallu nerthol i achub ac i'm gwaredu o bob caethiwed.

2. O Dad, bydded i'ch trugareddau drechu pob barn yn fy mywyd o ganlyniad i'm pechodau a'm diffygion yn enw Iesu.

3. Rwy'n gorchuddio fy hun â gwaed Iesu.

4. Rwy'n gwahanu fy hun oddi wrth unrhyw gaethiwed a chyfyngiad etifeddol, yn enw Iesu.

5. O Arglwydd, anfon dy fwyell o dân i sylfaen fy mywyd, a dinistrio pob planhigfa ddrwg ynddo yn enw Iesu.

6. Gwaed Iesu, fflysiwch allan o fy system, pob blaendal satanaidd etifeddol, yn enw Iesu.

7. Bydd unrhyw wialen o'r drygionus, sy'n codi yn erbyn llinell fy nheulu, yn cael ei rhoi yn analluog er fy mwyn i, yn enw Iesu.

8. Rwy'n canslo canlyniadau unrhyw enw lleol drwg sydd ynghlwm wrth fy mherson, yn enw Iesu.

9. Chi blanhigfeydd sylfaen drwg, dewch allan o fy mywyd â'ch holl wreiddiau, yn enw Iesu.

10. Rwy'n torri ac yn rhyddhau fy hun o bob math o ddryswch demonig, yn enw Iesu.

11. Rwy'n gwahanu fy hun oddi wrth bob dominiad a rheolaeth ddrwg, yn enw Iesu.

12. Rwy'n gwahanu fy hun oddi wrth afael unrhyw broblem a drosglwyddwyd i'm bywyd o'r groth, yn enw Iesu.

13. Gwaed Iesu a thân yr Ysbryd Glân, glanhewch bob organ yn fy nghorff, yn enw Iesu.

14. Rwy'n torri ac yn rhyddhau fy hun oddi wrth bob cyfamod drwg etifeddol, yn enw Iesu.

15. Rwy'n torri ac yn rhyddhau fy hun rhag pob melltith ddrwg etifeddol, yn enw Iesu.

16. Rwy'n chwydu pob defnydd drwg, fy mod i wedi cael bwyd gyda mi fel plentyn, yn enw Iesu.

17. Rwy'n gorchymyn i'r holl gryfion sylfaenol sydd ynghlwm wrth fy mywyd gael eu parlysu, yn enw Iesu.

18. O Arglwydd, bydded gwaed Iesu, yn cael ei drallwyso i'm pibellau gwaed.

19. Mae pob giât, a agorir i'r gelyn gan fy sylfaen, yn cael ei chau am byth â gwaed Iesu.

20. Arglwydd Iesu, cerddwch yn ôl i mewn i bob eiliad o fy mywyd a gwared fi lle mae angen ymwared arnaf; iachâd i mi lle mae angen iachâd arnaf a thrawsnewidiwch fi lle mae angen trawsnewid arnaf.

21. Ti bwer yng ngwaed Iesu, gwahan fi oddi wrth bechodau fy hynafiaid.

22. Gwaed Iesu, tynnwch unrhyw label di-drafferth o bob agwedd ar fy mywyd.

23. O Arglwydd, crëwch ynof galon lân trwy Dy allu.

24. O Arglwydd, bydded eneiniad yr Ysbryd Glân yn torri pob iau o gefn yn fy mywyd

25. O Arglwydd, adnewyddwch ysbryd iawn ynof.

26. O Arglwydd, dysg fi i farw i'r hunan.

27. Ti frwsh yr Arglwydd, sgwriwch allan bob baw yn fy mhibell ysbrydol, yn enw Iesu.

28. O Arglwydd, taniwch fy ngalwad â'th dân.

29. O Arglwydd, eneinia fi i weddïo heb ddarfod.

30. O Arglwydd, sefydl fi fel person sanctaidd i Ti.

31. O Arglwydd, adfer fy llygaid a blynyddoedd ysbrydol.

32. O Arglwydd, bydded i'r eneiniad ragori yn fy mywyd ysbrydol a chorfforol syrthio arnaf.

33. O Arglwydd, cynhyrch ynof nerth hunanreolaeth ac addfwynder.

34. Ysbryd Glân, anadl arnaf yn awr, yn enw Iesu.

35. Tân yr Ysbryd Glân, taniwch fi i ogoniant Duw.

36. O Arglwydd, bydded i bob gwrthryfel ffoi o fy nghalon.

37. Rwy'n gorchymyn i bob halogiad ysbrydol yn fy mywyd dderbyn glanhau trwy waed Iesu.

38. Mae pob pibell ysbrydol rusted yn fy mywyd, yn derbyn cyfanrwydd, yn enw Iesu.

39. Rwy'n gorchymyn i bob pŵer, gan fwyta fy mhibell ysbrydol gael ei rostio, yn enw Iesu.

40. Rwy'n ymwrthod ag unrhyw gysegriad drwg a roddwyd ar fy mywyd, yn enw Iesu.

41. Rwy'n torri pob golygiad ac ordeiniad drwg, yn enw Iesu.

42. O Arglwydd, glanhewch holl rannau budr fy mywyd.

43. O Arglwydd, gwared fi rhag pob Pharo sylfaenol.

44. O Arglwydd, iachâd bob rhan glwyfedig o fy mywyd.

45. O Arglwydd, plygu pob anhyblygedd drwg yn fy mywyd.

46. O Arglwydd, ail-alinio pob crwydro satanaidd yn fy mywyd.

47. O Arglwydd, bydded i dân yr Ysbryd Glân gynhesu pob rhew satanaidd yn fy mywyd.

48. O Arglwydd, rho imi fywyd sy'n lladd marwolaeth.

49. O Arglwydd, gynnau ynof dân elusen.

50. O Arglwydd, gludwch fi ynghyd lle rydw i'n gwrthwynebu fy hun.

51. O Arglwydd, cyfoethog fi â'th roddion.

52. O Arglwydd, cyflym fi a chynyddu fy awydd am bethau'r nefoedd.

53. Trwy dy lywodraeth, O Arglwydd, bydded chwant y cnawd yn fy mywyd yn marw.

54. Arglwydd Iesu, cynyddwch yn feunyddiol yn fy mywyd.

55. Arglwydd Iesu, cynnal dy roddion yn fy mywyd.

56. O Arglwydd, coethwch a glanhewch fy mywyd, trwy Dy dân.

57. Ysbryd Glân, llidro fy nghalon â'ch tân, yn enw Iesu.

58. Tân yr Ysbryd Glân, dechreuwch losgi ymaith bob pŵer y wraig gaeth ynof, yn enw Iesu.

59. O Arglwydd, gwna fi'n barod i fynd i ble bynnag rwyt ti'n fy anfon.

60. Arglwydd Iesu, paid byth â dy gau di allan.

Diolch dad, am eich gras ffres yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

SYLWADAU 14

  1. Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Arglwydd Mae angen eneinio ffres arnaf gan Ei zGrace

  2. Diolch am y pwyntiau gweddi pwerus hyn ……. Gweddïwch a chytunwch â mi y caf dderbyn cyflawnder yr Ysbryd Glân yn fy mywyd… .. i gael fy llenwi’n barhaus, yn ddyddiol; i gael ei arwain gan yr Ysbryd Glân; i gael ei orlifo â’i bresenoldeb a’i allu â thân yr Ysbryd Glân arnaf; i gael eich eneinio ag Ysbryd Glân a nerth; Rwy'n ildio fy mywyd ac yn gweddïo y bydd yr Ysbryd Glân yn fy arwain, fy llenwi'n barhaus, fy arwain, fy nysgu, siarad â mi, fy nhrawsnewid yn ddelwedd gyflawn o Dduw a dominyddu fy mod yn Iesu Enw
    Amen 🔥👑🙏🐑👼⚘

  3. Bendith Duw ar eich gweinidog am bwyntiau gweddi defnyddiol.
    Boed i'r Arglwydd eich bendithio a'ch helpu chi yn enw Iesu. Mwy o bwer i'ch penelin.

  4. Fe wnes i wir fwynhau'r holl bwyntiau gweddi rhyfeddol hynny ar yr Anodi ond byddai'n wych pe gallech chi ychwanegu ysgrythurau gyda phob un ohonyn nhw am eglurder ysbrydol a gweddïo gair Duw yn ôl ato. Diolch!

  5. Teimlais y weddi honno yn fy enaid.Duw a'ch bendithio a'ch gweinidogaeth!🙏❤Gyda chariad, y Proffwydes Hannah

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.