50 Pwyntiau gweddi Diolchgarwch ac adnodau o'r Beibl

0
32556

Siawns mai peth da yw diolch i'r Arglwydd. Pan rydyn ni'n diolch i Dduw, rydyn ni'n gweld mwy a mwy o'i ddaioni diamod yn ein bywyd. Mae pob cristion hapus yn a diolchgarwch cristion. Yn y swydd hon, rydym wedi llunio pwyntiau gweddi diolchgarwch ac adnodau o'r Beibl a fydd yn eich tywys ar sut i roi diolch o ansawdd i'r Arglwydd.

Pwy Sy'n Gymwys I Ddiolch?

Mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod mai dim ond y rhai sy'n cael eu geni eto yn gredinwyr sy'n gallu diolch i'r Arglwydd, er mwyn i chi weddïo'r gweddïau hyn yn effeithiol, rhaid i chi ildio'ch Bywyd i Iesu Grist.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Y newyddion da yw, waeth beth fo'ch pechodau neu'ch diffygion, mae Duw wedi maddau i chi yng Nghrist Iesu. Nid yw Duw yn wallgof arnoch chi, mae'n eich caru chi ac anfonodd ei fab Iesu i dalu'r pris am eich iachawdwriaeth. Felly os nad ydych eto i dderbyn Iesu fel eich Arglwydd a'ch gwaredwr, dywedwch y gweddïau canlynol yn dawel:
Dad, credaf eich bod yn fy ngharu i, credaf ichi anfon eich Mab Iesu i farw dros fy Sins., Rwy'n derbyn Iesu i'm Bywyd fel fy Arglwydd a'm Gwaredwr. Diolch am fy nerbyn yn enw Iesu Amen.

Llongyfarchiadau, rydych chi bellach wedi'ch cymhwyso gan ras Iesu Grist, trwy ei Waed i roi diolch o ansawdd iddo.

50 Pwynt Gweddi Diolchgarwch

1). Yn Enw Iesu, cyhoeddaf nad oes neb tebyg i Ti hyd yn oed ymhlith y duwiau. Rydych chi'n Gogoneddus mewn Sancteiddrwydd ac yn Ofnus Mewn Gwerthfawrogiadau. Duw. Derbyn fy nghanmoliaeth yn enw Iesu.

2). Fy Nhad, canaf eich clodydd yn uchel ym mhresenoldeb brenhinoedd ac arweinwyr y byd hwn yn enw Iesu.

3). Dad, diolchaf ichi am eich cymorth dwyfol yr wyf wedi'i fwynhau yn fy mywyd. Os byddaf yn dechrau eu crybwyll, byddaf yn rhedeg allan o rifau. Diolch Dad yn Iesu Enw.

4). Rwy'n cyfaddef heddiw bod yr ARGLWYDD yn byw! Bendigedig fyddo'r Arglwydd, Dyrchefir enw'r Arglwydd, Craig fy iachawdwriaeth! yn enw Iesu.

5). Dad yn enw Iesu, rwy'n datgan eich bod chi'n teyrnasu uwchben y nefoedd a'r ddaear, ni all yr un gymharu â'ch mawredd.

6). Fy Nhad a Fy Nuw rhoddaf glodydd i'ch enw cyhyd ag y byddaf byw a chael yr anadl yn fy ffroenau yn enw Iesu.

7). Jehofa, fe'ch canmolaf am eich bod yn Dduw gogoneddus, ac yn Dad trugarog.

8). Dad, rhoddaf glodydd i'ch enw oherwydd mai ti yw'r Duw sy'n distewi fy holl elynion yn enw Iesu.

9). O Arglwydd, canmolaf eich enw am ryfeddodau eich creadigaethau a greoch er budd dynolryw yn enw Iesu.

10) .O Arglwydd, diolchaf ichi am fy nghreu yn dy ddelw a'ch tebygrwydd yn enw Iesu.

11). Dad, diolchaf ichi am i'r gras fod yn fyw ac i ganu eich clodydd i chi heddiw yn enw Iesu.

12). Annwyl Arglwydd, achoswch i mi gael tystiolaethau newydd y gallaf gynnig mwy o ddiolchgarwch i'ch enw yng nghanol y saint yn enw Iesu.

13). Annwyl Arglwydd, rwy'n codi'ch enw'n uwch, uwchlaw pob enw arall, uwchlaw popeth yn y nefoedd ac yn y ddaear yn enw Iesu.

14). O Arglwydd, ymffrostiaf am eich daioni, a'ch caredigrwydd mawr trwy'r dydd ac yr wyf yn eich canmol am fod yn Dduw i mi yn enw Iesu.

15). O Arglwydd, rwy'n dy ganmol am ymladd brwydrau fy mywyd yn enw Iesu

16). O Arglwydd, byddaf yn eich canmol, yng nghanol fy nhreialon, chi yn wir yw'r rheswm pam fy mod yn hapus

17). O Arglwydd, rwy'n mawrhau'ch enw ac rwy'n cydnabod eich mawredd yn enw Iesu.

18). O Arglwydd, ymunaf â chynulleidfa y brodyr i roi clodydd i chi am ichi wneud pethau mawr yn fy mywyd yn enw Iesu.

19). O Arglwydd, rwy'n canmol eich enw heddiw oherwydd dim ond y byw sy'n gallu canmol eich enw, ni all y meirw eich canmol

20). O Arglwydd, yr wyf yn eich canmol heddiw am eich bod yn dda a'ch trugareddau yn para am byth yn enw Iesu.

21). Dad Rwy'n eich canmol am mai dim ond chi all wneud yr hyn na all neb ei wneud Yn enw Iesu.

22). Dad Rwy'n eich canmol am fy mod i wedi ennill y fuddugoliaeth yng Nghrist Iesu.

23). O Arglwydd, canaf yn uchel o'ch clodydd gerbron anghredinwyr ac ni fydd arnaf gywilydd

24). O Arglwydd, rwy'n dy foli yn dy dŷ di, yr eglwys, gerbron y saint yn enw Iesu.

25). O Arglwydd, fe'ch canmolaf am eich bod yn Dduw cyfiawn.

26). O Arglwydd, rwy'n eich canmol oherwydd eich bod chi wedi dod yn iachawdwriaeth i mi yn enw Iesu.

27). O Arglwydd, rwy'n eich canmol heddiw oherwydd mai ti yw fy Nuw ac nid oes gen i dduw arall yn enw Iesu.

28). Dad, cyn belled fy mod yn dal i anadlu, byddaf yn parhau i'ch canmol.

29). Dad Rwy'n eich canmol oherwydd ni all y diafol fy rhwystro yn enw Iesu Amen

30) .O Arglwydd, fe'ch canmolaf am eich bod wedi chwyddo eich mab Iesu Grist trwy'r ddaear yn enw Iesu.

31). Ar ben eich bod yn eich canmol oherwydd fy mod wedi fy ngwneud yn ffyddlon ac yn rhyfeddol yng Nghrist Iesu.

32). O Arglwydd, fe'ch canmolaf am ei bod yn dda canu am eich clodydd yn enw Iesu.

33). Dad Rwy'n canmol eich enw, oherwydd trwy eich gair chi, gwnaethoch chi greu pob peth, yn weladwy ac yn anweledig.

34) .O Arglwydd, fe'ch canmolaf am ichi ddyrchafu fy nghorn (Statws) fel corn unicorn, ac yr ydych wedi fy eneinio ag olew ffres ar gyfer cynnydd o'r newydd yn enw Iesu.

34). Dad yr wyf yn eich canmol am amddiffyniad goruwchnaturiol eich Angylion o'm cwmpas, cymerwch yr holl ogoniant yn enw Iesu.

35). O Arglwydd, fe'ch canmolaf am fod fy enw wedi ei ysgrifennu yn llyfr y byw yn enw Iesu.

36). O Arglwydd, ymunaf â chynulleidfaoedd y saint ac i ganmol eich enw mawr yn enw Iesu.

37). O Arglwydd, fe'ch canmolaf am fod fy moliant wedi atal eich dicter oddi wrthyf yn enw Iesu.

38). O Arglwydd, fe'ch canmolaf oherwydd ni chlywir unrhyw dreisgar na drwg o fewn fy ffiniau yn enw Iesu.

39). O Arglwydd, fe'ch canmolaf oherwydd gelwir fy muriau yn iachawdwriaeth a gelwir fy mhyrth yn glodydd yn enw Iesu.

40). O Arglwydd, fe'ch canmolaf am eich bod wedi rhoi harddwch imi am lludw olew llawenydd am ysbryd trymder, yr ydych wedi fy ngwisgo â dilledyn mawl heddiw yn enw Iesu.

41). O Arglwydd, fe'ch canmolaf am ichi fy ngwared o ddwylo fy ngelynion yn enw Iesu.

42). O Arglwydd, fe'ch canmolaf am fod eich daioni yn fy mywyd yn gwella erbyn y dydd yn enw Iesu.

43) .O Arglwydd, byddaf yn eich canmol oherwydd eich gweithredoedd rhyfeddol yn yr holl ddaear.

44). O Arglwydd, byddaf yn eich canmol oherwydd yr addewid o ddigonedd yn fy mywyd yn cael eu cyflawni yn enw Iesu.

45) .O Arglwydd, byddaf yn eich canmol oherwydd eich cariad diamod yn fy mywyd

46). O Arglwydd, fe'ch canmolaf am eich bod wedi perffeithio'ch mawl yng ngheg plant ac yn enw Iesu.

47). O Arglwydd, fe'ch canmolaf am fod fy mywyd wedi dod yn ganmoliaeth i'ch gogoniant yn enw Iesu

48). O Arglwydd, fe'ch canmolaf am mai ti yw fy unig Dduw byw.

49). Dad Diolch i chi am dderbyn fy holl glodydd, i chi fod yr holl ogoniant am byth yn Iesu Enw Amen

50). Diolch Iesu am dderbyn fy niolchgarwch, yn enw Iesu.

 

13 Penillion Beibl am ddiolchgarwch a diolchgarwch

1). 1 Cronicl 16:34:
O diolch i'r Arglwydd, oherwydd mae'n dda, oherwydd mae ei drugaredd yn para am byth.

2). 1 Thesaloniaid 5:18:
Ym mhopeth, diolchwch am hyn yw ewyllys Duw yng Nghrist Iesu amdanoch chi.

3). Colosiaid 3:17:
A beth bynnag a wnewch mewn gair neu weithred, gwnewch bob un yn enw'r Arglwydd Iesu, gan ddiolch i Dduw a'r Tad drosto.

4). Colosiaid 4:2:
Parhewch mewn gweddi a gwyliwch yn yr un peth gyda diolchgarwch.

5). Philipiaid 4: 6:
Byddwch yn ofalus am ddim, ond ym mhopeth trwy weddi ac ymbil gyda diolchgarwch gadewch i'ch ceisiadau gael eu gwneud yn hysbys i Dduw.

6). Salm 28: 7:
Yr Arglwydd yw fy nerth a'm tarian, ymddiriedodd fy nghalon ynddo, a chynorthwyir fi: felly mae fy nghalon yn llawenhau'n fawr a chyda fy nghân y clodforaf ef.

7). Salm 34: 1:
Bendithiaf yr ARGLWYDD bob amser: bydd ei glod yn fy ngheg yn barhaus.

8). Salm 100: 4:
Ewch i mewn i'w gatiau gyda diolchgarwch ac i mewn i'w lysoedd gyda mawl: byddwch ddiolchgar iddo, a bendithiwch ei enw.

9). Salm 106: 1
10). Molwch yr ARGLWYDD. O diolch i'r ARGLWYDD, oherwydd mae'n dda: oherwydd mae ei drugaredd yn dragywydd.

11). Salm 107: 1
O diolch i'r ARGLWYDD, oherwydd mae'n dda: oherwydd mae ei drugaredd yn dragywydd.

12). Salm 95: 2-3
Gadewch inni ddod o flaen ei bresenoldeb gyda diolchgarwch a gwneud sŵn llawen iddo gyda salmau. Oherwydd mae'r ARGLWYDD yn Dduw mawr ac yn Frenin mawr uwchlaw pob duw.

13). Salm118: 1-18:
1 O diolch i'r Arglwydd; canys y mae yn dda: am fod ei drugaredd yn dragywydd. 2 Gadewch i Israel ddweud yn awr, fod ei drugaredd yn para am byth. 3 Dywed yn awr i dŷ Aaron, fod ei drugaredd yn para am byth. 4 Gadewch i'r rhai yn awr sy'n ofni'r Arglwydd ddweud, fod ei drugaredd yn para am byth. 5 Galwais ar yr Arglwydd mewn trallod: atebodd yr Arglwydd fi, a'm gosod mewn man mawr. 6 Mae'r Arglwydd ar fy ochr; Ni fyddaf yn ofni: beth all dyn ei wneud i mi? 7 Mae'r Arglwydd yn cymryd fy rhan gyda'r rhai sy'n fy helpu: am hynny y gwelaf fy nymuniad ar y rhai sy'n fy nghasáu. 8 Gwell ymddiried yn yr Arglwydd na rhoi hyder mewn dyn. 9 Mae'n well ymddiried yn yr Arglwydd na rhoi hyder mewn tywysogion. 10 Tosturiodd yr holl genhedloedd fi am: ond yn enw'r Arglwydd y byddaf yn eu dinistrio. 11 Gwasgasant fi o gwmpas; ie, hwy a'm tosturiasant yn eu cylch: ond yn enw'r Arglwydd mi a'u dinistriaf. 12 Gwasgasant fi o gwmpas fel gwenyn; maent yn cael eu diffodd fel tân drain: oherwydd yn enw'r Arglwydd byddaf yn eu dinistrio. 13 Yr wyt wedi byrdwn yn wyllt arnaf syrthio: ond cynorthwyodd yr Arglwydd fi. 14 Yr Arglwydd yw fy nerth a'm cân, a daeth yn iachawdwriaeth imi. 15 Mae llais gorfoledd ac iachawdwriaeth ym mhabell y cyfiawn: mae deheulaw'r Arglwydd yn gwneud yn nerthol. 16 Dyrchafir deheulaw'r Arglwydd: mae deheulaw'r Arglwydd yn gwneud yn ddewr. 17 Ni fyddaf farw, ond byw, a datgan gweithredoedd yr Arglwydd. 18 Mae'r Arglwydd wedi fy erlid yn ddolurus: ond ni roddodd fi drosodd hyd angau.

 

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.