30 Pwyntiau gweddi pwerus yn y bore

23
25715

Salmau 63:1:

O Dduw, ti yw fy Nuw; yn gynnar y ceisiaf di: mae fy enaid yn sychedu amdanat, mae fy nghnawd yn dyheu amdanat mewn gwlad sych a sychedig, lle nad oes dŵr is;

30 pwerus pwyntiau gweddi bore i'ch helpu chi i ddechrau'ch diwrnod gyda Iesu. Fel credwr a anwyd eto, rhaid inni gydnabod pwysigrwydd ymrwymo ein diwrnod i Dduw cyn gadael ein tai. Mae pob dydd yn cario ei fendithion a'i gyfleoedd dwyfol ei hun. Felly mae'n bwysig ein bod ni'n ymrwymo ein ffyrdd i Dduw a hefyd yn gofyn am arwain yr ysbryd sanctaidd wrth i ni fynd allan bob bore.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Pwrpas llunio'r 30 pwynt gweddi pwerus hwn yn y bore yw helpu credinwyr i gymryd rhan gweddïau effeithiol bob bore cyn gadael y tŷ. Mae'r gweddïau hyn yn torri ar draws pob rhan o'ch ymdrechion felly fe'ch cynghorir i weddïo bob bore cyn mynd allan.

30 Pwyntiau gweddi pwerus yn y bore

1). O Arglwydd, diolchaf ichi, wrth imi fynd allan y bore yma, gadewch imi ddod ar draws ffafr goruwchnaturiol gyda'm cynorthwywyr tynged yn enw Iesu.

2). O Arglwydd, fel yr oedd yn nyddiau moses a phlant Isreal yn yr anialwch, gadewch i'ch piler cwmwl fynd gyda mi bob bore yn enw Iesu.

3). O Arglwydd, gwared fi o'r holl saethau sy'n hedfan ddydd a hanner dydd yn enw Iesu

4). O Arglwydd, cyfod ac amddiffyn fi rhag pob tnose a fydd yn ceisio ymosod arnaf y bore yma yn enw Iesu.

5). O Arglwydd, ewch o fy mlaen heddiw a thynnwch bob rhwystr a fydd heddiw yn uffern fyw i mi yn enw Iesu.

6). O Arglwydd, darparwch imi fy bara beunyddiol heddiw yn enw Iesu.

7). O Arglwydd, na arwain fi i demtasiwn a gwared fi rhag pob drwg heddiw yn enw Iesu.

8). Rwy'n dyfarnu na fydd y rhai sy'n gorwedd yn aros amdanaf trwy'r nos er mwyn streicio yn y bore eu hunain yn gweld haul ??? yn disgleirio heddiw yn enw Iesu.

9). O Arglwydd! Heddiw, anfonwch eich angylion er mwyn amddiffyn fy mywyd yn enw Iesu.

10). Rwy’n datgan bod unrhyw benodiad marwolaeth a dargedir tuag ataf heddiw, boed yn cael ei anfon ataf neu drwy berson arall, yn cael ei ddatgymalu a’i rwygo i ddarnau yn enw Iesu.

11) .O Arglwydd, codwch ddynion a menywod i'm helpu i ddiwallu fy holl anghenion heddiw yn enw Iesu.

12). O Arglwydd, wrth imi godi'r offrwm o fawl i chi y bore yma, gadewch i'ch glaw o fendithion fy nilyn trwy gydol heddiw yn enw Iesu.

13). O Arglwydd, Gad imi weld ffafr heddiw yn enw Iesu.

14). Arglwydd, trwy gymorth yr ysbryd sanctaidd ynof, tywyswch fy nghamau wrth imi wynebu heriau'r dydd yn enw Iesu.

15). O Arglwydd, sancteiddiwch fi am waith heddiw yn enw Iesu.

16). O Arglwydd, caniatâ i mi ddymuniadau fy nghalon am heddiw yn enw Iesu.

17). O Arglwydd, na fydd dadleuon a methiant ddoe yn ailadrodd ei hun yn fy mywyd y bore yma yn enw Iesu.

18). Rwy'n datgan y byddaf yn gweld eich gweithredoedd rhyfedd a'ch gweithredoedd rhyfedd yn fy mywyd y bore yma yn enw Iesu.

20). O Arglwydd, paid â barnu fi yn ôl mesur fy ffydd heddiw. Gadewch i law eich ffafr a’ch trugaredd ddigyfnewid syrthio arnaf wrth imi adael fy nhŷ yn enw Iesu.

21). Wrth imi ddeffro'r bore yma, byddaf yn deffro gyda fy ngogoniant a chyda chaneuon o glodydd sy'n cysgodi pob tristwch yn enw Iesu.

22). O Arglwydd! Wrth imi ddeffro'r bore yma, anfonwch help o'r nefoedd a'm cynorthwywyr tynged trwy gydol heddiw yn enw Iesu.

23) .O Arglwydd, achos imi weld dy ras y bore yma ac arwain fi yn y ffordd y dylwn fynd heddiw yn enw Iesu.

24). O Arglwydd, bydd fy amddiffynwr yn erbyn pob helbul heddiw yn enw Iesu.

25). Rwy’n proffwydo i fy mywyd y bore yma, wrth imi godi, fod pob peth marw o amgylch fy mywyd, fy nheulu, fy musnes a fy ngyrfa yn dod yn ôl yn fyw yn enw Iesu.

26). O Arglwydd, diolch am eich cariad diysgog sy'n newydd bob bore yn enw Iesu.

27). Proffwydais y bydd yr holl leiniau yn erbyn fy mywyd heddiw yn tanio yn enw Iesu.

28). Dad caniatáu i mi ddoethineb goruwchnaturiol ar gyfer fy ngweithgareddau y bore yma yn enw Iesu

29). Dad Rwy'n datgan y bydd fy holl deithiau heddiw yn rhydd o ddamweiniau yn enw Iesu.

30). Rwy’n datgan y byddaf yn clywed newyddion da heddiw, gan ddechrau o’r bore yma yn enw Iesu.
Diolch Iesu.

 

10 pennill o'r Beibl yn y bore ysbrydoledig

Bydd y 10 pennill beiblaidd ysbrydoledig hwn yn eich helpu yn eich defosiwn boreol. Mae gweddïo gyda gair Duw yn effeithiol iawn. Rwy'n argymell eich bod chi'n darllen o leiaf 3 o'r penillion hyn o'r Beibl cyn gweddïo bob bore. Bydd hyn yn ychwanegu mwy o werth ac ansawdd at eich amser tawel gyda Duw. Hefyd wrth i chi fynd o gwmpas eich gweithgareddau beunyddiol, dewch o hyd i amser i fyfyrio ar adnodau'r Beibl hwn i gael y cynhyrchiant mwyaf.

10 pennill o'r Beibl yn y bore ysbrydoledig

1). Galarnadau 3:23:
23 Maen nhw'n newydd bob bore: mawr yw dy ffyddlondeb.

2). Salmau 5: 3:
3 Fy llais a glywch yn y bore, O Arglwydd; yn y bore y cyfeiriaf fy ngweddi atat, ac edrychaf i fyny.

3). Salmau 59: 16:
16 Ond canaf am dy allu; ie, canaf yn uchel am dy drugaredd yn y bore: canys buoch yn amddiffynfa ac yn noddfa imi yn nydd fy helbul.

4). Eseia 33: 2:
2 O Arglwydd, bydd rasol inni; yr ydym wedi aros amdanat: byddi eu braich bob bore, ein hiachawdwriaeth hefyd yn amser helbul.

5). Seffaneia 3: 5:
5 Mae'r Arglwydd cyfiawn yn ei ganol; ni wna anwiredd: bob bore y daw â'i farn i'r amlwg, nid yw'n ffynnu; ond nid yw'r anghyfiawn yn gwybod dim cywilydd.

6). Eseia 50: 4:
4 Mae'r Arglwydd DDUW wedi rhoi tafod y dysgedig i mi, y dylwn i wybod sut i siarad gair yn ei dymor â'r sawl sy'n flinedig: mae'n deffro fore wrth fore, mae'n deffro fy nghlust i glywed fel y dysgedig.

7). Exodus 36: 3:
3 A hwy a dderbyniasant gan Moses yr holl offrwm, a ddygodd meibion ​​Israel er gwaith gwasanaeth y cysegr, i'w wneud yn ffraeth. A dyma nhw'n dod ag offrymau rhad ac am ddim iddo bob bore.

8). 1 Cronicl 9:27:
27 A lletyasant o amgylch tŷ Duw, am fod y cyhuddiad arnynt, a'i agoriad bob bore yn berthnasol iddynt.

9). Jeremeia 21:12
12 O dŷ Dafydd, fel hyn y dywed yr Arglwydd; Cyflawnwch farn yn y bore, a thraddodwch yr hwn sydd wedi'i ddifetha o law'r gormeswr, rhag i'm cynddaredd fynd allan fel tân, a llosgi na all yr un ei ddiffodd, oherwydd drwg eich gweithredoedd.

10). Salmau 101: 8:
8 Byddaf yn gynnar yn dinistrio holl ddrygionus y wlad; er mwyn imi dorri pob gweithredwr drygionus o ddinas yr Arglwydd.

 


SYLWADAU 23

 1. Annwyl Fugail, yr Arglwydd yw eich cryfder a'ch tywysydd. Diolch am y gwaith caled, y ffyrnigrwydd a'r ymdrech ddi-baid i'n helpu ni Gristnogion i fod yn fwy gweddigar. Yr Arglwydd Ei Hun fydd eich gwobr gefn bob amser. Bendith Duw yn gyfoethog arnoch chi.

 2. Abia ydw i. Rwy'n hoffi'r pwyntiau gweddi a welais yma, rwy'n gweddïo y bydd Duw yn ei ddefnyddio i'm bendithio i a fy nheulu yn enw Iesu

  diolch

 3. Yr unig fwyd gorau ar gyfer maethu diwrnod Cristnogol yw gweddïau bore fel hyn. Grater yw'r arglwydd sydd wedi'ch bwydo â'r geiriau hyn

 4. Dyn annwyl Duw fy enw i yw Akpan EMMANUEL. os gwelwch yn dda mae angen gweddi arnaf am fy llwyddiant ariannol yn fy mywyd. IAM gweithiwr wedi ymddeol a nawr does gen i ddim mwy o gyflog i ofalu am fy hunan a fy nheulu os gwelwch yn dda i ymyrraeth Duw.

 5. Molwch Dduw yn y pwyntiau gweddi pwerus Uchaf, diolch i Dduw amdanynt, a allwch chi roi pwyntiau gweddi ar ffrwyth y groth a hefyd am weddïo i gael eich ymuno â'ch gŵr sy'n byw mewn gwlad arall gan gredu am gyllid i gael fisa.

 6. Helo Pastor, des i ar draws eich eisteddiad a phenderfynu copïo'r pwyntiau gweddi. Diolch am yr ymdrech a bydd Duw yn parhau i ehangu eich doethineb. Amen

 7. Diolch i chi am y pwyntiau gweddi pwerus y gall Duw drugarhau wrthyf a bydded i Dduw glywed gweddïau yn enw nerthol Iesu wrth i mi weddïo y bore yma AmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmen.

 8. Gogoniant fyddo i'r TAD ac i'r SON, ac ysbryd sanctaidd.
  Diolch gweinidog am y gweddïau rhyfeddol hyn.

 9. Waw Rwy'n dweud diolch i Iesu am roi inni, paster i'n harwain i'n hatgoffa ein bod ni'n blant i Dduw, i ddiolch iddo am warchod ein bywydau i weld diwrnod arall, fel ein bod ni'n gogoneddu ei enw fe wnaethon ni fendithio ei enw, gadewch i Dduw rhoi mwy o dân ichi o arwain ei bobl a rhoi mwy o wybodaeth ichi

 10. Duw rydw i wedi credu eich bod chi'n mynd i wneud peth newydd yn fy mywyd a bywydau fy nheulu, gadewch i ddod â newidiadau a ffafriaeth yn fy mywyd a glanhau fy nagrau, a fydd modd cyflawni pob un o'ch geiriau Amen.

 11. Diolch gymaint o weinidog, am ichi gymryd eich amser i gyrraedd pawb trwy'r weddi foreol hon, mae wedi cael effaith yn fy mywyd ac rwy'n falch ohoni. Bydd Duw yn sicr o wobrwyo chi syr.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.